Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ekonomická olympiáda od roku 2023 už aj pre základné školy!

Ekonomická olympiáda pre ZŠ. Zdroj: INESS

Po 6 úspešných rokoch Ekonomickej olympiády pre stredné školy, je tu pilotný ročník aj pre mladšie vekové kategórie!

Registrácia škôl do Ekonomickej olympiády pre ZŠ prebieha do 10. marca 2023.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz prichádza v školskom roku 2022/2023 s Ekonomickou olympiádou pre základné školy. K tomuto kroku sme sa odhodlali na základe šiestich rokov skúseností s Ekonomickou olympiádou pre stredné školy a častých otázok učiteľov, ktorým na základných školách takýto projekt chýba. Cieľom súťaže je posilniť ekonomické a finančné vzdelávanie mladých ľudí. 

O celé testovanie, počnúc otázkami až po vyhodnotenie sa postaráme v INESS. To znamená, že pedagóg vystupuje iba ako koordinátor súťaže a dozor počas testu. Prihlasovanie do olympiády nájdete tu.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Ekonomická olympiáda pre základné školy

  1. ročník 2022/2023

Ekonomická olympiáda pre ZŠ je súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a žiakom nižších ročníkov viacročných gymnázií na celom Slovensku (tercia – kvarta).

Súťaž organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Olympiáda pozostáva v pilotnom ročníku len zo školského online kola. Súťaž prebieha v slovenskom jazyku.

Zapojiť základnú školu (alebo jednotlivca) môže jedine učiteľ. Registrácia do školských kôl prebieha od 16.12.2022 do 10.3.2023 na webe olympiády. 

Učiteľ sa po registrácii stáva školským koordinátorom Ekonomickej olympiády pre danú základnú školu.

Školské kolo

Školské kolo prebieha prostredníctvom online testovacieho prostredia Ekonomickej olympiády a organizuje ho konkrétna základná škola (školský koordinátor Ekonomickej olympiády) so zdrojmi a podporou organizátorov EO. Test sa píše v online forme pod dohľadom školského koordinátora EO (prípadne v zastúpení iného pedagóga). Test pozostáva z 25 uzavretých otázok z oblasti finančnej gramotnosti a ekonómie, na ktorých zodpovedanie má súťažiaci 40 minút. Každá otázka obsahuje 5 možných odpovedí. Existuje len jedna správna odpoveď. Za nesprávnu odpoveď sa body nestrhávajú. Znenie úloh sa súťažiaci dozvedia bezprostredne pred samotným riešením. Otázky je zakázané fotografovať alebo ďalej šíriť. Dôvernosť otázok je podmienkou účasti na Ekonomickej olympiáde.

Povolené pomôcky sú kalkulačka a písacie potreby. Používanie mobilných telefónov a internetových prehliadačov na vyhľadávanie odpovedí je zakázané.

Školské kolá pre základné školy sa budú konať v online forme v termíne od 20. do 31. marca 2023 (len počas pracovných dní). Pokyny na testovanie (vrátane prístupových hesiel) dostanú koordinátori týždeň pred začiatkom testovania. Školský koordinátor si vyberie deň alebo niekoľko dní, v ktorých budú jeho žiaci testovaní. S každou triedou tak môže testovať v iný deň a iný čas. Počet testovaných žiakov nie je obmedzený.

Žiakov a žiačky s najlepšími výsledkami v kraji odmeníme diplomom a cenami. V prípade, že sa na postupovom mieste umiestni viac študentov, o ich poradí rozhoduje čas – teda doba, za akú test vyplnili (postupujú študenti, ktorí test vyplnia rýchlejšie).

Všeobecné ustanovenia

Súťažiaci a koordinátori musia rešpektovať pokyny organizátora. Organizátor musí venovať maximálnu pozornosť zabezpečeniu regulárnosti súťaže a rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov.

Pravidlá súťaže sa môžu zmeniť. V prípade zmeny pravidiel sa organizátor zaväzuje bezodkladne a s dostatočným odôvodnením oznámiť nové podmienky súťaže.

V prípade porušenia pravidiel môže organizátor rozhodnúť o vylúčení účastníka (alebo školy) zo súťaže.

Súťažiaci sa nemôžu zúčastniť na Ekonomickej olympiáde pre stredné školy a základné školy súčasne. V takom prípade bude súťažiaci vylúčený z kategórie, do ktorej podľa svojho ročníka nepatrí.

Organizátor hradí všetky náklady na prípravu a organizáciu všetkých kôl súťaže. Náklady účastníkov (doprava, strava atď.) a akékoľvek iné výdavky škôl budú hradené len čiastočne. Informácie o preplatení nákladov bude organizátor komunikovať vždy včas.

Zadania a správne riešenia súťažných kôl nebudú zverejnené.

O prípadných sporoch alebo sťažnostiach rozhodne organizačný tím súťaže. Tá má tiež právo prijať akékoľvek potrebné opatrenia alebo iné zásahy.

Tieto pravidlá sú platné od 1.12.2022.

Zodpovedná osoba:

Katarína Ševčíková
Koordinátorka Ekonomickej olympiády pre ZŠ
katarina.sevcikova@iness.sk

Zdroj: INESS; https://ekonomickaolympiada.sk, zverejnené: 10. 2. 2023, autor: rpa