Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Financovanie výskumu a vývoja v Nemecku: zákon o príspevku na výskum

Európska komisia 26. júna 2020 rozhodla, že Nemecký zákon o príspevkoch na výskum je zlučiteľný s požiadavkami štátnej pomoci podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (AGVO). Zákon o príspevku na výskum je uplatniteľný po 30. júni 2020. Maximálna ročná výška grantov na výskum sa na roky 2020 – 2025 zvýšila na 1 milión EUR.

Federálna rada v Nemecku 29. novembra 2019 schválila zákon o daňovej podpore výskumu a vývoja (Zákon o príspevkoch na výskum – Forschungszulagengesetz – FZulG), na základe ktorého bude od roku 2020 možné ročné financovanie výskumných a vývojových činností do výšky 1 000 000 EUR. Zákon slúži na posilnenie Nemecka ako sídla firmy.

Nemecko tým môže podporiť výskumné a vývojové projekty. Zostavilo tiež poradenské služby v oblasti finančného poradenstva.

Pri zamestnávaní vlastných výskumných pracovníkov sa 25 % miezd a platov vrátane bezcolných odvodov na sociálne zabezpečenie započítava do ročnej daňovej povinnosti a všetky zostávajúce previsy sa preplácajú. Preplácanie umožňuje spoločnostiam profitovať z financovania aj vo fázach straty, takže príspevok na výskum je atraktívny aj pre začínajúce podniky so stratami pri zakladaní podniku.

Platí to aj pre zmluvný výskum, ktorý bol v pôvodnom návrhu zákona stále vylúčený. Príspevok, ktorý je splatný klientovi a nie dodávateľovi, predstavuje 15 % odmeny vyplatenej dodávateľovi. Hoci príspevok na výskum je tu 25 %, zohľadňuje sa iba 60 % odmeny. Ďalšie podrobnosti k jednotlivým kľúčovým bodom:

Príjemcovia príspevku na výskum

Oprávnenými sú neobmedzení a obmedzení daňovníci v zmysle zákona o dani z príjmu a právnických osôb, pokiaľ nie sú oslobodení od dane a pokiaľ spĺňajú ďalšie požiadavky. Okrem toho sú spôsobilí aj podnikatelia, a teda aj partnerstvá. „Pridružené“ spoločnosti v zmysle zákona o akciových spoločnostiach môžu získať maximálne finančné prostriedky iba raz, zmluvne spolupracujúce spoločnosti môžu tak urobiť individuálne.

Projekty výskumu a vývoja

Projekty výskumu a vývoja sú odpočítateľné z daní, ak ich možno zaradiť do jednej alebo viacerých kategórií základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja.

Vývoj nových výrobkov alebo procesov je iba súčasťou experimentálneho vývoja, ak spĺňa určité kritériá. Projekty sú vylúčené z financovania, ak je produkt alebo proces v podstate už definovaný a hlavným cieľom je vývoj trhu.

Vymedzenie výskumných a vývojových projektov príjemcov sa vykonáva v súlade s kritériami všeobecnej blokovej výnimky (AGVO) (nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 s cieľom určiť zlučiteľnosť určitých skupín pomoci s vnútorným trhom pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. Články 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. V. EÚ L 187, 26. júna 2014, s. 1).

Otázne je, do akej miery možno toto vymedzenie v praxi prediskutovať. Je zrejmé, že aspoň koaličné frakcie čelia problémom pri vymedzovaní, pretože požiadali federálnu vládu, aby pri poskytovaní poradenstva o navrhovanom zákone zabezpečila, aby príslušný orgán zahŕňal externých expertov iba vo výnimočných prípadoch.

Vylúčenie určitých spoločností z podpory

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO) vylučuje z príspevku na výskum spoločnosti, ktoré majú finančné ťažkosti. Pred podaním žiadosti je potrebné vykonať preskúmanie v zmysle AGVO.

