Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Etický kódex pre umelú inteligenciu v Nemecku

ForeSight – Wir sind die Plattform für künstliche Intelligenz im Wohnumfeld.

Ökosystem für Smart Living

Technológie, ktoré umožňujú inteligentné spravovanie administratívnych budov a bývania ponúkajú nielen vyšší komfort, ale chránia tiež klímu zvýšením energetickej účinnosti budov. Na to, aby sa taká výhoda dala využiť, musia byť aplikácie inteligentného riadenia dôveryhodné a akceptované ľuďmi v každodennom živote. Ľudia by mali byť schopní správne posúdiť jednak prínosy, ale tiež možné riziká, preto je najlepšie, ak sa v skorom štádiu vývoja inteligentných služieb posúdia a zohľadnia potreby ľudí.

Projekt „ForeSight“, ktorý financuje Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a energetiku (BMWi) v rámci konkurenčnej súťaže v oblasti umelej inteligencie (AI), zahŕňa etické a mnohé ďalšie otázky pri vývoji, testovaní a uplatňovaní služieb „inteligentného života“. Pojem „inteligentný život“ zahŕňa všetky inteligentné služby v správe a riadení budov. Siahajú od inteligentného energetického manažmentu pre efektívnu prevádzku vykurovania, chladenia a vetrania, cez inteligentnú správu budov po automatizované monitorovanie a vyhodnocovanie úloh údržby a prevádzky až po ponuky inteligentnej pomoci pre život primeraný veku. Projekt „ForeSight“, vyvíja platformu a spája kľúčových hráčov v oblastiach ako je bytové hospodárstvo, elektrotechnický priemysel, digitálne hospodárstvo, technológie pre riadenie budov, asociácie, vedu a živnosti. Cieľom projektu je ukázať možnosti ekonomickej prevádzky budov orientované na budúcnosť na základe umelej inteligencie (AI). Spoločnosť „ForeSight“ vyvinula aj „Etický kódex dôveryhodnej umelej inteligencie“ (AI), ktorý stavia ľudí do centra technologického vývoja. Kódex je založený na jednej strane na „Etických smerniciach pre dôveryhodnú umelú inteligenciu“ (AI), ktoré vypracovala Európska komisia (EK) a na druhej strane na „Algo Rules“, čo je praktická príručka s pravidlami Nadácie Bertelsmann. Pravidlá majú spoločné to, že sa zameriavajú na etické zásady, ktoré musia systémy umelej inteligencie (AI) bezpodmienečne dodržiavať:

  • rešpektovanie autonómie človeka                                                                                           

  • predchádzanie škodám                                                                                                                                                                                                  
  • spravodlivosť a vysvetlenie

Etický kódex pre umelú inteligenciu „ForeSight“ poskytuje vývojárom sedem kľúčových ukazovateľov, ktoré je potrebné mať v „Smart Living“ vždy na zreteli:

1. Prvoradosť ľudského konania a supervízie

Technológia nesmie nikdy pripustiť, aby mala posledné slovo. Je vylúčené, aby umelá inteligencia (AI) prevzala dozor nad ľuďmi. Tento indikátor tiež ukazuje, že umelá inteligencia nemôže byť sama o sebe etická. Preto nemôže existovať nič také, ako „etický algoritmus“, ktorý vypočítava, čo je etické a čo neetické. Človek má v každom prípade prednosť pred strojom. Etické správanie sa má riešiť v dialógu medzi ľuďmi a nemôže ho diktovať „stroj“.

2. Technická robustnosť a bezpečnosť

Umelá inteligencia (AI) musí byť spoľahlivá a chrániť pred poškodením. Inteligentný vrátnik musí byť napríklad schopný spoľahlivo identifikovať, kto smie a kto nesmie vojsť do budovy.

3. Ochrana súkromia a riadenie kvality údajov

Je potrebné dodržiavať ochranu údajov a osobné práva. Tiež je potrebné skontrolovať integritu údajov, napríklad či sa používajú na neférovú, alebo nezákonnú diskrimináciu.

4. Transparentnosť a vysvetlenie                                                                                                                                                

Údaje a procesy umelej inteligencie (AI) musia byť sledovateľné a vysvetliteľné. Transparentnosť znamená, že ak sú do systému vložené rovnaké údaje a rovnaké algoritmy umelej inteligencie (AI), vždy sa dosiahne rovnaký výsledok. To umožňuje konzistentne porozumieť výsledkom a vysvetliť ich používateľom.

5. Rozmanitosť, nediskriminácia a spravodlivosť

Je potrebné zapojiť všetky zainteresované strany. Žiadna osoba nesmie byť znevýhodnená kvôli svojmu kultúrnemu, náboženskému alebo rodovému pôvodu. Prístup k využívaniu služieb musí byť rovnaký a nediskriminačný.

6. Sociálna a environmentálna pohoda

Je dôležité skontrolovať, aký vplyv majú systémy umelej inteligencie (AI) na spoločnosť a životné prostredie.

7. Zodpovednosť

Aby sa zabezpečila spravodlivosť systémov umelej inteligencie (AI), musí sa objasniť, kto je za systémy (AI) a ich výsledky zodpovedný a kto môže za to niesť právnu zodpovednosť.

V prípade odvetvia „Smart Living“ tieto ukazovatele znázorňujú, že ľudia nesmú  byť obmedzovaní používaním inteligentných služieb vo svojich obytných priestoroch  a pracovných oblastiach. Preto je potrebné vždy ponúknuť alternatívy. Etické zásady budú preto v budúcnosti aplikované pri všetkých projektoch „ForeSight“ a budú sa neustále ďalej vyvíjať.

Viac informácií:

www.foresight-plattform.de

www.digitale-technologien.de

Zdroj: https://www.bmwi.de, zverejnené: 29. 9. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová