Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

GreenTech inovácie v Rakúsku 

Výskum v Korutánsku. Zdroj: https://www.ots.at

Rakúske Korutánsko má náskok v inovatívnych programoch, udáva smer do budúcnosti inovatívnym rozvojom podnikania, jasným zameraním na spoluprácu, zelenú ekonomiku a inteligentnú špecializáciu.

Program „GreenTech“ podporuje spoločnosti na ich strategickej ceste k vedúcemu technologickému postaveniu. „Zelená transformácia“ ekonomiky má v rakúskom Korutánsku novú adresu. „Green Tech Valley“ otvorilo nedávno nové miesto  v priestoroch „Korutánskeho fondu hospodárskeho rozvoja“ (KWF), čo je zreteľný znak veľkého významu environmentálnych, technologických spoločností v Korutánsku.

Nová lokalita „Green Tech Valley“, ktorá má pre región Korutánska veľký význam, sa otvára v čase, keď sa zahájil nový program financovania „TopRunner“, ktorý je financovaný prostredníctvom (KWF) z fondov .

Andreas Starzacher, vedúci oddelenia strategického hospodárskeho rozvoja a lokality (KWF) uviedol: „Program financovania „TopRunner“, podporuje spoločnosti na ich strategickej ceste k vedúcemu postaveniu v oblasti technológií, takže dokonale zapadá do korutánskej stratégie propagácie aktivít spoločností a výskumných inštitúcií, ktoré sa venujú témam budúcnosti.”

„Cluster Silicon Alps“ ponúka pre (MSP) služby v rámci „Peak Performer”. MSP si tak môžu zabezpečiť až 75-percentné financovanie individuálnych poradenských služieb v oblasti udržateľnosti, digitalizácie a inovácií. „TopRunner“ je strategicky začlenený do celého radu finančných opatrení na podporu zelených technológií:

  • „Green Tech Innovators Club“ je sieť, ktorej členovia sa striedavo stretávajú v Klagenfurte a Grazi, aby si vymieňali aktuálne informácie a kontakty na témy ochrany klímy a obehového hospodárstva. Najnovšie spoločne rozvíjali aj rôzne prístupy k otvoreným inovačným projektom.
  • „Green Tech Summer“ je ďalšia aktivita, ktorej mottom je: „ von z univerzity rovno do start-upu.“ Už  niekoľko študentských tímov  využíva  túto príležitosť pracovať v budove „Klagenfurt Start-up centrum“ s cieľom konkretizovať a presadiť svoje inovatívne nápady zelenej budúcnosti.

Sandra Venus, generálna riaditeľka „Korutánskeho fondu hospodárskeho rozvoja“(KWF) uviedla: „Takéto iniciatívy sú súčasťou prístupu k ekonomickému rozvoju orientovanému na dosah. Peniaze z dotácií by sa mali využívať efektívne na kvalitatívny rast a šetriaci zdroje. To znamená, že ekonomickému rozvoju bude v budúcnosti pridelených viac rozvojových úloh, takže zelená transformácia môže uspieť v celkovom kontexte stratégie inteligentnej špecializácie.“

Recept na úspešnú spoluprácu

Ústredným kľúčom k úspechu sú sieťovanie a spolupráca tak ako sa realizuje v rakúskom Korutánsku, aj prostredníctvom špeciálne podporovaného inovačného ekosystému. Konkrétna realizácia sa riadi prostredníctvom projektových plánov spolupráce medzi spoločnosťami, alebo výskumnými inštitúciami, do ktorých sú často zapojené aj vzdelávacie inštitúcie.

Najnovším príkladom sieťovania je séria workshopov „FIRST.green.“ V tomto novom formáte sa stretávajú podnikatelia a výkonní riaditelia z rôznych sektorov s odborníkmi z vedy, aby získali návrhy a podporu na ceste ku klimatickej neutralite. Workshop „FIRST.digital“ sa zaoberá problematikou stratégie digitalizácie a jej implementácie. Špecifickým príkladom sieťovania so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami je aj konzorcium okolo „Wood Competence Center“, v rámci ktorého „Korutánska univerzita aplikovaných vied“ v spolupráci so „Silicon Austria Labs“, realizujú spoločný výskum na tému inteligentných materiálov. Základom je, okrem iného, dotovaná profesúra na tému inteligentných materiálov, financovaná z (KWF), ktorá viedla k založeniu centra “Carinthia Institute for Smart Materials and Manufacturing Technologies“ (FH CISMAT).

Financovanie, inovačné programy, klastre a výskumná spolupráca, všetky tieto aktivity sa odrážajú aj v konkrétnych číslach. Podľa „Statistics Austria“ dokázalo Korutánsko v roku 2021 dosiahnuť najvyšší hospodársky rast zo všetkých rakúskych spolkových krajín so 7,3 percentami, čo je výrazne v popredí medzi  priemyselnými krajinami Horného Rakúska a Štajerska a prispieva k podpore cieleného ekonomického rozvoja. V minulom roku investoval (KWF) do financovania spoločností, kooperácií a výskumných projektov 36-miliónov EUR a spustil tak  celkový objem investícií do výskumu vyše 300-miliónov EUR.

Plus pre začínajúcich podnikateľov

Pozitívny trend pokračuje aj v tomto roku. Od januára do júna 2023 bolo v Korutánsku založených takmer o osem percent viac firiem, ako v rovnakom období minulého roka. Podľa údajov „Rakúskej obchodnej komory“ (WKO) je to viac ako 1200 firiem. Pomáha tomu aj skutočnosť, že pokiaľ ide o niektoré opatrenia financovania, Korutánsko je v Rakúsku priekopníkom. Radí sa sem aj program „Innovations.TALENT“, v rámci ktorého sú špecificky hradené personálne náklady pre absolventov vysokej školy, alebo technickej vysokej školy v takom prípade, ak sa použijú na plánovanie a realizáciu inovačného, ​​výskumného alebo vývojového projektu, najlepšie v „zelenom, alebo digitálnom sektore“ a absolventi sa zamestnajú v spoločnosti s týmto zameraním.                                                                                                            

Simon Hainig, ktorý je na (KWF) zodpovedný za program „Innovations.TALENT“ vysvetlil: „Korutánsky inovačný systém sa rozširuje špeciálne  prostredníctvom tohto „osobného transferu know-how“.  Zvyšuje to inovačnú silu spoločností a celého regiónu a týmto spôsobom sa vytvára priestor na premýšľanie a transfer.“

Formát „Innovations.Talent“, ktorý vznikol pred 20 rokmi, predstavuje stratégiu financovania Korutánska. Zameriava  sa konkrétne na výskum, technológie a inovácie, s cieľom ďalej rozvíjať existujúce silné stránky tohto regiónu a spájať ich s novými oblasťami znalostí a technológií.

Viac informácií:

Wirtschaftsförderung: Kärnten hat mit innovativen Programmen die Nase vorn

Zdroj: https://www.ots.at, zverejnené: 27. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa