Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európsky plán boja proti rakovine: Nové opatrenia na zlepšenie prístupu k prevencii rakoviny, včasnej detekcii, liečbe a starostlivosti

Obrázok
4. február je Svetový deň boja proti rakovine. Zdroj: https://www.europarl.europa.eu

Každoročne 4. februára sa Svetový deň boja proti rakovine nesie v znamení zvyšovania povedomia o rakovine, jej prevencie, diagnóze a liečbe a vyslovovania uznania angažovanosti organizácií, spoločenstiev a jednotlivcov pri znižovaní celosvetového dosahu tohto ochorenia.

Pred rokom Európska komisia uviedla do pohybu Európsky plán boja proti rakovine. A spoločne podniká dôležité kroky smerom k zabezpečeniu rovnakého prístupu pre všetkých k prevencii a starostlivosti o rakovinu, keď 2. februára 2022 spustila nové akcie s konkrétnymi cieľmi.

Dnes sa robí ďalší krok na zlepšenie prístupu k prevencii rakoviny, včasnej detekcii, liečbe a starostlivosti. Pred Svetovým dňom boja proti rakovine a rok po zverejnení Európskeho plánu boja proti rakovine Komisia spustila sériu nových iniciatív ohlásených na podujatí „Zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých: Rakovina u žien – európsky plán boja proti rakovine“. Toto podujatie sa zameralo na rodové nerovnosti a konkrétne opatrenia na riešenie rakoviny u žien. Išlo o prvé zo série každoročných podujatí zameraných na to, ako zvýšiť rovnaký prístup pre všetkých k prevencii a starostlivosti o rakovinu.

V priemere rakovina postihuje mužov o niečo viac ako ženy v Európe, pričom 54 % nových prípadov je zaznamenaných a 56 % úmrtí. Rakovina prsníka u žien je však najčastejšie diagnostikovanou rakovinou (viac ako 355 000 žien v EÚ v roku 2020). V rámci členských štátov EÚ a medzi nimi a medzi nimi a medzi skupinami obyvateľstva existujú aj značné rozdiely v oblasti včasnej detekcie, diagnostiky, liečby a kvality starostlivosti o pacienta. Toto je obzvlášť nápadné, pokiaľ ide o odhadované miery výskytu rakoviny krčka maternice (rôzne päťnásobne) a úmrtnosť (v roku 2020 sa v rámci EÚ líšia osemnásobne). Tieto veľké rozdiely možno vysvetliť rozdielmi v prevalencii ľudského papilomavírusu (HPV) a politikách očkovania a skríningu rakoviny krčka maternice v krajinách EÚ. Hlavným cieľom Európskeho plánu boja proti rakovine je zníženie nerovností v rámci celého priebehu ochorenia.

Komisia spustila 2. februára 2022 štyri nové akcie plánu EÚ proti rakovine na podporu členských štátov pri riešení nerovností, zlepšovaní skríningu a očkovania proti HPV (human papillomavirus) a podpore osôb, ktoré mali rakovinu:

  • Register nerovností rakoviny bude identifikovať trendy a rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi. Osvetľuje aj nerovnosti v prevencii a starostlivosti o rakovinu v dôsledku pohlavia, dosiahnutého vzdelania a úrovne príjmu, ako aj rozdiely medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Register bude usmerňovať investície a intervencie na úrovni EÚ, na národnej a regionálnej úrovni.

  • Na aktualizáciu odporúčania Rady z roku 2003 o skríningu sa použije výzva na skríning rakoviny. Ide o súčasť cieľa Plánu boja proti rakovine, ktorým je zabezpečiť, aby 90 % populácie EÚ, ktorá sa kvalifikuje na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva, do roku 2025 dostalo.

  • Jednotná akcia v oblasti očkovania proti HPV podporí členské štáty pri zvyšovaní povedomia verejnosti o HPV a pri presadzovaní očkovania. Táto akcia prispeje ku kľúčovému cieľu plánu proti rakovine: odstrániť rakovinu krčka maternice očkovaním proti HPV najmenej 90 % cieľovej populácie dievčat v EÚ a výrazne zvýšiť zaočkovanosť chlapcov do roku 2030.

  • Sieť mladých ľudí v EÚ, ktorí prežili rakovinu, posilní dlhodobé sledovanie plánov starostlivosti o rakovinu na národnej a regionálnej úrovni. Spojí tiež mladých ľudí s anamnézou rakoviny a ich rodiny, ako aj neformálnych a formálnych opatrovateľov.

