Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ napreduje vo vytváraní Európskeho výskumného priestoru

Fórum ERA. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Členské štáty dosiahli dohodu o svojich prioritách. Teraz sa na fóre ERA začne práca na „zložitej časti“ – implementácii sedemnástich politických otázok, ktoré budú základom jednotného trhu pre výskum.

Fórum Európskeho výskumného priestoru (ERA) sa chystá vstúpiť do svojej implementačnej fázy po zmapovaní priorít v rámci dvadsiatich politických opatrení v oblasti výskumu a inovácií navrhnutých Európskou komisiou.

Od februára 2022 členské štáty, pridružené krajiny a pozvané zainteresované strany z bruselskej komunity výskumu a inovácií hodnotia svoje kapacity a teraz prišli s konečným zoznamom politických opatrení, ktoré budú podnikať. Vyskytnú sa nejaké úpravy, ale treba preskúmať takmer všetky návrhy.

Tie siahajú od akademickej slobody a otvorenej vedy až po podporu výskumu vodíka a zabezpečenie toho, aby legislatíva na ochranu údajov bola primeraná potrebám výskumu.

Debaty nie sú nové, pričom mnohé z tém už nejaký čas zvažuje bublina bruselskej výskumnej politiky ako súčasť nedávno oživeného 20-ročného úsilia o vytvorenie jednotného trhu pre výskum. Diskusné fórum je však nové a prináša štruktúru rozhovorov a lobingu, ktoré sa už roky odohrávajú za zatvorenými dverami.

Teraz sú pri stole zástupcovia krajín, univerzity, výskumné organizácie, financujúce subjekty, priemysel a Komisia. Ako uviedol jeden člen fóra pre Science|Business: „To prináša transparentnosť do procesu, ktorý sa doteraz odohrával za oponou.“

K dnešnému dňu sú zainteresované strany spokojné s pokrokom, ale už sledujú ďalšiu fázu. Ako uviedol Stephane Berghmans, riaditeľ pre výskum a inovácie v Európskej asociácii univerzít (EUA), ktorá má sídlo zastupujúce 11 univerzitných asociácií vo fóre: „Tento proces bol až doteraz veľmi pozitívny. V tejto chvíli sa tešíme na začiatok implementácie.“

Lidia Borrell-Damián, generálna tajomníčka Science Europe, v asociácii organizácií financujúcich a vykonávajúcich výskum, verí, že ďalší krok bude skutočným testom záväzku členských štátov posunúť európsku výskumnú agendu vpred. Ako uviedla Borrell: „Myslím si, že je to dobrý znak záujmu členských štátov o politiku ERA, ale teraz musíme vidieť, aké záväzky budú v skutočnosti znamenať. To je tá chúlostivá časť.“

Politické priority robia škrty

Z 20 diskusií o politike, o ktorých sa uvažuje, že ich fórum preberie, väčšina postúpi tak či onak. Aby akcia pokračovala, musí sa do nej zapojiť aspoň 14 členských štátov. Pre mnohých bolo prekvapením, že väčšina akcií získala dostatočnú podporu.

Niektoré pracovné prúdy, ako napríklad akademická sloboda a podpora inkluzívnosti excelentnosti v celej Európe, budú pokračovať v menších skupinách krajín. Iné, často vyššie profilované politické dialógy, ktoré sa chvíľu presadzovali, ako napríklad kariéra vo výskume a otvorená veda, zahŕňajú až 25 členských štátov.

Z návrhov, ktoré neprešli, boli čísla 18 a 19 zlúčené do jedného o monitorovaní pokroku ERA. Opatrenie 15 o budovaní národných a regionálnych ekosystémov bolo čoskoro zrušené. Opatrenie 17 na zlepšenie riadenia výskumu a fungovania výskumných organizácií ešte neprinieslo zníženie, ale údajne sa tak stane v najbližších týždňoch.

