Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ nedokáže naplno využiť regionálne financovanie výskumu a inovácií

Ivana Maletić
Ivana Maletić, členka Európskeho dvora audítorov, chce väčšiu koordináciu medzi hlavnými rámcovými výskumnými programami EÚ a schémami financovania, aby sa vyriešila medzera v oblasti inovácií medzi východom a západom. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Synergie medzi výskumnými programami EÚ a financiami na výskum smerovanými prostredníctvom regionálnych fondov by mali pomôcť preklenúť rozdiel medzi východom a západom v oblasti výskumu a inovácií, ale medzery v regulácii a nedostatok know-how v praxi bránia pokroku.

Podľa audítorov by EÚ mohla lepšie využívať synergie medzi svojimi veľkými rámcovými výskumnými programami a financovaním venovaným výskumu a inováciám v regionálnych fondoch.

Pri pohľade na predchádzajúci sedemročný rozpočet EÚ, ktorý bežal na roky 2014 – 2020, audítori dospeli k záveru, že Európska komisia a vnútroštátne orgány nespolupracujú pri využívaní prostriedkov komplementárnym spôsobom, aby sa zvýšil ich vplyv. Prekážky predstavovali aj rozdiely v pravidlách upravujúcich fondy, hoci Komisia ich údajne odvtedy vyriešila.

Nedostatočné využívanie potenciálnych synergií bráni snahám EÚ riešiť rozdiely v oblasti výskumu a inovácií. Regióny, ktoré dostávajú najviac regionálnych finančných prostriedkov, sú zvyčajne tie, ktoré zaostávajú, a dodatočné peniaze EÚ na výskum im majú pomôcť dobehnúť zameškané a využiť výsledky výskumu. Bez prepojenia na zastrešujúci výskumný program Horizont 2020 však jednorazové projekty len málo priblížili zaostalé regióny hlavnému prúdu Európy.

Podobná správa z mája 2022 rozhodla, že program EÚ „Widening“, ktorého cieľom je tiež pomôcť menej inovatívnym krajinám dobehnúť zameškané a zvýšiť ich účasť na výskume EÚ, nie je „zázračnou pilulkou“. Audítori tvrdia, že niektoré z rovnakých faktorov bránia pokroku v oboch programoch zameraných na preklenutie rozdielov.

V súčasnom sedemročnom rozpočte EÚ je ešte viac peňazí na výskum. Okrem 95,5-miliardy EUR v programe Horizont Európa sa odhaduje 56-miliárd EUR na výskum a inovácie v regionálnych fondoch a 44,4-miliardy EUR doteraz schválených vo fonde na obnovu po pandémii. V stávke je viac a audítori dúfajú, že Komisia a členské štáty ich rady prijmú.

Ako uviedla Ivana Maletić, členka Európskeho dvora audítorov (EDA): „Komisii navrhujeme a odporúčame, že musia spolupracovať rôzne orgány pracujúce na rôznych programoch.“

Maletić nalieha na členské štáty, aby využili každú príležitosť, ktorú majú na využitie výsledkov výskumu na miestnej úrovni, a dodatočné financovanie z fondu na obnovu dáva o to väčší dôvod, aby tak urobili. Ako uviedla: „Máme skvelé výsledky výskumu, ale potom prestaneme vytvárať pridanú hodnotu pre občanov. Teraz môžu [fond na obnovu] a [fond regionálneho rozvoja] pridať dodatočné finančné prostriedky na tieto typy projektov.“

Audítori vkladajú väčšie nádeje do rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, ale tvrdia, že Komisia a členské štáty musia pracovať. Ako uviedol jeden z vedúcich audítorov: „Nové obdobie ponúka nové príležitosti, ale tento roztrieštený prístup treba prelomiť.“

Zosilňujúci vplyv

Výdavky EÚ na výskum v rokoch 2014 – 2020 predstavovali celkovo 12 % rozpočtu, pričom 76,4- miliardy EUR vo výskumnom programe Horizont 2020 a takmer 41-miliárd EUR bolo vyčlenených na výskum a inovácie v regionálnych fondoch EÚ.

Cieľom politiky bolo, aby Komisia a členské štáty vytvorili synergie medzi dvoma veľkými tokmi financovania výskumu s cieľom zosilniť vplyv.

Audítori sa zamerali na štyri typy synergií: využívanie regionálneho financovania na investovanie do projektov, ktoré pomáhajú budovať odborné znalosti, aby sa mohli zúčastniť na výskumnom programe Horizont; stavať na projektoch financovaných Horizontom; schému Seal of Excellence, ktorá udeľuje pečať kvality vynikajúcim projektom, ktoré neprešli cez vysoko konkurenčné výskumné výzvy EÚ; a kombinovanie zdrojov z oboch fondov na financovanie projektov.

Audítori zistili, že v strategickom plánovaní chýbala vízia a zameranie. To viedlo najmä k slabému využívaniu výsledkov programu Horizont 2020 v regionálnej politike a neúspechu pri riadnom prevzatí schémy Seal of Excellence financovaním výskumných grantov z regionálnych fondov.

Bolo to spôsobené nesúladom v pravidlách pre program Horizont 2020 a regionálne fondy, slabou spoluprácou medzi Komisiou a členskými štátmi a nedostatkom odborných znalostí a riadiacich kapacít na mieste.

Komisia podnikla kroky na zlepšenie pravidiel spravovania týchto dvoch fondov, no v oblasti podpory spolupráce a odborných znalostí sa dosiahol len malý pokrok.

Teraz je cieľom plne využiť existujúci rámec. Ako dodala Maletić: „V Komisii a členských štátoch nie je potrebných viac ľudí pracujúcich v tejto oblasti, ale potrebujú viac školení, viac výmeny osvedčených postupov, viac konferencií a spôsobov, ako zistiť, čo viac sa dá urobiť.“

Komisia tvrdí, že je pripravená implementovať odporúčania. Ako uviedol hovorca v reakcii na správu: „Ako sa uvádza v správe, je nevyhnutné posilniť koordináciu cieľov a komunít v oblasti výskumu a inovácií a regionálnej politiky, ako aj zlepšiť informačné a monitorovacie systémy synergií medzi týmito dvoma programami financovania.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 28. 11. 2022, autor: rpa