Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia žaluje Slovensko pre zlú kvalitu ovzdušia

svetová klíma, znečistenie

Európska komisia sa 18. februára 2021 rozhodla podať žalobu na Európsky súdny dvor proti Slovensku v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia. Dôvodom je dlhodobo vysoká úroveň tuhých častíc (PM10).

Ak dôjde k prekročeniu limitných hodnôt stanovených v právnych predpisoch EÚ o kvalite okolitého ovzdušia (smernica 2008/50 / ES), členské štáty sú povinné prijať plány kvality ovzdušia, aby sa zabezpečilo prijatie vhodných opatrení na udržanie čo najmenšej dĺžky obdobia prekročenia.

Európska zelená dohoda so svojimi ambíciami v oblasti nulového znečistenia kladie dôraz na znižovanie znečistenia ovzdušia, ktoré patrí medzi kľúčové faktory negatívne ovplyvňujúce ľudské zdravie. Úplné vykonávanie noriem kvality ovzdušia zakotvených v právnych predpisoch EÚ je kľúčom k účinnej ochrane ľudského zdravia a ochrane prírodného prostredia.

Slovensko nerešpektovalo denné limitné hodnoty pre koncentrácie PM10, ktoré sú právne záväzné od roku 2005. Údaje poskytnuté Slovenskom potvrdzujú systematické prekročenie denných limitných hodnôt pre PM10 v zóne kvality ovzdušia pre Banskobystrický kraj v období rokov 2005 – 2019 ( okrem roku 2016) a v aglomerácii Košice v období rokov 2005 – 2019 (okrem rokov 2015 a 2016).

Opatrenia na zabezpečenie kvality ovzdušia, ktoré predložilo Slovensko, sa nepreukázali ako včasné a účinné na zníženie znečistenia v dohodnutých medziach a neprispievajú k dodržaniu čo najkratšej doby prekračovania, ako to vyžaduje právo EÚ. Slovensko preto neprijalo adekvátne opatrenia na zníženie koncentrácií PM10 v zóne kvality ovzdušia Banskobystrický kraj, aglomerácie Košice a zóne kvality ovzdušia pre Košický kraj. Komisia preto žaluje Slovensko na Európskom súdnom dvore.

Viac informácií:

EU air quality policy

EU air pollution policy

EU Infringement procedure

Zdroj: EK, zverejnené: 18.2.2021, autor: rpa