Zasvätení zdôrazňujú, že počet krajín, ktoré sa prihlásili do každej akcie, nie je hodnotením dôležitosti, ale skôr kapacity. Najmä menšie členské štáty nemajú prostriedky na to, aby sa zamerali na všetky oblasti politiky. V niektorých prípadoch, ako je riadenie výskumu, sa ministerstvá zdráhali zapojiť, pretože táto oblasť politiky presahuje ich portfólio.

Jedným sklamaním bola neochota členských štátov prihlásiť sa k akcii 20, ktorej cieľom bolo dosiahnuť cieľ zvýšiť investície EÚ do výskumu a inovácií na 3 % HDP do konca desaťročia. Členské štáty podpísali nezáväzný pakt na zvýšenie investícií v roku 2020, ale neschopnosť získať podporu pre túto akciu je pre niektorých znepokojujúcim signálom, že po sebe idúce krízy môžu plány vykoľajiť.

„Priznajme si to, je to sklamanie. Ako som povedal členským štátom a Komisii, ak chcete úspešný ERA, budete ho musieť financovať,“ uviedol Berghmans, ktorý zdôraznil dôležitosť nielen financovania ERA, ale aj výskumu a inovácií v širšom zmysle, keďže EÚ presadzuje významné spoločenské a ekonomické transformácie, ktoré sa vo veľkej miere opierajú o inovácie.

Adrien Braem, senior policy officer v Science Europe, poznamenal, že neschopnosť priniesť tému na fórum neznamená, že sa o nej nebude diskutovať inde. Ako uviedol: „Stále pretrváva tlak na ďalšie investície. Existuje veľa dôvodov, prečo sa členské štáty k tomu nezaviazali, ale nepočul som nikoho, kto by povedal, že nechce investovať.“

Celkovo sú podľa Braema výskumníci a členské štáty na rovnakej vlne. Mapovanie „bol zložitým procesom, pretože záväzky sú zložité,“ uviedol. Ďalej dodal: „Samozrejme boli malé rozdiely v niektorých veľmi špecifických akciách, ale celkovo tu bola spoločná téma.“

Teraz, keď je mapovanie hotové, má fórum dva a pol roka na pokrok, kým sa na konci roka 2024 uskutoční hodnotenie.

Fórum v akcii

Fórum pre politiku výskumu už nejaký čas funguje. Borrell pripomenul, že bol súčasťou prvej platformy, neskôr vyriešenej, kde bolo prítomných päť zainteresovaných strán z bruselskej výskumnej komunity. V roku 2015 boli pri stole siedmi. Teraz je do úsilia zapojených viac ako 100 lobistov.

Na prispôsobenie sa všetkým týmto záujmom a oblastiam politiky prijme fórum jednu z troch rôznych konfigurácií v závislosti od konkrétnej akcie, charakteru diskusie o politike a jej zrelosti. Napríklad reforma hodnotenia výskumu už má okolo seba zriadenú komunitu a fórum sa bude zaoberať len monitorovaním.

V rámci prvého typu implementácie, pre akcie, akými sú okrem iného otvorená veda, výskumné infraštruktúry a rodová rovnosť, fórum vytvorí podskupiny zložené z odborníkov na každú tému. Ďalším spôsobom implementácie budú workshopy na témy ako vytváranie autorských a dátových rámcov vhodných pre výskum. Tretím typom bude pravidelná konfigurácia fóra implementujúca politické opatrenia, ako je monitorovanie ERA. A všetko bude flexibilné. Prebehnú rozhovory medzi rôznymi skupinami a ktorákoľvek krajina sa môže kedykoľvek zapojiť do diskusie.

Fórum a otvorená štruktúra pre diskusiu signalizujú „štrukturálnu zmenu“ s oveľa väčšou ochotou počúvať zainteresované strany, poznamenal Braem.

Ale zainteresované strany by si mali byť isté, že to využijú. Najmä priemysel, hovorí Breghmans, by mohol aktívnejšie využívať svoje miesto pri stole. Ako dodal na záver: „Máte miesto vo fóre ERA. Prosím, použite to. Potrebujeme vás v rámci ERA, európsky výskum a inovácie vás potrebuje.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; zverejnené: 19. 10. 2022, autor: rpa