Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Financovanie ôsmich národných kompetenčných centier vo výskume  vo Švajčiarsku

Financovanie ôsmich národných kompetenčných centier vo výskume  vo Švajčiarsku. Zdroj: https://www.snf.ch

Osem národných kompetenčných centier vo výskume (NCCR) spustených v roku 2010 sa blíži k riadnemu koncu obdobia financovania. S podporou 345,1-milióna CHF od Švajčiarskej národnej nadácie na podporu vedy SNSF budú aj v budúcnosti pokračovať vo formovaní švajčiarskeho výskumu.

NCCR vytvárajú medzinárodne uznávané výskumné siete naprieč švajčiarskou akademickou sférou. Podporujú dlhodobý výskum tém strategického významu pre vedu, obchod a spoločnosť vo Švajčiarsku.

V roku 2010 spustilo Federálne ministerstvo hospodárstva, vzdelávania a výskumu tretiu sériu NCCR. Osem NCCR tejto generácie sídli na siedmich švajčiarskych univerzitách:

  • NCCR „Chemická biológia – vizualizácia a riadenie biologických procesov pomocou chémie“ (University of Geneva a EPF Lausanne)

  • NCCR „Kidney.CH – Kidney Control of Homeostasis“ (Univerzita v Zürichu)

  • NCCR „LIVES – Prekonanie zraniteľnosti: Perspektívy životného kurzu“ (University of Lausanne a Geneva)

  • NCCR „MUST – Molecular Ultrafast Science and Technology“ (ETH Zürich a Univerzita v Berne)

  • NCCR „QSIT – Quantum Science and Technology“ (ETH Zürich a Univerzita v Bazileji)

  • NCCR „Robotika – inteligentné roboty na zlepšenie kvality života“ (EPF Lausanne a ETH Zürich)

  • NCCR „SYNAPSY – Synaptické základy duševných chorôb“ (University of Geneva, Lausanne a EPF Lausanne)

  • NCCR „TransCure – od transportnej fyziológie k identifikácii terapeutických cieľov“ (Univerzita v Berne)

Do konca roka 2022 sa týchto osem NCCR riadne uzavrie. Počas svojich dvanástich rokov existencie ďalej posilnili vedúce postavenie Švajčiarska v príslušných oblastiach výskumu a svoje výsledky sprístupnili vedeckej komunite vo viac ako 7 500 publikáciách.

Počas celého obdobia financovania ich SNSF podporovala sumou 345,1-milióna CHF, čo zodpovedá približne 38 % ich celkového rozpočtu 906,3-milióna CHF. Väčšinu zvyšného financovania poskytli domáce inštitúcie a účastníci projektu; menej ako 2 % celkového financovania pochádzalo od tretích strán.

Dialóg v rámci akademickej obce aj mimo nej

Vedecké poznatky získané v NCCR sú predmetom veľkého záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Zatiaľ čo odborníci diskutujú o zisteniach s poprednými osobnosťami v tejto oblasti na medzinárodných konferenciách, oslovovanie neakademickej verejnosti sa uskutočňuje prostredníctvom viacerých kanálov. Napríklad členovia NCCR LIVES zadávajú základné pojmy spoločenských vied na Wikipédii a NCCR SYNAPSY zorganizovala dva okrúhle stoly o duševnom zdraví. Okrem toho na výstave „Vitaport“, ktorú spustilo NCCR TransCure v parku Elfenau (Bern), návštevníkom názorne ukáže, ako sa v tele transportujú látky a ako to súvisí so zdravím a chorobou.

Vytváranie nových oblastí vzdelávania a výskumu

Jednou z kľúčových zložiek schémy financovania NCCR je implementácia štrukturálnych zmien z dlhodobého hľadiska. Za posledných dvanásť rokov tak domovské inštitúcie NCCR pevne začlenili svoje výskumné oblasti do švajčiarskeho univerzitného prostredia. Na tento účel napríklad vytvorili alebo vhodne zabezpečili profesorské miesta a vybudovali vhodnú výskumnú infraštruktúru. Niektoré NCCR obohatili svoje domovské inštitúcie aj o nové výskumné centrá. Napríklad NCCR QSIT zohralo vedúcu úlohu pri zakladaní „Quantum Center“ (ETH Zürich) a podieľa sa na „Quantum Computing Hub“ (ETH Zürich a Paul Scherrer Institute). Centrá tohto typu prispievajú k dlhodobému posilňovaniu výskumu v danej oblasti napríklad spoločným získavaním a využívaním nákladnej infraštruktúry alebo podporou plodnej spolupráce medzi výskumnými skupinami.

NCCR majú trvalý vplyv aj vďaka podpore mladých výskumníkov v akademickom vzdelávaní a na doktorandskej a postdoktorandskej úrovni. Niektorí dokonca spustili nové študijné programy. Chemická biológia a robotika NCCR majú každá zriadené rovnomenné magisterské študijné programy na svojich domovských inštitúciách a NCCR Kidney.CH spustila postgraduálny program „Translačná nefrológia“. Prostredníctvom absolventov a bývalých výskumníkov si poznatky získané v NCCR budú aj po skončení obdobia financovania naďalej hľadať cestu do vedy, podnikania a spoločnosti.

Hodnotné príspevky k rovnosti príležitostí a technologickým inováciám

Okrem toho všetky NCCR implementujú opatrenia, ktoré podporujú rovnaké príležitosti. Napríklad ETH Women Professors Forum vzišlo z programu rozvoja NCCR MUST pre ženy. Bola založená v roku 2012 a v súčasnosti medzi jej členky patrí viac ako 80 % profesoriek na ETH Zürich. V roku 2016 bola rozšírená do EPF Lausanne. Fórum bude aj naďalej podporovať mladé ženy, ktoré sa chcú venovať vedeckej alebo inžinierskej kariére – dvoch oblastiach, v ktorých sú obzvlášť nedostatočne zastúpené.

Keďže osem NCCR tretej série sa zaoberalo transferom znalostí a technológií, výsledky ich výskumu budú mať aj v budúcnosti vplyv mimo akademickej obce. Na jednej strane spolupracovali s hráčmi zo súkromného sektora; na druhej strane ich členovia podali viac ako 80 patentových prihlášok a založili viac ako 40 start-upov alebo spin-offov.

Dlhodobé štruktúry: záver, ale nie koniec

Uzavretie NCCR neznamená, že prestane mať vplyv. Naďalej prináša výhody rôznym zainteresovaným stranám prostredníctvom svojej rozsiahlej výskumnej práce, od rozširovania vedomostí po technologické inovácie, vzdelávanie zainteresovanej verejnosti a podporu sociálnych vecí. NCCR tak zanechávajú svoju stopu – na akademickej pôde aj mimo nej – aj po uplynutí obdobia financovania SNSF.

NCCR tretej série

  • NCCR „ŽIJE: Prekonanie zraniteľnosti – perspektívy životného kurzu“

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 1. 6. 2022, autor: rpa