Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hodnotiaca správa výskumu a inovácií v Nemecku „EFI Gutachten 2021“

V roku 2020 sa v Nemecku, napriek koronakríze, čiastočne darilo presadzovať pokračovanie v riešení kľúčových problémov vo výskume a inováciách, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobé zachovanie udržateľného rozvoja a majú veľký význam pre udržanie konkurenčnej schopnosti Nemecka na medzinárodnom trhu.

Založením „Fondu budúcnosti“ pre rizikový kapitál sa má zlepšiť finančná situácia „start-up“ podnikov v Nemecku. Odborná komisia expertov (EFI) vyzýva Nemeckú Spolkovú vládu, aby urýchlene použila „Fond budúcnosti“ a zabezpečila včasné a pravidelné hodnotenie tohto nástroja, aby bolo, v prípade potreby, možné včas reagovať a vykonať príslušné korektúry.

Odborná komisia expertov (EFI) podporuje začlenenie „Národnej vodíkovej stratégie“ ako aj jej dofinancovanie vo výške 7-miliárd EUR do „Fondu budúcnosti“.  

Odborná komisia expertov (EFI) víta tiež skutočnosť, že Nemecká Spolková vláda poskytuje finančnú podporu kvantovým technológiám vo výške 2,65-miliardy EUR.                                                                                                                                          

K vylepšeniu postavenia  Nemecka prispeje aj spoločná iniciatíva Nemeckej Spolkovej vlády, Fraunhofer-Gesellschaft a IBM s cieľom uviesť v Nemecku do prevádzky prvý univerzálny kvantový počítač v Európe.

Spoločným zámerom je, aby štát mal v poskytovaní a využívaní údajov popredné miesto, aby údaje používané na výskumné účely a na opatrenia v rámci politiky pre výskum a inovácie boli založené na údajoch a dôkazoch, ktoré budú čoraz viac transparentné a štandardizované. Zabezpečenie poskytovania údajov a prepojiteľnosť medzi agentúrami podporí i nastavenie koordinačných štruktúr medzi zodpovednými orgánmi.

Komisia expertov (EFI) odporúča Nemeckej Spolkovej vláde prispôsobiť orientáciu výberu nových misií a akčnosti nielen novým potrebám výskumu a inovácií, ale aj potrebám trhu a v tomto smere posilniť systematické kľúčové opatrenia ako napr.:

Pri formulácii obsahu jednotlivých misií by mala Nemecká Spolková vláda úzko spolupracovať s rôznymi ministerstvami a tiež iniciovať aktívne zapojenie zainteresovaných strán, expertov, občanov, ako aj jednotlivé Spolkové štáty Nemecka, mestá a obce.

Konkrétne ciele majú byť odvodené z jednotlivých misií. Tieto musia mať časový limit a ich splnenie musí byť merateľné. Časový horizont by mal byť viazaný na splnenie cieľov misií a nie na dĺžku legislatívnych období.

Pri realizácii misií je potrebné, aby v rámci nich existovala aj horizontálna koordinácia a podpora medzi ministerstvami. Tento cieľ sa dá dosiahnuť medzirezortnou spoluprácou. Projektové tímy súvisiace s misiou v rámci organizačnej štruktúry musia mať svoje vlastné rozhodovacie právomoci a rozpočty.

Viac informácií:

Nemecká skrátená verzia „EFI Gutachten 2021“

Anglická skrátená verzia „EFI Summary2021“

Zdroj: https://www.e-fi.de, zverejnené: 27. 9. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová