Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Estónsko predložilo plán obnovy a odolnosti

Európska komisia obdržala 18. júna 2021 oficiálny plán obnovy a odolnosti z Estónska. Tento plán stanovuje reformy a verejné investičné projekty, ktoré Estónsko plánuje uskutočniť s podporou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Recovery and Resilience FacilityRRF).

RRF je kľúčovým nástrojom v jadre NextGenerationEU, plánu EÚ na prekonanie pandémie COVID-19. Poskytne až 672,5-miliárd EUR na podporu investícií a reforiem. Rozdelilo sa to na granty v celkovej hodnote 312,5-miliárd EUR a pôžičky 360-miliárd EUR. RRF bude hrať rozhodujúcu úlohu pri pomoci Európe dostať sa z krízy silnejšia a pri zabezpečení zeleného a digitálneho prechodu.

Predloženie plánu nasleduje po intenzívnom dialógu medzi Komisiou a estónskymi orgánmi za posledných niekoľko mesiacov.

Plán obnovy a odolnosti Estónska

Estónsko požadovalo v rámci RRF granty v celkovej výške 982,5-milióna EUR.

Estónsky plán je postavený na šiestich pilieroch: digitálna transformácia podnikov, zelená transformácia v podnikoch, digitálne Estónsko, udržateľná energia a energetická účinnosť, udržateľná doprava a zdravotná starostlivosť a sociálna ochrana. Projekty v pláne pokrývajú celú životnosť RRF do roku 2026. Plán navrhuje opatrenia v šiestich zo siedmich európskych hlavných oblastí.

Ďalšie kroky

Komisia teraz posúdi plán Estónska na základe jedenástich kritérií stanovených v nariadení a prevedie ich obsah do právne záväzných aktov. Toto hodnotenie bude obsahovať najmä preskúmanie toho, či plány prispievajú k efektívnemu riešeniu všetkých alebo významnej podskupiny výziev určených v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny vydaných v kontexte európskeho semestra. Komisia tiež posúdi, či plán venuje najmenej 37 % výdavkov na investície a reformy podporujúce klimatické ciele a 20 % na digitálny prechod.

Rada EÚ bude mať spravidla štyri týždne na prijatie návrhu Komisie na vykonávacie rozhodnutie Rady.

Komisia obdržala 24 plánov ozdravenia a odolnosti od Belgicka, Česka, Dánska, Nemecka, Estónska, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Írska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Rakúska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska. Bude naďalej intenzívne spolupracovať s ostatnými členskými štátmi, aby im pomohla pri realizácii vysoko kvalitných plánov.

Viac informácií:

NextGenerationEU: Questions and answers on the Recovery and Resilience Facility

Factsheet on the Recovery and Resilience Facility

Recovery and Resilience Facility: Grants allocation

Recovery and Resilience Facility Regulation

Recovery and Resilience Facility website

RECOVER team website

DG ECFIN website

Zdroj: EK; https://www.eureporter.co, zverejnené: 21. 6. 2021, autor: rpa