Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fraunhoferov inštitút a VŠB – Technická univerzita v Ostrave začínajú nemecko-českú výskumnú spoluprácu v udržateľnej výrobe

VSB-TUO campus in Ostrava.

V rámci spolupráce zameranej na budúcnosť v oblasti priemyselnej výroby spolupracuje Fraunhoferov inštitút v Nemecku s VŠB – Technickou univerzitou v Ostrave (VSB-TUO). Partneri skúmajú a rozvíjajú potenciál, ktorý ponúkajú technológie na správu energie, umelej inteligencie (AI) a inteligentnej výroby v priemysle. Spolupráca poskytuje výrobným spoločnostiam inovatívne riešenia, ktoré môžu následne využiť na vývoj inovatívnych a udržateľných riešení na znižovanie emisií skleníkových plynov.

Nadväzuje na viac ako päťročnú úspešnú spoluprácu medzi Fraunhoferovým inštitútom pre obrábacie stroje a tvárniacu technológiu IWU, Fraunhoferovým inštitútom pre chemickú technológiu IKT a VŠB – Technickou univerzitou v Ostrave (VSB-TUO). Ambiciózny podnik „Fraunhoferova inovačná platforma pre aplikovanú umelú inteligenciu pre materiály a výrobu na VŠB – Technická univerzita v Ostrave FIP-AI @ VSB-TUO“ začal svoju činnosť 1. júna 2021. Slávnostné otvorenie sa konalo 8. júna 2021 v  Kampus VŠB-TUO v Ostrave. Zúčastnili sa ho partnerské inštitúcie a český minister obchodu a priemyslu Karel Havlíček.

Cieľom spolupráce je výskum a vývoj inovatívnych systémov akumulácie tepelnej energie v priemysle na základe modulárnych koncepcií systémov akumulácie a rekuperácie tepla. Spájajú tento prístup s riešeniami pre digitálne výrobné technológie a integráciou do procesných reťazcov. Pokročilé a vysoko špecializované aplikácie umelej inteligencie sú rozhodujúcim faktorom v každom kroku tohto procesu. Na tomto základe vytvárajú partneri široké portfólio ponúk pre výskum a vývoj pre spoločnosti a partnerov v priemysle. Toto dáva priemyslu pozíciu na zlepšenie svojej energetickej bilancie a zníženie emisií CO2 pri súčasnom zlepšení výroby.

Zväzok právomocí

V tejto ambicióznej iniciatíve prispievajú všetci partneri vlastnými expertízami: VSB-TUO v oblasti umelej inteligencie a výpočtovej techniky novej generácie, Fraunhofer ICT v materiálovom výskume a energetických systémoch a Fraunhofer IWU vo výrobnej technológii a výrobe. Spojenie týchto kompetencií umožňuje partnerom ponúknuť obzvlášť výkonné riešenia pre celý priemyselný hodnotový reťazec.

Ako uviedol Václav Snášel, rektor univerzity v Ostrave: „Fraunhoferov inštitút je už mnoho rokov dôležitým a ceneným partnerom pre VŠB – Technickú univerzitu v Ostrave. Som veľmi rád, že toto partnerstvo sa stane ešte silnejším a ešte produktívnejším založením prvej Fraunhoverovej inovačnej platformy v Česku.“

Podpora zelenej dohody v Európe

Prof. Reimund Neugebauer, prezident Fraunhoferovho inštitútu uviedol: „V časoch klimatických zmien potrebujeme ambiciózne riešenia založené na výskume, ktoré môžu priemysel a podniky využiť na efektívne zníženie emisií CO2 pri súčasnom posilnení konkurencieschopnosti. Naša spolupráca s VŠB – Technickou univerzitou v Ostrave a Českom je silným príkladom v Európe. V rôznych krajinách kombinujeme odborné znalosti v oblasti kľúčových technológií, ako sú umelá inteligencia, výpočty novej generácie, správa energie a výroba. Spoločne vytvárame atraktívnu ponuku výskumu a vývoja pre spoločnosti a podporujeme ich pri zavádzaní priekopníckych riešení pre inteligentné a udržateľné výrobné procesy. To je základ pre vytvorenie hodnotových reťazcov založených na etických princípoch. Partnerstvo medzi Českom a Nemeckom tak prispieva aj k Zelenej dohode EÚ.“

