Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hightech-Stratégia 2025 v Nemecku: Bio – IT Inovácie

High-Tech Strategy 2025 - BMBF

Hlavným cieľom nemeckej „High-Tech Strategy 2025 (HTS)“ je prispieť k udržateľným riešeniam hlavných spoločenských výziev.

Fórum pre špičkové technológie vytvorilo v rámci „High-Tech Strategy 2025 (HTS)“na svojom zasadnutí dňa 30. septembra 2020 „Impulzný dokument  k problematike Bio-IT inovácií“. Hlavní aktéri fóra  vidia obrovský potenciál radikálnych a prelomových inovácií v oblasti Bio-IT a úspešnej implementácii niektorých misií HTS v interakcii prírodných vied a rôznych kľúčových informačných  technológií.

Fórum pre špičkové technológie v rámci High-Tech Strategy 2025 (HTS)“ tvoria: Prof. Dr. Christiane Woopen, Dr. Martin Brudermüller, Prof. Dr. Sabina Jeschke, Dr. Marion Jung, Prof. Johannes Vogel Ph. D.

V„ Impulznom dokumente k problematike BIO-IT inovácií“ nastoľuje Fórum tieto otázky:

  • Aký inovačný potenciál je spojený s konvergenciou Bio-IT?

  • Ako je na tom nemecký inovačný systém pre Bio-IT v medzinárodnom porovnaní?

  •  Aké budú spoločenské výzvy pre inovačnú politiku?

Od polovice 20-tych rokov 20. storočia nastal v biologických vedách enormný pokrok. Technológie, najmä vysoko výkonné procesy, syntéza DNA a editácia genómu pomocou CRISPR5, viedli vo vedecko-výskumnej komunite k značnému nárastu vedomostí a možností intervencie.

V týchto technologických oblastiach sa objavuje na trhu množstvo start-upov, ktoré sa zameriavajú na priekopnícke inovácie v oblasti biohospodárstva, medicíny, zdravotníctva a potravinárskeho priemyslu. Kľúčovú úlohu zohráva paralelný pokrok v oblasti informačných technológií. Digitálny zber dát, vytváranie sietí a analýza veľkého množstva údajov sa stali ústrednou témou v biologických vedách a bioinformatika sa čoraz viac stáva kľúčovou disciplínou.

Pokrok v oblasti prírodných vied a informačných technológií inšpiruje a podnecuje nové výskumné otázky a technologický vývoj aj v iných vedných oblastiach. Oblasť výskumu syntetickej biológie a bioinžinierstva sa zaoberá napríklad možnosťou programovania biologických systémov pre určité úlohy. V informačných technológiách vznikli vizionárske projekty, počnúc ukladaním dát až po neuromorfné výpočty, napr. v projekte „Human Brain Project“.

Hightech-Fórum pozoruje, že vedy o živote a informačné technológie naberajú  v súčasnosti čoraz viac iné dimenzie,  kombinujú a spájajú sa s novou kvalitou a intenzitou. Toto zbližovanie biológie a IT sprevádza zmena paradigmy v oboch oblastiach. Na jednej strane sa „život“ stáva predmetom digitálnych metód a dá sa reprodukovať, skúmať, analyzovať, ale aj meniť v podobe digitálnych informácií.

V opačnom smere sa digitálne informácie zase prenášajú do organických materiálov, ako je to v prípade 3D tlače biologického tkaniva na základe „digitálnych stavebných plánov“, alebo kultivácie organizmov riadenej IT. To môže mať za následok prelomové inovácie v oblasti Bio-IT, ktoré však so sebou prinesú aj nové výzvy v etickej a sociálnej rovine.

Spoločenská a politická zodpovednosť

Inovácie v oblasti Bio-IT sa vyvíjajú pre oblasti, ktoré majú pre ľudstvo zásadný význam. V popredí stoja predovšetkým ciele udržateľnosti rozvoja v oblasti zdravia a pohody, udržateľnej výživy, ochrany podnebia a biodiverzity.

Ústredné problémy v oblasti zdravia (ľudí a zvierat), výživy, životného prostredia a biodiverzity majú v zásade spoločenské, hospodárske a politické príčiny, ktoré nemožno vyriešiť iba technickými inováciami. Preto je potrebné včasné zapojenie spoločnosti do problematiky, vytvorenie etických odborných expertíz a znalostí, ako aj ďalší rozvoj rámca zodpovedného výskumu a inovácií “Responsible Research and Innovation (RRI)“, ktorý má rozhodujúci význam. Inovácie v oblasti Bio-IT musia už od začiatku kráčať spoločne ruka v ruke so sociálnymi inováciami.

Týmto „Impulzným dokumentom“ zdôrazňuje „Hightech-Fórum“ politickú a sociálnu potrebu opatrení v oblasti Bio-IT. Súťaž o vedecké talenty v tejto oblasti, boj o údaje a prístup na trh, ako aj ekonomická realizácia sa už začali a zvyšuje sa i rastúci tlak  finančne silných a monopolných digitálnych spoločností na tradičných a nových trhoch.

Predpoklady pre inovácie v oblasti Bio-IT v Nemecku sú v niektorých oblastiach veľmi dobré. Teraz ide o rozvinutie potenciálu v plnom rozsahu. Patrí sem aj rozsiahla spoločenská diskusia o etických a sociálnych výzvach Bio-IT. Ak chce Nemecko v budúcnosti pomôcť pri medzinárodnom formovaní tohto vývoja na rovnakom základe, hráči v Nemecku a Európe musia prijať výzvu, aby investovali do vývoja produktov a aplikácií a vytvárali nové obchodné modely presahujúce excelentný základný výskum a podporovali udržateľný rozvoj pomocou medzinárodného modelu podnikania. Konštruktívne zapojenie spoločnosti do inovačných projektov, napr. vo forme participatívneho vývoja produktu, má v tomto prípade zásadný význam.

Viac informácií

TCI2019 Break - out sessions: Clusters4Future

Zdroj: BMBF, zverejnené: 24.11.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa