Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska rada považuje COST za významný nástroj v oblasti výskumu a inovácií

Európska rada vyzvala Európsku komisiu a členské štáty, aby posilnili úlohu COST ako vedúceho nástroja na vytváranie sietí v Európskom výskumnom priestore (ERA).

Rada Európskej únie prijala 1. decembra súbor záverov ako súčasť rozsiahlej revízie Európskeho výskumného priestoru s cieľom vybudovať konkrétnejšiu a účinnejšiu arénu pre výskumných pracovníkov, inovátorov a občanov v celej Európe. Na dosiahnutie tohto cieľa sa závery Rady budú brať do úvahy spolu s oznámením Európskej komisie „Nový ERA pre výskum a inovácie“, ktoré bolo zverejnené 30. septembra 2020.

V záveroch Rady sa stanovili nové ciele EVP, ktoré určili niekoľko prioritných oblastí. Osobitný dôraz sa kládol na vytvorenie užšej koordinácie výskumu a inovácií na regionálnej, národnej a európskej úrovni. V záveroch sa tiež zdôraznila potreba, aby Komisia a členské štáty spoluvytvárali a spoločne implementovali nový ERA, ktorý umožňuje využívať výhody výskumným inštitúciám, vedcom, podnikom a občanom.

Pod názvom „Široká inkluzívnosť a prístup k excelentnosti“ Rada uznala úlohu COST ako „významného nástroja pre výskum a inovácie a vstupného portálu do Európskeho výskumného priestoru podporovaním európskej a medzinárodnej výskumnej spolupráce.“ Vyzvali „Európsku komisiu“ a členské štáty, aby posilnili úlohu COST ako vedúceho nástroja na vytváranie sietí v ERA prostredníctvom prepájania, zmocňovania a udržania najmä mladých výskumných pracovníkov a podpory voľného obehu vedcov vrátane rozvoja kariéry vo výskume, najmä podporou účasti európskych susediacich krajín prostredníctvom výcvikových škôl a krátkodobých mobilitných misií.“

Riaditeľ asociácie COST Ronald de Bruin o novinke uviedol: „COST je životne dôležitým nástrojom pre ďalší rozvoj európskeho výskumného priestoru. Ponúka veľkú hodnotu za peniaze a množstvo ľahko prístupných výhod a príležitostí, ktoré uľahčujú prelomový výskum v širšej vedeckej komunite a zvyšujú expertízu na individuálnej úrovni. Zistenia záverov Rady sú svedectvom výskumnej komunity COST, ktorá toľko prispieva do ERA. Som hrdý na to, že ich úsilie bolo uznané a výskumné siete uznané ako životne dôležitý nástroj na posilnenie celoeurópskej vedy, najmä v takom globálne náročnom roku, ktorý zdôraznil potrebu silného a jednotného výskumného a inovačného prostredia. Investícia do COST je investícia do budúcnosti Európy. “

COST Connect podujatia

Cost Connect je séria tematických workshopov organizovaných združením COST. Podujatia poskytujú otvorený priestor pre výskumných pracovníkov, tvorcov politík a zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií (R&I), aby mohli vytvárať a rozširovať svoje nápady. Združuje široký súbor aktérov z Európskeho výskumného priestoru (ERA) s cieľom stimulovať a posilniť partnerstvá viacerých zainteresovaných strán.

Účastníci akcie COST Connect ťažia z komunikácie s tvorcami politík a z možnosti dozvedieť sa o najnovšom vývoji politiky v európskom prostredí výskumu a inovácií. Budujú tiež väzby s ostatnými akciami COST pracujúcimi v podobných výskumných oblastiach a spoločnostiach s cieľom nájsť spoločný základ pre budúce spoločné aktivity. Prostredníctvom tejto iniciatívy COST zvyšuje povedomie o európskych možnostiach financovania a spolupráce.

Tematický prístup v interaktívnom formáte

Témy workshopov sú definované na základe konkrétnych kritérií s prihliadnutím na vstupy zainteresovaných strán a zdôraznené potreby, aktuálny politický program EÚ, hlavné spoločenské výzvy a oblasti výskumu, do ktorých je zapojených kritické množstvo akcií COST.

Kvôli COVID-19 sa odkladajú nasledujúce udalosti: Antimikrobiálna rezistencia, Brusel, Belgicko Spolupráca medzi akademickou obcou a priemyslom, Brusel, Belgicko

Zdroj: www.cost.eu, publikované 18.12.2020, pew