Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dva roky implementácie Horizontu Európa v číslach

Všeobecné informácie

Program Horizont Európa (HE) bol spustený v apríli 2021 s celkovým rozpočtom 95,5 mld. EUR, vrátane 5,4 mld. EUR z nástroja Next Generation Europe, najmä na podporu ekologickej a digitálnej obnovy po COVID kríze.

HE rieši zmenu klímy, pomáha plniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a podporuje konkurencieschopnosť a rast EÚ. Program uľahčuje spoluprácu a posilňuje vplyv VaI na rozvoj, podporu a vykonávanie politík EÚ pri riešení globálnych výziev. Podporuje vytváranie a lepšie šírenie špičkových poznatkov a technológií. Toto úsilie je za obdobie rokov 2021-2022 reprezentované nasledovne:

  • 16,3 mld. EUR, ktoré boli doposiaľ pridelené prostredníctvom grantov
  • 5509 podpísaných grantov v období rokov 2021-2022
  • 15,9% úspešnosť podaných návrhov (11,9% bolo v prípade Horizontu 2020 (H2020))
  • 7 z 10 vysoko kvalitných návrhov nemôže byť financovaných (bolo by potrebných ďalších 34,3 mld EUR)
  • 82% financovania smeruje do konzorciálnych projektov zahŕňajúcich priemerne 12 účastníkov
  • 39 079 účastníkov z 14 182 rôznych organizácií zo 142 krajín
  • 3 mil. EUR je priemerná výška grantu (1,9 mil EUR bolo v prípade Horizontu 2020)

Program vzbudzuje veľký záujem vďaka vysokej kvalite žiadostí a vyššej miere úspešnosti, ale stále 7 z 10 kvalitných návrhov nemôže byť financovaných.

Ku koncu roka 2022 bolo pridelených 31% rozpočtu HE a uskutočnených 12% platieb. Program bol doposiaľ veľmi atraktívny, na 236 výziev bolo podaných takmer 45 000 návrhov (4,3 témy na výzvu). Kvalita návrhov sa v porovnaní s H2020 zlepšila (nárast zo 46% na 54% vysoko-kvalitných návrhov). Len 30 % vysoko-kvalitných návrhov však bolo možné financovať z dostupného rozpočtu. Na pomoc k získaniu podpory z iných prostriedkov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni získalo 2562 z týchto excelentných nefinancovaných návrhov certifikát Pečať excelentnosti. Priemerná miera úspešnosti návrhov sa v porovnaní s H2020 zvýšila z 11,9% na 15,9%. Miera úspešnosti sa výraznejše líši podľa pilierov, ale medzi krajinami Wideningu a ostatnými nie sú veľké rozdiely.

HE má široké geografické pokrytie, ale nízky počet žiadostí z „wideningových” krajín, aj napriek vyššej miere úspešnosti ako v rámci H2020, a financovanie koncentrované v malom počte krajín s vysokou výkonnosťou v oblasti VaI.

O program prejavilo záujem 180 krajín, pričom aktéri z EÚ predstavujú 82% predložených žiadostí. Subjekty so sídlom v 15 „wideningových“ krajinách podali iba 19% žiadostí, pričom predstavujú 26% populácie vedcov a technikov v EÚ, a to aj napriek pomerne vysokej úspešnosti, napríklad Slovinsko a Slovensko sú s 23% pomerne vysoko nad 16% v priemerom programu.

Takmer 50% žiadostí členských štátov pochádza od organizácií so sídlom v 4 krajinách s najväčšou populáciu vedcov a technikov v EÚ27 a najvyššími investíciami do VaV: Španielsko, Taliansko, Nemecko a Francúzsko. Tieto krajiny zároveň získali viac ako 50% príspevku EÚ na podpísané granty. Najaktívnejšími krajinami v počte žiadostí vzhľadom k veľkosti vedeckej populácie sú Cyprus, Grécko, Luxembursko a Estónsko. Nižší počet žiadostí z „wideningových“ krajín sa premieta do ich nízkej účasti, kde predstavujú 14%. Ich podiel na investíciách do VaV v rámci EÚ27 predstavuje 8%.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zostávajú hlavným príjemcom, zároveň je prítomný značný podiel nových účastníkov, ktorý tvoria viac ako 1/3. Malé a stredné podniky reprezentujú 1/5 účastníkov a prijímateľov financovania EÚ v rámci projektov HE.

Je prítomný nárast konzorciálnych projektov, vyššie granty a škálovateľný príspevok ku klimatickým a digitálnym prioritám. S ohľadom na sledované ciele bolo 34,1% finančných prostriedkov vyčlenených na projekty zamerané na zmenu klímy (32% v rámci H2020), zatiaľ čo 7,5% finančných prostriedkov prispieva k cieľom biodiverzity (8% v H2020). Okrem toho 34% investícií HE prispeje k digitálnej transformácii. Na projekty, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie situácie rodovej rovnosti, bolo vyčlenených 120 mil. EUR a ďalších 2497 mil. EUR na projekty, ktoré určitým spôsobom prispejú tejto otázke, hoci nie významne.

Misie a spoločné podniky EÚ na ceste k riešeniu globálnych výziev

Cieľom piatich misií EÚ je poskytnúť konkrétne riešenia pre najväčšie a priamo podporovať priority EÚ. HE poskytne počiatočné financovanie až do výšky 1,9 mld. EUR na prvé 3 roky. Do konca roka 2022 bolo vyhlásených a plne vyhodnotených 25 výziev na predkladanie návrhov pre misie; bolo podpísaných 71 grantov v celkovej výške 567 mil. EUR a zahŕňalo 1525 príjemcov. Z organizácií zúčastňujúcich sa na projektoch misií má 9 z 10 sídlo v členských štátoch EÚ, z toho 28% vo „wideningových“ krajinách. Ku koncu roka 2022 bolo podpísaných 105 grantov v rámci spoločných podnikov v celkovej hodnote 1,4 mld. EUR financovania z EÚ zahŕňajúcich 2329 účastníkov.

Viac informácií: 

Zverejnené 21.6.2023, slord