Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EARTO o balíku hospodárskej obnovy EÚ: Mobilizácia európskych schopností a zručností v oblasti RD&I smerom k hospodárskej obnove EÚ po COVID-19

Členské štáty EÚ a európske inštitúcie v súčasnosti zameriavajú svoje úsilie na riešenie zdravotného stavu a jeho priamych hospodárskych dôsledkov. Výskumné a technologické organizácie (Research and Technology Organisations – RTOs) ako kľúčoví aktéri RD&I podporujú tieto vzťahy o modernizáciu výrobných kapacít, testovanie kvality a distribúciu kľúčových zdravotníckych pomôcok a vybavenia, ako aj vývoj nových testov, ošetrení a vakcín. RTO spolupracujú so svojimi vládami a Európskou komisiou v dnešnom krízovom manažmente vďaka svojím digitálnym nástrojom a schopnostiam analýzy údajov. Členovia EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) tiež podporujú svoje vlády pri vývoji konkrétnych politických opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie.

Z ekonomického hľadiska povedie táto pandémia k bezprecedentnému poklesu
európskeho hospodárstva. Dnes sa pochopiteľne zameriava na záchranu európskeho
priemyslu, podporu veľkých a malých podnikov, aby si udržali pracovné miesta
v EÚ v čo najväčšej miere. Súčasná kríza ukázala závislosť Európy od
globálnych priemyselných reťazcov, ktoré v čase krízy nefungujú, čo
poukazuje na to, že je potrebné aby sa európske hospodárstvo stalo odolnejším,
lepšie vybaveným a technologicky nezávislým na riešenie budúcich kríz.
Dnešná výzva je dvojaká: 1) potrebujeme posilniť náš európsky vnútorný trh
prostredníctvom rovnakých podmienok a 2) musíme zachrániť globálnu pozíciu
Európy, zatiaľ čo iné ekonomiky zavádzajú plány veľkej a účinnej podpory
priemyslu a transformácie na podporu ich lokálnej priemyselnej výroby.  

V tejto súvislosti EK pripravuje návrh nového balíka hospodárskej obnovy EÚ, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa hospodárstvo EÚ dostalo zo súčasnej krízy v silnom konkurenčnom postavení v porovnaní so svojimi globálnymi konkurentmi. Európska technologická excelentnosť bude z dlhodobého hľadiska rozhodujúcim strategickým faktorom na oživenie európskeho hospodárstva a priemyslu, konkurencieschopnosť, udržateľnosť, digitálnu kapacitu a odolnosť. Kríza ukázala, že krajiny s vysokou pridanou hodnotou výroby, a teda so silnou technologickou schopnosťou, boli pri riešení krízových situácii pohotovejšie a účinnejšie. Balík hospodárskej obnovy EÚ musí zabezpečiť, aby európsky priemysel mohol viesť k digitalizácii, čistej energii a mobilite, ako aj k ekologickému priemyslu. Aby bol balík hospodárskej obnovy EÚ úspešný, bude musieť podporovať nový rámec priemyselnej politiky EÚ založený na priemyselných ekosystémoch a kľúčových podporných technológiách, ktoré nedávno navrhla EK.

V súlade s tým EARTO predkladá súbor 4 odporúčaní, ako využiť balík hospodárskej obnovy EÚ na mobilizáciu európskych schopností a zručností v oblasti výskumu, vývoja a inovácií s cieľom vytvoriť odolnú, udržateľnú, technologicky suverénnu a inkluzívnu Európu v období COVID-19:

  1. Vytvoriť silný podporný mechanizmus pre verejné a súkromné investície do výskumu a vývoja, ktoré sú kľúčovými hnacími silami hospodárskeho oživenia a odolnosti, pričom sa zároveň zameriavame na ciele Európskej zelenej dohody (European Green Deal), v súlade s novou priemyselnou a digitálnou stratégiou EÚ.
  2. Zabezpečiť, aby programy RD&I založené na grantoch EÚ boli dôležitou súčasťou balíka hospodárskej obnovy EÚ na podporu verejných a súkromných investícií do výskumu a vývoja.
  3. Rýchlo sa dohodnúť na novom viacročnom finančnom rámci, ktorý uprednostňuje budúce programy EÚ v oblasti RD&I, ako napr. Horizont Európa, ako kľúčovú podporu pre udržateľný a inkluzívny rast a oživené odvetvie priemyslu v Európe.
  4. Zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v oblasti technológií a suverenity výroby vypracovaním európskej stratégie technologických infraštruktúr, ktoré potrebujú kľúčové priemyselné ekosystémy EÚ.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-earto.png

Zdroj:  EARTO, zverejnené: 20.5.2020, autor: rpa