Podpora výskumu
Vlastný výskum

Na zamestnávanie vlastných zamestnancov prichádzajú do úvahy mzdy zamestnancov poverených výskumom pre príjemcu, ktorí podliehajú odpočtu dane zo mzdy, ako aj výdavky oslobodené od dane skutočne vynaložené na zabezpečenie budúcnosti zamestnancov (príspevky na sociálne zabezpečenie).

Na zabezpečenie dôkazov sa musí vytvoriť overiteľná dokumentácia. Ak sa zamestnanci často nepoužívajú výlučne na oprávnený projekt, najmä v malých a stredných podnikoch, môže to vyžadovať administratívne úsilie vzhľadom na rozdelenie miezd, ktoré je potom potrebné.

Zmluvný výskum

Pri zmluvnom výskume sa berie do úvahy 60 % odmeny vyplatenej dodávateľovi. Percentuálny podiel predstavuje paušálny podiel, ktorý sa má pripísať k mzdám u dodávateľa. Individuálne overenie osobných nákladov dodávateľa nie je potrebné a nemôže sa použiť na zvýšenie percentuálneho podielu.

Financovanie zmluvného výskumu sa neobmedzuje len na zmluvy s domácimi zmluvnými stranami. Medzi prijímateľské projekty patrí aj zmluvný výskum, v ktorom je dodávateľ usadený v členskom štáte EÚ alebo v inej krajine, na ktorú sa vzťahuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (Dohoda o EHP).

Osobitosti výhradného vlastníctva a partnerstiev

Zákon ustanovuje osobitné predpisy pre výlučných vlastníkov a akcionárov podnikateľa. Podľa toho môže byť preukázaná vlastná práca živnostníkov a partnerov oprávnená na paušálnu sumu (40 EUR za pracovnú hodinu, maximálne 40 pracovných hodín za týždeň). To tiež umožňuje podnikateľom, ktorí nie sú organizovaní ako korporácie, využívať príspevok.

Maximálna suma a príspevok na výskum

Príspevok na výskum predstavuje 25 % z vymeriavacieho základu, ktorý je obmedzený na 2 milióny EUR, takže je možné ročne požadovať maximálne 1 000 000 EUR.

Príspevok na výskum je stanovený v samostatnom rozhodnutí a je plne pripočítaný k stanovenej dani pre nasledujúcu daň z príjmu alebo dane z príjmu právnických osôb. Ak príspevok na výskum presiahne stanovenú daň, vyplatí sa náhrada, aby spoločnosti v stratovej fáze mohli dostať platbu až do 100 %.

Prekročené výdavky môžu byť uprednostňované ako súčasť iných opatrení financovania. Zákon vyslovene ustanovuje možnosť kumulácie. Výdavky, ktoré boli zahrnuté do vymeriavacieho základu príspevku na výskum, sa však nesmú zahrnúť do kontextu iných grantov alebo dotácií.

Žiadosť o finančné prostriedky

Daňový stimul je viazaný na žiadosť. Príjemca možného daňového úradu na príspevok na výskum na základe úradne predpísaného záznamu údajov po oznámení fiškálneho roka. Oprávnení spolupodnikatelia žiadajú dodatočný daňový úrad.

Žiadosť obsahuje pri overovaní potvrdenia totožnosti každého výskumného a vývojového projektu uvedeného v žiadosti. Podrobnosti sú uvedené v žiadosti o výskum (Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FzulBV) 30. januára 2020.

Toto osvedčenie sa musí požiadať osobitne od orgánu, ktorý určí Spolkové ministerstvo pre vzdelávania a výskum (BMBF).

Nadobudnutie účinnosti zákona a obmedzenia

Zákon nadobudol účinnosť od 1. januára 2020. Oprávnené sú iba projekty, ktoré sa praktizujú po 1. januári 2020 alebo ktoré sú zadané po tomto dátume.

Forschungszulagengesetz (FZulG): Förderung Forschung & Entwicklung

Zdroj: https://www.bdo.de, zverejnené: 3.7.2020, autor: rpa