Riaditeľ Fraunhofer IWU, profesor Martin Dix, ďalej uviedol: „Je prospešné pre obe strany, aby sa v budúcnosti cezhraničná spolupráca medzi týmito tromi partnermi ďalej zintenzívnila. Spolu s VSB-TUO poskytujeme výrobným spoločnostiam nový potenciál. Spojením know-how výrobného inžinierstva a excelentnosti v oblasti informačných technológií možno simulovať a riadiť vysoko špecializované reťazce výrobných procesov budúcnosti. To môže znížiť CO2 a náklady, zvýšiť produktivitu a vylúčiť zdroje chýb. To určite prinesie nám trom veľký krok vpred – a tiež našim priemyselným partnerom.“

Ako vysvetlil Vladislav Kolarik, vedúci projektu vo Fraunhofer ICT: „Táto spolupráca je skutočne jedinečná. Toto je prvá Fraunhoferová inovačná platforma v Česku a kombinácia odborov odblokuje významný technologický potenciál pre všetkých zúčastnených partnerov.“

FIP-AI @ VSB-TUO poskytuje spoločnostiam tieto konkrétne služby:

• Technologický vývoj

• Kontrolné riešenia

• Vývoj materiálu

• Vývoj demonštrátorov

• Vývoj holistických riešení so zapojením ďalších odborných útvarov

• Podrobné riešenia a optimalizáciu

Dobré pre malé a stredné spoločnosti

FIP-AI @ VSB-TUO spolupracuje s klientmi z priemyslu a verejného sektora. Zo spolupráce a transferu know-how môžu ťažiť najmä malé a stredné spoločnosti bez vlastného oddelenia výskumu a vývoja alebo spoločnosti s iným zameraním na výskum a vývoj. Služby ponúkané priemyselným partnerom v Nemecku a Česku, ako aj ďalším partnerom z Európy, sú založené na dlhoročných skúsenostiach troch partnerov a sú rozšírené na novú úroveň aplikáciou AI.

Cieľom FIP-AI @ VSB-TUO je navyše posilniť výskumné aktivity univerzity a aplikačnú orientáciu, a tým podporiť regionálne spoločnosti prostredníctvom špičkového výskumu. Týmto spoločnostiam ponúka možnosti spolupráce na medzinárodných projektoch (napr. Horizont Európa), rýchly prístup na trh v partnerských regiónoch a vytváranie sietí s nemeckými spoločnosťami v spoločnom výskume.

Kariérne príležitosti pre mladých vedcov

Ďalšou výhodou sú vylepšené kariérne vyhliadky nemeckých a českých študentov, Ph.D. kandidáti alebo začínajúci výskumní pracovníci, ktorí budú všetci schopní absolvovať stáže v partnerskej krajine. Pravidelná výmena študentov i zamestnancov podporuje spoločný výskum a inovácie a vytvára iniciatívy pre nové projekty.

FIP-AI @ VSB-TUO riadi tím zložený z jedného zástupcu z každej partnerskej inštitúcie. Konateľkou je Michaela Vráželová, ktorá je súčasne vedúcou univerzitnej medzinárodnej kancelárie z VSB-TUO. Dvaja zástupcovia riaditeľa, Dieter Weise (Fraunhofer IWU) a Vladislav Kolarik (Fraunhofer ICT), zastupujú dva Fraunhoferove inštitúty a koordinujú činnosti zrkadlovej skupiny FIP-AI @ VSB-TUO založenej na ich domácich ústavoch, aby zabezpečili hladký štart spolupráce.

Viac informácií:

Press Release – The Fraunhofer-Gesellschaft and the VSB – Technical University of Ostrava start German-Czech research collaboration for sustainable production

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.fraunhofer.de, zverejnené: 11. 6. 2021, autor: rpa