Čo povedali členovia kolégia

Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie, uviedla: „Boj proti rakovine sme urobili prioritou tejto komisie, keď sme spustili európsky plán boja proti rakovine. Naším cieľom je, aby každý v našej Európskej únii dostal liečbu rakoviny, ktorú potrebuje. Vieme, že tento boj utrpel neúspech v dôsledku pandémie, pričom sa odhaduje jeden milión prípadov, ktoré by práve teraz nemohli byť diagnostikované. Rakovina je osobný príbeh každého z nás. A preto budeme pracovať na prevencii, včasnej diagnostike a rovnakom prístupe k starostlivosti, aby sme tento boj vyhrali.“

Margaritis Schinas, podpredseda pre podporu nášho európskeho spôsobu života, dodal: „Rakovina sa týka nás všetkých a boj proti nej zostáva prioritou. Rok po tom, čo sme uviedli do pohybu Plán boja proti rakovine, dnes spoločne robíme dôležité kroky smerom k zabezpečeniu rovnakého prístupu k prevencii a starostlivosti o rakovinu pre všetkých. Nerovnosti nemajú miesto v Európe postavenej na solidarite. Národné vlády a orgány verejného zdravotníctva nemôžu zvrátiť situáciu len proti rakovine. Len plnou spoluprácou a silným nasadením všetkých pomôžeme zlepšiť životy našich občanov a znížiť utrpenie mnohých. Prevencia a diagnostika sú jadrom tejto spoločnej cesty, ktorá je len na začiatku.“

Stella Kyriakides, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedla: „Rok po svojom spustení prináša európsky plán boja proti rakovine zmenu. Tento rok sa na našom podujatí Svetový deň boja proti rakovine zameriame na riešenie nerovností v oblasti rakoviny u žien, na potrebu optimálnej európskej spolupráce a liečby a na konkrétne kroky v Pláne investovania do prevencie. A čo je dôležité, zabezpečíme, aby boli vypočuté hlasy tých, ktorých životy zasiahla rakovina. Vzhľadom na vplyv COVID-19 na skríning, liečbu a starostlivosť je dnes riešenie tejto veľkej výzvy v oblasti verejného zdravia naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. Musíme odstrániť medzery a zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých. Náš plán proti rakovine je európskym akčným plánom, ktorý má zmeniť životy všetkých pacientov s rakovinou a ich blízkych. Tento plán sa týka nás všetkých!”

Pozadie

Európsky plán boja proti rakovine je kľúčovým pilierom Európskej únie zdravia, ktorú ohlásila predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová vo svojom Stave Únie v septembri 2020 a vyzvala na bezpečnejšiu, odolnejšiu a lepšie pripravenú Európsku úniu. Plán boja proti rakovine, ktorý bol spustený v roku 2021, stanovuje nový prístup EÚ k prevencii, liečbe a starostlivosti o rakovinu prostredníctvom integrovaných politík zameraných na zdravie vo všetkých a mnohostranného prístupu. Navrhuje 10 hlavných iniciatív a viacero opatrení na riešenie celej cesty ochorenia, od prevencie až po kvalitu života pacientov s rakovinou a pacientov, ktorí prežili rakovinu, so zameraním na činnosti, pri ktorých môže EÚ priniesť najväčšiu pridanú hodnotu. Program EU4Health a ďalšie programy financovania vyčlenili celkovo 4-miliardy EUR na opatrenia zamerané na boj proti rakovine. V roku 2021 boli spustené dve vlny výziev v rámci programu EU4Health, ktoré viedli k 16 novým veľkým iniciatívam. Ďalší pracovný program na rok 2022 bol nedávno prijatý a opäť zahŕňal značný počet opatrení na boj proti rakovine, tentoraz s výrazným zameraním na prevenciu a diagnostiku. Plán boja proti rakovine pokračuje v práci v tandeme s misiou Horizont Európa pre boj proti rakovine, čím sa zabezpečuje súdržnosť medzi ambicióznymi výskumnými cieľmi a realistickými politickými cieľmi.

Viac informácií:

Factsheet

Cancer Plan webpage

EU policy on cancer

European Health Union

Cancer event webpage

Europe’s Beating Cancer Plan videos and photos

Knowledge Centre on Cancer

Zdroj: https://ec.europa.eu; https://www.europarl.europa.eu; https://osha.europa.eu, zverejnené: 4. 2. 2022, autor: rpa