Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia podporí plán obnovy a odolnosti Nemecka

Obrázok

Európska komisia 22. júna 2021 prijala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Nemecka. Toto je dôležitý krok k tomu, aby EÚ vyplatila granty vo výške 25,6-miliárd EUR v rámci nástroja na obnovu a odolnosť (Recovery and Resilience FacilityRRF). Toto financovanie podporí vykonávanie rozhodujúcich investičných a reformných opatrení uvedených v pláne obnovy a odolnosti Nemecka. Bude hrať dôležitú úlohu pri pomoci Nemecku, aby sa silnejšie dostalo z pandémie COVID-19.

RRF – v srdci NextGenerationEU – poskytne až 672,5-miliárd EUR na podporu investícií a reforiem v celej EÚ. Nemecký plán je súčasťou bezprecedentnej koordinovanej reakcie EÚ na krízu COVID-19, ktorej cieľom je vyriešiť spoločné európske výzvy prijatím zeleného a digitálneho prechodu, posilniť hospodársku a sociálnu odolnosť a súdržnosť jednotného trhu.

Komisia posúdila plán Nemecka na základe kritérií stanovených v nariadení o RRF. Analýza Komisie zvážila najmä to, či investície a reformy stanovené v nemeckom pláne podporujú zelený a digitálny prechod; prispejú k efektívnemu riešeniu výziev identifikovaných v európskom semestri; a posilniť jeho rastový potenciál, vytváranie pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť.

Zabezpečenie ekologického a digitálneho prechodu Nemecka

Podľa posúdenia plánu Nemecka, ktoré vykonala Komisia, sa zistilo, že najmenej 42 % zo svojich celkových pridelených prostriedkov venuje opatreniam na podporu cieľov v oblasti klímy. Plán obsahuje opatrenia na dekarbonizáciu priemyslu, s osobitným zameraním na obnoviteľný vodík, investície do udržateľnej mobility a renováciu obytných budov s cieľom zlepšiť ich energetickú účinnosť.

Komisia zistila, že plán Nemecka venuje najmenej 52 % jeho celkových pridelených prostriedkov na opatrenia podporujúce digitálny prechod. Plán obsahuje opatrenia na podporu digitálnej transformácie verejných služieb, najmä verejných zdravotných služieb a podnikov. Plán obsahuje aj opatrenia zamerané na ľudský kapitál a investície do pokročilých digitálnych technológií so zložkou digitalizácie vzdelávania.

Posilnenie hospodárskej a sociálnej odolnosti Nemecka

Komisia sa domnieva, že plán Nemecka obsahuje rozsiahly súbor vzájomne sa posilňujúcich reforiem a investícií, ktoré prispievajú k riešeniu všetkých alebo významnej podskupiny hospodárskych a sociálnych výziev načrtnutých v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny (CSR) adresovaných Nemecku v Rade EÚ v rokoch 2019 a 2020. Plán obsahuje opatrenia na riešenie prekážok v investovaní a zníženie administratívnej záťaže. Zaoberá sa aj odporúčaniami pre jednotlivé krajiny súvisiacimi s posilňovaním digitalizácie vzdelávania, podporou znevýhodnených študentov, zlepšovaním poskytovania starostlivosti o deti, zlepšovaním transparentnosti dôchodkov a obmedzovaním zvyšovania daňového klinu.

Plán predstavuje komplexnú a primerane vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu Nemecka, čím primerane prispieva k všetkým šiestim pilierom uvedeným v nariadení o RRF.

Podpora hlavných investícií a reformných projektov

Nemecký plán navrhuje projekty vo všetkých siedmich európskych hlavných oblastiach. Jedná sa o konkrétne investičné projekty, ktoré sa zameriavajú na problémy spoločné pre všetky členské štáty v oblastiach, ktoré vytvárajú pracovné miesta a rast a sú potrebné pre dvojitý prechod. Napríklad Nemecko navrhlo poskytnúť 2,5-miliardy EUR na podporu energetickej efektívnosti renovácie budov a 2,5-miliardy EUR na podporu nákupu elektrických automobilov.

