Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Federálna rada vo Švajčiarsku schválila návrh rokovacieho mandátu s EÚ

Spoločné porozumenie so Švajčiarskom. Zdroj: https://twitter.com

Spolková rada vo Švajčiarsku na svojom zasadnutí 15. decembra 2023 schválila návrh mandátu na rokovanie s Európskou úniou (EÚ). Mandát stanovuje usmernenia pre rokovania, ktoré sa začnú, keď bude mandát definitívne prijatý, po konzultácii s Parlamentom a kantónmi.

Návrh rokovacieho mandátu vychádza z parametrov schválených Spolkovou radou 21. júna 2023, ako aj z výsledkov prieskumných rozhovorov s EÚ a diskusií so sociálnymi a ekonomickými partnermi vo Švajčiarsku. Stanovuje usmernenia, ktorými sa má švajčiarska delegácia riadiť pri každej zložke rokovacieho balíka.

FDFA bola poverená, aby o tomto dokumente viedla konzultácie s výbormi pre zahraničné veci a kantónmi v spolupráci s FDHA, FDJP, FDF, EAER a DETEC. Sociálni a ekonomickí partneri budú vyzvaní, aby sa vyjadrili.

Okrem toho Spolková rada prijala správu o prieskumných rozhovoroch. Správa stanovuje cieľ rozhovorov, podrobnosti o výsledkoch a informuje o vnútornom procese, ktorý už prebieha vo Švajčiarsku a bude pokračovať až do skončenia rozhovorov s EÚ.

Hlavným cieľom Spolkovej rady je upevniť a ďalej rozvíjať bilaterálnu cestu s EÚ. Na tento účel sa federálna vláda 25. februára 2022 rozhodla prijať komplexný prístup založený na balíku dohôd o spolupráci a prístupe na trh. V porovnaní s inštitucionálnou dohodou, ktorú Federálna rada vypovedala v roku 2021, balík umožňuje väčšiu flexibilitu a rozsah opatrení na ochranu záujmov Švajčiarska počas rokovaní.

Hlavné ciele

Bezbariérový prístup na trh EÚ je základným kameňom balíka, ktorého cieľom je aktualizovať existujúce dohody o jednotnom trhu a uzavrieť nové sektorové dohody v oblasti elektrickej energie a bezpečnosti potravín. Tieto dohody poskytnú Švajčiarsku trvalý prístup na jeho najväčší exportný trh a umožnia mu rozvíjať partnerstvá v kľúčových oblastiach. V tomto rámci existujú aj výnimky na ochranu životne dôležitých záujmov Švajčiarska. Inštitucionálne otázky budú upravené priamo v dohodách o jednotnom trhu. Balík tiež predpokladá prijatie pravidiel štátnej pomoci v dohodách o leteckej doprave, pozemnej doprave a elektrickej energii.

Okrem toho balík predpokladá dohodu o spolupráci v oblasti zdravia a systematickú účasť na programoch EÚ, najmä v oblasti vzdelávania a výskumu (ako Horizont Európa a Erasmus+). Napokon zahŕňa pravidelný švajčiarsky príspevok k väčšej súdržnosti v rámci EÚ.

Výsledok prieskumných rozhovorov a rokovacieho rámca

Prieskumné rozhovory sa začali v marci 2022 a skončili sa koncom októbra 2023. Výsledky sú zaznamenané v technickom dokumente, ktorý stanovuje oblasti spoločného porozumenia definované delegáciami Švajčiarska a EÚ počas prieskumných rozhovorov v každej oblasti balíka.

Spoločné chápanie odráža výsledky prieskumného procesu. Riešenia, ktoré načrtáva, poskytnú Švajčiarsku a EÚ vhodný rámec na začatie rokovaní. Tieto riešenia bude potrebné doladiť a nájsť iné riešenia pre nevyriešené problémy.

V tejto súvislosti sa Spolková rada rozhodla pokračovať v domácich diskusiách s príslušnými partnermi o ochrane miezd, elektrickej energii a pozemnej doprave.

Rokovací mandát definuje ciele, ktoré si Spolková rada stanovila. Po skončení rokovaní federálna vláda zváži výhody a nevýhody.

Spolková rada sa domnieva, že výsledok prieskumných rozhovorov predstavuje pevný a vyvážený základ pre začatie rokovaní. Podarilo sa napríklad nájsť potenciálne riešenia viacerých prekážok, ktoré sa objavili počas rozhovorov o inštitucionálnej dohode v roku 2021, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb osôb. Vyjasnila sa aj otázka štátnej pomoci. Stále však existujú niektoré nevyriešené problémy, ktoré bude potrebné vyriešiť počas rokovaní.

Jedenásť kôl prieskumných rozhovorov a 46 technických diskusií s EÚ v rámci pravidelného kontaktu na politickej úrovni umožnilo definovať potenciálne riešenia pre všetky zložky balíka.

Zloženie švajčiarskej delegácie

Federálna rada tiež stanovila zloženie švajčiarskej delegácie, ktorá bude s EÚ rokovať o rôznych oblastiach balíka. Patric Franzen, zástupca štátneho tajomníka a vedúci európskej divízie FDFA, prevezme celkové operatívne vedenie rokovaní a bude pôsobiť ako hlavný vyjednávač. Túto úlohu bude vykonávať v spolupráci s vyjednávačmi z oddelení zodpovedných za rôzne oblasti balíka. Rokovania budú prebiehať súčasne v každej oblasti a začnú sa, keď Švajčiarsko definitívne schváli mandát a keď aj EÚ prijme svoj vlastný rokovací mandát.

Viac informácií:

Commission welcomes Common Understanding with Switzerland

Questions & Answers on the Common Understanding with Switzerland

Factsheet EU-Programmes

swissuniversities hopes for full participation in Horizon Europe 2024

Zdroj: https://www.admin.ch/gov; https://twitter.com, zverejnené: 19. 12. 2023, autor: rpa