Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Fraunhofer Roadmap: Európska komisia a odborná komunita diskutujú o udržateľnom a konkurencieschopnom biohospodárstve pre EÚ

Workshop: Sustainable and Competitive: The Bioeconomic Future of the EU. Zdroj: https://circulareconomy.europa.eu

Prezentácia plánu obehového biohospodárstva (Roadmap on a circular economy) spoločnosti Fraunhofer-Gesellschaft v Bruseli 20. septembra 2023 odráža spoločné odhodlanie odborníkov spoločnosti Fraunhofer a zainteresovaných strán EÚ dosiahnuť udržateľnú, konkurencieschopnú a biohospodársku budúcnosť. Ako zdôraznil Peter Wehrheim (vedúci oddelenia, GR RTD, Európska komisia) vo svojom hlavnom prejave, Fraunhoferova reakcia a príspevok sú v súlade s európskou biohospodárskou stratégiou. Obe iniciatívy majú holistický prístup, ktorý spája vedecký a technologický potenciál biohospodárstva s ekonomickými, sociálnymi a ekologickými výzvami.

Plán poskytuje odporúčania pre politické opatrenia na urýchlenie vývoja inovatívnych riešení pre udržateľnosť a efektívnosť zdrojov a uvedenie na trh biologických produktov a technológií.

Po prezentácii Fraunhoferovho plánu od Markusa Wolperdingera (riaditeľ Fraunhofer IGB) a Alexandra Bökera (riaditeľ Fraunhofer IAP) a hlavnom prejave Petra Wehrheima o aktuálnej politickej diskusii sa účastníci a odborníci z Fraunhoferovej spoločnosti zapojili do štyroch interaktívnych workshopov, aby ďalej diskutovali o nasledujúcich témach plánu a zlepšiť pochopenie obehového biohospodárstva v celej EÚ:

  • Udržateľný potravinový systém si vyžaduje nielen pochopenie zložitého a prepleteného globálneho potravinového systému, ale aj nové technológie, poľnohospodárske postupy a alternatívne zdroje potravín a plánovacie stratégie na preukázanie potravinovej bezpečnosti a odolnosti. Výzvy vyplývajúce z týchto nových prístupov musia riešiť výskumná komunita a politiky so zameraním na vytvorenie spoľahlivého regulačného rámca a podporu akceptovania zdravej a udržateľnej stravy.

  • Prechod lineárnych a fosílnych hodnotových reťazcov v plastikárskom priemysle si vyžaduje vývoj obehových riešení, ako je efektívna recyklácia, opätovné použitie a nahradenie plastov na bio báze. Konkurencieschopnosť biologických produktov a súvisiace predpisy, ako sú obmedzenia plastov na báze fosílnych palív a znížená uhlíková stopa, sú kľúčovými faktormi tohto prechodu.

  • Riešenie globálneho dopytu po uhlíku a obmedzenie biomasy ako obnoviteľného zdroja zahŕňa skúmanie udržateľných materiálov, ako sú mikroriasy, a využívanie uhlíka ako suroviny. Napríklad kultivácia mikrorias ako rýchlo rastúceho zdroja biomasy môže viesť k novým oblastiam použitia. Vyžaduje si to však odstránenie nedostatkov v oblasti výskumu a inovácií pri využívaní bodových zdrojov CO2, vytváraní ekologických výrobných trás a preukázaní škálovateľnosti prostredníctvom pilotných projektov; a implementáciu umožňujúceho politického rámca.

  • Technologické cesty k obehovému biohospodárstvu si tiež vyžadujú sociálno-ekonomickú transformáciu. To zahŕňa koordináciu politík na rôznych úrovniach, presnejšie definovanie európskej stratégie biohospodárstva a riešenie zložitosti záujmov zainteresovaných strán.

Spoločnosť Fraunhofer-Gesellschaft sa zaviazala pokračovať vo vývoji a zavádzaní inovatívnych riešení s podporou politiky, priemyslu a verejnosti. Tým sa zabezpečí, že sa o potenciáli obehového biohospodárstva nebude len hovoriť, ale že sa zhmotní a priamo prispeje k európskym cieľom v oblasti klímy a udržateľnosti.

Plán „Obehové biohospodárstvo pre Nemecko“

Viac informácií:

Sustainable and Competitive: The Bioeconomic Future of the EU

Roadmap “Circular Bioeconomy for Germany” [ PDF  3.67 MB ]

Brochure “Circular Bioeconomy for Germany” [ PDF  1.26 MB ]

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.fraunhofer.de; https://circulareconomy.europa.eu, zverejnené: 17. 10. 2023, autor: rpa