Prvky nemeckého plánu sú plánované projekty spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka, mikroelektroniky a cloudu a spracovania údajov otvorené pre účasť všetkým zainteresovaným členským štátom.

V posúdení Komisie sa konštatuje, že žiadne opatrenie zahrnuté do plánu nijako významne nepoškodzuje životné prostredie v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení o RRF.

Kontrolné systémy zavedené Nemeckom sa považujú za dostatočné na ochranu finančných záujmov Únie. Plán poskytuje dostatočné podrobnosti o tom, ako vnútroštátne orgány budú predchádzať konfliktom záujmov, korupcii a podvodom súvisiacim s využívaním finančných prostriedkov, odhaľovať ich a naprávať ich.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen uviedla: „Európska komisia sa dnes rozhodla dať zelenú plánu obnovy a odolnosti Nemecka. Tento plán obsahuje základné opatrenia, ktoré podporia Nemecko pri prekonávaní krízy COVID-19. Uvedené reformy a investície prispejú k digitalizácii a dekarbonizácii nemeckého hospodárstva, aby bolo lepšie pripravené na budúcnosť.“

Valdis Dombrovskis, výkonný viceprezident pre ekonomiku, uviedol: „Tento plán obnovy pomôže Nemecku po kríze stať sa silnejším. Zaväzuje sa k významným výdavkom na podporu zelenej a digitálnej transformácie a na reformy, ktoré odstraňujú prekážky investovaniu. Vítame jeho zameranie na veľké projekty spoločného európskeho záujmu, najmä v digitálnej oblasti, ako je mikroelektronika a cloudová infraštruktúra. Okrem toho predpokladá podporu udržateľnej dopravy, zlepšenie renovácie energetickej účinnosti a rozvoj efektívneho vodíkového hospodárstva – dôležitého pre automobilový priemysel. Plán tiež pomôže posilniť vzdelanie a zručnosti, ako aj modernizovať verejnú správu. Nemecko vynaložilo značné úsilie na riešenie výziev, ktorým čelí: je na čase tieto záväzky zaviesť do praxe.“

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, uviedol: „Plán obnovy a odolnosti Nemecka poskytne užitočný impulz pre zelené a digitálne prechody krajiny, pričom financovanie pridelené na tieto dve priority výrazne presahuje dohodnuté minimálne požiadavky. Ochrana klímy bude podporovaná úsilím o rozvoj efektívneho vodíkového hospodárstva, investíciami do udržateľnej dopravy a energeticky efektívnych renovácií budov, zatiaľ čo iniciatívy v oblasti digitalizácie povedú k zlepšeniu verejných služieb, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Vítam tiež opatrenia na podporu znevýhodnených skupín a uľahčenie účasti žien na trhu práce, napríklad prostredníctvom rozšírených služieb starostlivosti o deti a celodenného školského dochádzania, výziev, ktoré Komisia už dlho odporúčala riešiť v Nemecku.“

Ďalšie kroky

Komisia 22. júna 2021 prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorým sa v rámci RRF poskytuje Nemecku granty vo výške 25,6 miliárd EUR. Rada teraz bude mať spravidla na prijatie návrhu Komisie spravidla štyri týždne.

Schválenie plánu Radou EÚ by umožnilo vyplatiť Nemecku predbežné financovanie vo výške 2,3-miliárd EUR. To predstavuje 8,7 % z celkovej sumy pridelenej Nemecku.

Komisia povolí ďalšie platby na základe uspokojivého splnenia medzníkov a cieľov stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Rady EÚ, ktoré odráža pokrok v implementácii investícií a reforiem.

Viac informácií:

Questions and Answers: European Commission endorses Germany’s recovery and resilience plan

Recovery and Resilience Facility: Questions and Answers

Factsheet on Germany’s recovery and resilience plan

Proposal for a Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Germany

Annex to the Proposal for a Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Germany

Staff-working document accompanying the proposal for a Council Implementing Decision

Recovery and Resilience Facility

Recovery and Resilience Facility Regulation

Zdroj: EK, zverejnené: 23. 6. 2021, autor: rpa