Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Implementácia programu Horizont Európa

Implementácia programu Horizont Európa – základné údaje. Zdroj: https://op.europa.eu

Program Horizont Európa bol spustený v apríli 2021 s celkovým rozpočtom 95,5-miliardy EUR, vrátane 5,4-miliardy EUR od NextGenerationEU na podporu zelenej a digitálnej obnovy po pandémii. Do konca roku 2023 bolo vyčlenených 45 % rozpočtu a uskutočnených 23 % platieb.

 

Tri roky programu Horizont Európa

Program Horizont Európa bol spustený v apríli 2021 s celkovým rozpočtom 95,5-miliardy EUR, vrátane 5,4-EUR miliardy od NextGenerationEU na podporu zelenej a digitálnej obnovy po pandémii. Do konca v roku 2023 bolo viazaných 45 % rozpočtu a uskutočnených 23 % platieb.

Hlavnými príjemcami sú inštitúcie vyššieho vzdelávania, ale viac ako 7 474 MSP a do programu sa zapojil značný podiel nováčikov

V rokoch 2021 až 2023  bolo podpísaných 10 674 grantov, ktoré žiadali príspevok EÚ vo výške 30,8-miliardy EUR.

 

Podiel na celkovom príspevku programu Horizont Európa. Zdroj: EC

 

Inštitúcie vyššieho vzdelávania dostali najväčší príspevok EUR (10,5 mld. EUR), nasledujú súkromné ​subjekty (EUR 8,9 miliardy) a výskumné organizácií (8,2 mld. EUR). Podiel financovania podľa typu organizácie je podobný ako v programe Horizont 2020.

7 474 MSP získalo pätinu finančných prostriedkov EÚ v rámci projektov Horizont Európa, čo predstavuje 6,6-miliardy EUR. Každý z MSP sa zapojil v priemere do 1,9 projektov. Pilier 2 zahŕňa tri štvrtiny všetkých účastníkov MSP a polovicu celého príspevku pre MSP, pričom im bolo pridelených 3,5-miliardy EUR. Pri zaradení EIC fondu do 3. piliera to predstavuje 40 % všetkých príspevkov EÚ pre MSP, pričom EIC prispelo sumou 1,3-miliardy EUR.

Príjemcovia z EÚ podpísali granty v hodnote 28,3-miliardy EUR, čo predstavuje 92 % všetkých grantov. Príjemcovia z Widening krajín podpísali granty v hodnote 4,2-miliardy EUR alebo 15 % príjemcov grantov pridelených EÚ – až o 9 % v programe Horizont 2020 pre tie isté krajiny. V priemere príjemcovia z členské štátov EÚ dostali z programu Horizont Európa 30 052-EUR za 1-milión EUR vynaložených na výskum a vývoj na domácom trhu. Príjemcovia z Widening krajín dostali v priemere 51 134 EUR, zatiaľ čo tí z mimo Widening členských štátov dostali 28 044 EUR.

 

 

Počet nových účastníkov programu sa neustále zvyšuje

Nováčikovia v programe dnes predstavujú 47 % všetkých účastníkov grantov v porovnaní s 36 % pred rokom. 10 425 nováčikov dostalo príspevok EÚ vo výške 4,4-miliardy EUR, z toho 0,8-miliardy EUR z fondu EIC. Viac ako polovica súkromných účastníkov a takmer polovica verejných orgánov sú nováčikovia.

 

Nováčikovia v programe Horizont Európa. Zdroj: EC

 

 

Viac projektov spolupráce a väčšie granty

Osem z každých 10 EUR išlo na projekty spolupráce, čo predstavuje nárast zo 78 % v programe Horizont 2020. Priemerná veľkosť grantu je približne 2,9-milióna EUR, čo je o 61 % viac ako v programe Horizont 2020. Najväčší podiel financií bol vyčlenený na pilier 2 – Globálne výzvy a európska priemyselná konkurencieschopnosť (61 %), z čoho 60 % bolo vyčlenených na klimatické a digitálne zoskupenia činností. Pilier Excelentná veda poskytol 25 % finančných prostriedkov, najmä Európskej rade pre výskum (ERC). Zvyšných 14 % financií si ostatné dva piliere delia prostredníctvom grantov.

Projekty Horizont Európa – podiel finančných prostriedkov podľa pilierov. Zdroj: EC

 

 

Misie a spoločné podniky EÚ na ceste k riešeniu globálnych výziev

Cieľom piatich misií EÚ je poskytnúť konkrétne riešenia najväčších výziev, ktorým Európa čelí, a priamo podporovať priority EÚ. Horizont Európa poskytne počiatočné financovanie vo výške až 1,9-miliardy EUR na prvé tri roky. Do konca roka 2023 bolo vyhodnotených 39 výziev k misiám a bolo podpísaných 173 grantov v celkovej výške 1,43-miliardy EUR. Z 2 386 príjemcov je 88 % z členských štátov, z ktorých 33 % je z krajín Wideningu. Okrem toho sa na projektoch misií zúčastňuje 664 MSP, ktoré dostávajú takmer 240-miliónov EUR.

Do konca roka 2023 bolo prostredníctvom spoločných podnikov podpísaných 345 grantov. 3 000 organizácií, z ktorých 30 % tvoria MSP, získalo finančné prostriedky EÚ vo výške 2,9-miliardy EUR. 86 % finančných prostriedkov je vyčlenených na iniciatívy v oblasti klímy a digitálnej transformácie.

 

Hodnotenie misií EÚ. Zdroj: EC

 

 

Horizont Európa prispieva k rodovej rovnosti

Ženy predstavujú 37 % všetkých výskumníkov (51 204) v projektoch Horizont Európa. Okrem toho tvoria 45 % z viac ako 54 000 výskumných pracovníkov, ktorí využívajú činnosti zamerané na zvyšovanie kvalifikácie. Predstavujú tiež 43,6 % odborných hodnotiteľov a 48,7 % osôb vymenovaných do expertných skupín.

Program vyvolal veľký záujem s mnohými vysokokvalitnými žiadosťami a vyššou mierou úspešnosti, ale stále nie je možné financovať 7 z 10 kvalitných projektových návrhov.

Program bol veľmi atraktívny, dostal 68 167 oprávnených projektových návrhov do 382 plne vyhodnotených výziev.

Do programu sa prihlásilo 62 485 žiadateľov. V priemere je každý zapojený do piatich projektových návrhov. Najviac žiadateľov sú súkromné ​​subjekty (39 461), ktoré podali žiadosť v priemere 3-krát. Žiadatelia z oblasti vysokoškolského vzdelávania zahŕňali 3 918 subjektov, z ktorých každý je v priemere zapojený do 31 projektových návrhov. Každá výskumná organizácia podala žiadosť v priemere 12-krát.

Počet žiadateľov v programe Horizont Európa podľa typu organizácií: Zdroj: EC

 

Pilier Excelentná veda vďaka svojmu silnému zameraniu na granty pre jedného príjemcu prilákal väčšinu projektových návrhov (60 %). Pokiaľ ide o financovanie, pilier „Globálne výzvy a priemyselné výzvy“ zaznamenal 50 % požadovaného príspevku EÚ.

Priemerná miera úspešnosti projektových návrhov sa zvýšila na 16 % v programe Horizont Európa z 12 % v programe Horizont 2020. Úspešnosť sa líši podľa piliera, no medzi skupinami krajín nie sú veľké rozdiely. V porovnaní s programom Horizont 2020 sa zlepšila aj kvalita projektových návrhov, pričom 49 % z nich bolo externými odborníkmi ohodnotených ako vysokokvalitných v porovnaní so 46 % v programe Horizont 2020. Z dostupného rozpočtu bolo možné financovať iba 33 % vysokokvalitných projektových návrhov. Aj keby sa to v porovnaní s programom Horizont 2020 zlepšilo (25 %), na ich financovanie by bolo potrebných ďalších 55-miliárd EUR. Na podporu podpory inými prostriedkami na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni získalo certifikát pečať výnimočnosti 4 622 vysokokvalitných nefinancovaných projektových návrhov.

 

 

Široké geografické pokrytie a vyššia miera úspešnosti ako v programe Horizont 2020

Program vyvolal záujem zo 187 krajín. Polovica žiadostí členských štátov do Horizont Európa pochádza od organizácií so sídlom v štyroch krajinách, ktoré majú zároveň najväčšiu populáciu vedcov a inžinierov v EÚ a najvyššie vnútroštátne výdavky na výskum a vývoj – Španielsko, Taliansko, Nemecko a Francúzsko. Títo štyria a Holandsko sa tiež delia o viac ako polovicu príspevku EÚ vrátane grantov a kapitálových investícií z fondu EIC.

Subjekty nachádzajúce sa v 15 členských štátoch Wideningu požiadali menej ako ostatné členské štáty a predstavujú 19 % všetkých žiadostí a 23 % žiadostí členských štátov EÚ. Dá sa to však očakávať vzhľadom na to, že prvé z nich sú domovom 26 % populácie vedcov a inžinierov v EÚ.

Projektové žiadosti na 1000 vedcov a inžinierov. Zdroj: EC

 

Pridružené krajiny predstavujú 6 % žiadostí (väčšinou Nórsko, Turecko, Izrael a Srbsko), zatiaľ čo nepridružené tretie krajiny predstavujú 12 %. Väčšina žiadostí z tretích krajín pochádzala zo Spojeného kráľovstva, aj keď ich podiel od programu Horizont 2020 klesol (z 10 % na 6 %).

Miera úspešnosti projektvových  žiadostí je v priemere 21,6 % a je podobná v rôznych skupinách krajín. Sú vyššie pre organizácie so sídlom v členských štátoch mimo Widening (22,5 %) ako v členských štátoch Wideningu (19,6 %) a o niečo nižšie pre organizácie so sídlom v pridružených krajinách (18,9 %). Widening členské štáty podstatne zvýšili mieru úspešnosti programu Horizont 2020 (13,5 %), ako aj ostatné členské štáty EÚ (16 %).

 

Úspešnosť projektových žiadostí Horizont Európa. Zdroj: EC

 

 

Viac informácií:

Horizon Europe implementation – key figures 2021-2023

 

Zdroj: EC; https://era.gv.at, zverejnené: 10.6.2024, autor: rup