Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ERA Portál Austria sa stručne pozerá na úlohu SSH v programe Horizon Europe

Dokument ERA Portal Austria s názvom „Nasledujúcich sedem rokov výskumu európskej spoločnosti“ podrobne skúma úlohu sociálnych a humanitných vied (SSH) v novom rámcovom programe pre výskum Horizon Europe. Podľa autora, Matthias Reiter-Pázmándy, od samého začiatku koncepcie programu Horizon Europe prejavovala výskumná komunita, ako aj zainteresované organizácie a tvorcovia politík veľký záujem o to, aby sociálne a humanitné vedy dostali silnejšiu úlohu, ako mali v programe Horizon 2020. Ako vyplýva z výsledku, nariadenie o programe Horizon Europe jasne uvádza, že „sociálne a humanitné vedy (SSH) budú hrať dôležitú úlohu vo všetkých klastroch“ (článok 4). Niekoľko ďalších článkov nariadenia podrobne špecifikuje príspevky SSH. Reiter-Pázmándy tiež vidí úlohu SSH posilnenú novou štruktúrou DG Európskej komisie pre výskum a inovácie, ktorá bola implementovaná na jar 2019.

Horizon Europe ponúka pre výskum SSH tri „úrovne“: Klaster 2 pre aplikovaný výskum zameraný na riešenia „zhora nadol“; ERC pre výskum „zdola nahor“, výskum ERC  s názvom „Blue Sky“; základný výskum; integrácia odborných znalostí v oblasti SSH prostredníctvom prierezového prístupu s cieľom poskytnúť spoločenské aspekty v technologických a prírodovedných projektoch. Čo sa týka SSH, zostáva podľa autora množstvo otvorených otázok, ako napr. pokiaľ ide o úlohu SSH v európskych partnerstvách alebo v EIC. Reiter-Pázmándy napriek tomu zostáva presvedčený, že „príspevky sociálnych a humanitných vied vo všetkých častiach programu Horizon Europe poskytnú odborné znalosti o ľudskom správaní, spoločnosti a jej procesoch, inštitúciách a ich fungovaní pri riešení veľkých výziev našej doby“.

Viac informácií:

Čo môžeme očakávať pre a od sociálnych a humanitných vied (SSH) v Horizon Europe?

Zdroj: https://era.gv.at, zverejnené: 12.2.2021, autor: rpa, kpa