Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia schválila Rakúsku podporu vo výške 146,5-milióna EUR v rámci výskumného a inovačného projektu v mikroelektronike

Európska komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci podporu Rakúska vo výške 146,5-milióna EUR v prospech troch spoločností, ktoré sa pripoja k existujúcemu dôležitému projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v mikroelektronike schválenému Komisiou v roku 2018. Verejné financovanie očakáva uvoľnenie ďalších 530-miliónov EUR súkromných investícií, t.j viac ako tri a pol násobok verejnej podpory.

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Aby sme dosiahli digitálny a zelený prechod, budeme potrebovať vysoko inovatívne a udržateľné mikročipy a snímače pre mnoho produktov v našej ekonomike, od mobilných telefónov po lietadlá. Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v mikroelektronike, ktorý sme schválili v roku 2018, podporuje rozvoj dôležitých špičkových technológií v tejto oblasti. Integrácia IPCEI je veľmi dôležitá pre jej úspech – schválili sme ďalšiu podporu Rakúska pre tri projekty, pretože spĺňajú vysokú latku pridávania významnej hodnoty existujúcemu IPCEI, s dôležitou spoluprácou s existujúcimi účastníkmi.“

V decembri 2018 Komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci IPCEI na podporu výskumu a inovácií v oblasti mikroelektroniky (ďalej len „mikroelektronika IPCEI z roku 2018“). Projekt spoločne založili a ohlásili Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. Schválená verejná podpora dosahuje 1,75-miliárd EUR. Mikroelektronika IPCEI 2018, ktorej cieľom je vývoj inovatívnych mikroelektronických technológií a komponentov pre automobilový priemysel, internet vecí (IoT) a ďalšie kľúčové aplikácie (napríklad vesmír, avionika a bezpečnosť), a ich prvé priemyselné nasadenie, sa pôvodne týkala 27 spoločností a dvoch výskumov organizáciami.

V decembri 2020 Rakúsko informovalo Komisiu o svojich plánoch pripojiť sa k mikroelektronike IPCEI z roku 2018 poskytnutím verejnej podpory vo výške 146,5-milióna EUR trom spoločnostiam (Infineon Austria, AT&S Austria a NXP Semiconductors Austria), ktoré budú uskutočňovať ďalší výskum a inovácie spadajúce pod rozsah a prispievanie k cieľom IPCEI. Spoločnosti sa zamerajú najmä na oblasti bezpečnosti, energetickej efektívnosti a integrácie obalových technológií pre mikroelektroniku.

Spojenie už vytvoreného a prebiehajúceho IPCEI ďalším členským štátom a projektmi je výnimočnou okolnosťou. Vyžaduje si to komplexné hodnotenie Komisie, aby sa overilo, či sú nové individuálne projekty správne integrované do existujúceho plánu a štruktúry IPCEI, napríklad prostredníctvom nadviazania dostatočnej a hodnotnej spolupráce s pôvodnými účastníkmi a skutočne pridávajú významnú hodnotu. IPCEI s cieľom dosiahnuť svoje ciele.

Komisia berie na vedomie a víta čoraz transparentnejšiu, otvorenejšiu a inkluzívnejšiu prax, ktorú teraz členské štáty zaviedli pri navrhovaní IPCEI s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky členské štáty, ktoré majú záujem, pripojili od začiatku, aby tieto dôležité európske projekty priniesli ešte väčší úžitok celej EÚ bez nadmerného narušenia hospodárskej súťaže.

Posúdenie Komisiou

Komisia posúdila plány Rakúska podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, presnejšie jej oznámenie o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu (Communication on Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Ak sa súkromné ​​iniciatívy na podporu prielomových inovácií nenaplnia z dôvodu významných rizík, ktoré tieto projekty prinášajú, oznámenie o štátnej pomoci IPCEI umožňuje členským štátom spoločne vyplniť medzeru v prekonávaní týchto zlyhaní trhu a zároveň zabezpečiť, aby hospodárstvo EÚ malo veľké výhody a aby sa obmedzilo potenciálne narušenie k súťaži.

Projekty, ktoré uskutočnia spoločnosti Infineon Austria, AT&S Austria a NXP Semiconductors Austria, sa zameriavajú na dodanie ďalších technologických inovácií v energeticky efektívnych výkonových polovodičoch, na pokročilé zabezpečenie a vzájomné prepojenia, ako aj na aspekty technológie organických obalov.

V tejto súvislosti Komisia zistila, že projekty dodajú mikroelektronike IPCEI z roku 2018 významnú hodnotu a prispejú k integrácii existujúcemu IPCEI a zlepšia ju. Najmä:

  • Výrazne prispejú k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorý sleduje súčasný IPCEI pri podpore strategického hodnotového reťazca, najmä prostredníctvom vývoja inovatívnej mikroelektroniky, technológií a komponentov pre automobilový priemysel, internetu vecí a ďalších kľúčových aplikácií (ako je vesmír, avionika a bezpečnosť) zameraním na technologické riešenia, ktoré neboli (dostatočne) vyriešené.
  • Pridajú významnú hodnotu existujúcemu IPCEI tým, že významne prispejú k jeho cieľom, integrácii, spolupráci, rozsahu a obsahu výskumu a vývoja.
  • Sú veľmi ambiciózne a zameriavajú sa na vývoj technológií a procesov, ktoré idú nad rámec súčasnej technológie.
  • Spoločnosti zavedú významný a hodnotný ďalší spoločný výskum s existujúcimi priamymi partnermi a budú podporovať rozvoj a ciele príslušných technologických oblastí.
  • Projekty zahŕňajú významné technologické a finančné riziká, a preto je nevyhnutná podpora verejnosti, aby sa podnikom poskytli stimuly na uskutočnenie investície.
  • Pomoc každej z troch spoločností je obmedzená na nevyhnutnú, primeranú a nenáležite nenarúša hospodársku súťaž.
  • Ďalšie dôležité pozitívne vedľajšie účinky sa prejavia v celej Európe.

Na základe toho Komisia dospela k záveru, že rakúske plány na vstup do mikroelektroniky IPCEI z roku 2018 sú v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Zdroj: EK, zverejnené: 31.3.2021, autor: rpa