Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hodnotenie efektívnosti podpory verejných inovácií pre MSP v Európe

Európska komisia zverejnila štúdiu, ktorá poskytuje nový pohľad na malé a stredné podniky v EÚ, prekážky, s ktorými sa stretávajú pri inováciách, a účinnosť programov podpory inovácií EÚ (INNOSUP).

Nová štúdia kvantifikuje účinnosť a efektívnosť iniciatív EÚ na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch (MSP) v celej Európe.

Úroveň spokojnosti európskych MSP od roku 2009 vzrástla, MSP však stále čelia prekážkam v oblasti inovácií. Tieto prekážky pochádzajú z tradičných aj z nových trendov a do značnej miery závisia od typu MSP. MSP v južnej a východnej Európe tiež čelia relatívne väčším prekážkam v porovnaní s tými v západnej a severnej Európe.

Celkovo považujú MSP za najdôležitejšiu prekážku finančnú bariéru. Platí to najmä pre mikropodniky, ktoré tvoria 93 % všetkých firiem v EÚ. Mierne väčším záujmom MSP je prístup k zručnostiam z dôvodu ich obmedzených sietí.

Štúdia tiež zistila, že podpora verejných financií vo všeobecnosti urýchľuje zavádzanie inovácií v nových firmách. MSP vo východnej a južnej Európe vo všeobecnosti zaostávajú, pokiaľ ide o výzvy spojené s digitalizáciou a ekologickými inováciami.

Postupné financovanie a paušálne prístupy sa ukázali ako účinné mechanizmy na podporu inovácií. Podporné nástroje je však potrebné čo najviac prispôsobiť typu firmy, ich potrebám a ich ochote a schopnosti inovovať.

Štúdia identifikuje program INNOSUP ako vysoko úspešný. Účastníci sú do značnej miery spokojní s objemom a formou finančnej podpory, transparentnosťou výberového procesu a ľahkosťou a trvaním procesu podávania žiadosti. Akcie INNOSUP by mohli byť ešte efektívnejšie prostredníctvom postupov rýchleho sledovania, ich kombinácie s inými podpornými iniciatívami a zvyšovania úrovne povedomia.

Záverom je, že štúdia potvrdila hodnotu opatrení EÚ na podporu inovácií pri pomoci malým a stredným podnikom pri zelenom a digitálnom prechode a pri podpore cezhraničnej / medziodvetvovej spolupráce.

Štúdia je akciou INNOSUP, ktorú uskutočnila Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP (EISMEA) pod vedením Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky.

Viac informácií:

Study on the effectiveness of public innovation support for SMEs in Europe – Final report

Zdroj: EK, zverejnené: 3. 5. 2021, autor: rpa