Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Horizon Europe: Predsedníctvo Rady EÚ dosiahlo politickú dohodu s Európskym parlamentom

Playing catch-up, Germany introduces incentives for corporate research |  Reuters

European Council - Council of the European Union

EÚ sa priblížila k prijatiu svojho budúceho viacročného rámcového programu pre výskum a inovácie. Nemecké predsedníctvo Rady EÚ 11. decembra 2020 dosiahlo predbežnú politickú dohodu s vyjednávačmi Európskeho parlamentu o navrhovanom nariadení, ktorým sa ustanovuje Horizon Europe, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027.

Ako uviedla Anja Karliczek, nemecká spolková ministerka školstva a výskumu: “Som rada, že Rada EÚ dokázala dosiahnuť politickú dohodu s Európskym parlamentom o programe Horizon Europe. Tento nový rámcový program pre výskum a inovácie na obdobie 2021 až 2027 poskytuje silný signál Európskej únie pre konkurencieschopnú a perspektívnu Európu. Je zrejmé, že najväčšie výzvy našej doby, ako je kríza COVID-19 a zmena podnebia, budeme schopní prekonať iba ako spoločenstvo a so spoločným úsilím všetkých členských štátov. Je preto o to dôležitejšie, aby program Horizon Europe mohol začať čo najskôr.”

Medzi hlavné prvky obsiahnuté v dočasne dohodnutom texte patria:

  • Rozpočtové otázky: tie sa týkajú vnútorného rozdelenia celkového rozpočtu programu Horizon Europe vrátane ďalších finančných prostriedkov („navýšení“) pochádzajúcich z rezerv v rámci stropov viacročného finančného rámca (VFR) a z pokút v oblasti hospodárskej súťaže. V dočasnej dohode sa tiež uvádza, ako by sa mali sprístupniť prostriedky v rámci nástroja EÚ na vymáhanie s názvom EÚ novej generácie;
  • Synergie s inými programami EÚ: vyjednávači sa dohodli, že väčšinu ustanovení týkajúcich sa synergií spoja do jedného článku, a našli spoločný základ, ako by rôzne ďalšie programy EÚ mali podporovať a dopĺňať program Horizon Europe;
  • Medzinárodná spolupráca a pridruženie tretích krajín: dočasná dohoda vytvára rovnováhu medzi otvorenosťou a príťažlivosťou voči medzinárodným partnerom na jednej strane a reciprocitou a ochranou strategických záujmov EÚ na strane druhej. Ako príklad uvádza dodržiavanie ľudských práv ako jedno z konkrétnych kritérií pre pridruženie tretích krajín k programu Horizon Europe.

Ďalšie kroky

Dočasne dohodnutý text sa predloží výboru stálych zástupcov Rady EÚ na analýzu 18. decembra 2020. Po politickom schválení Radou EÚ a Európskym parlamentom bude základom pre budúce prijatie navrhovaného nariadenia v druhom čítaní. Nariadenie nemožno formálne prijať pred formálnym prijatím VFR EÚ na roky 2021 – 2027.

Nariadenie Horizon Europe, ktoré navrhla Komisia v júni 2018, ustanovuje rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021–2027. Stanovujú sa v ňom ciele, rozpočet, formy financovania zo strany EÚ a pravidlá ich poskytovania v oblasti výskumu a inovácií.

Rozhodnutie o osobitnom programe na vykonávanie programu Horizon Europe, ktoré tiež navrhla Komisia v júni 2018 ako súčasť balíka opatrení pre program Horizon Europe, stanovuje operačné ciele a typy činností plánovaných na vykonávanie programu Horizon Europe.

Dňa 4. júna 2020 Komisia predložila zmenené a doplnené návrhy oboch právnych aktov, aby umožnila ďalšie financovanie z nástroja obnovy EÚ s názvom Nová generácia EÚ (NGEU) smerujúceho do Horizon Europe.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa 21. júla 2020 dohodli na pláne obnovy Európy, ktorý kombinuje VFF na roky 2021 – 2027 a prostriedky, ktoré sa majú poskytnúť prostredníctvom NGEU. Politická dohoda dosiahnutá medzi Radou EÚ a Európskym parlamentom o VFF 10. novembra 2020 predpokladala ďalšie posilnenie programu Horizon Europe prostredníctvom ďalších prostriedkov a prerozdelení v priebehu budúceho finančného obdobia.

Zdroj: Rada EÚ, zverejnené: 11.12.2020, autor: rpa