Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Duálne vzdelávanie 4.0 v hnedouhoľných regiónoch Nemecka

Duálne vzdelávanie 4.0 v hnedouhoľných regiónoch Nemecka. Zdroj: https://www.bmwk.de

Cieľom nového programu financovania Spolkového ministerstva životného prostredia (BMUV) je vytvoriť klastre vzdelávania 4.0„Training Cluster 4.0 in the lignit regions“, ktoré zabezpečia zvýšenie kvality duálneho vzdelávania 4.0 a tým aj jeho atraktívnosti, pre kvalifikovaných pracovníkov zajtrajška v hnedouhoľných regiónoch Nemecka.     

Od roku 2024 bude Spolkové ministerstvo životného prostredia (BMWK) podporovať odvetvové združenia spoločností a iných aktérov odborného vzdelávania pri modernizácii a spoločnej inzercii ich ponúk vzdelávania v lužickom, rýnskom regióne a regiónoch stredného Nemecka. Počas tri a pol roka trvania tohto projektu je k dispozícii až 1,96-milióna EUR na jeden klaster.

Spolková ministerka životného prostredia (BMUV) Steffi Lemke uviedla: „Hlboká štrukturálna zmena predstavuje veľké výzvy najmä pre oblasti ťažby hnedého uhlia. Energetická transformácia a postupné vyraďovanie uhlia zároveň ponúkajú nové príležitosti pre komunity v banských oblastiach. Spoločne sa môžu viac zapojiť do trvalo udržateľného rozvoja. Obce a mestá rozhodujú o tom, ako sa pripravíme na udržateľnú budúcnosť. Implementácia konceptov udržateľnosti znamená lepšie ovzdušie, viac mestskej zelene, ktorá ochladzuje a uchováva vodu aj v letnom období a zabezpečuje celkovo  lepšiu kvalitu života. Preto špecificky podporujeme manažérov udržateľnosti samospráv, aby mohli realizovať svoje dobré nápady spolu s miestnymi obyvateľmi v regiónoch Severné Porýnie-Vestfálsko, Brandenbursko, Sasko a Sasko-Anhaltsko a pomôcť tak presadiť štrukturálne zmeny. Tým je zabezpečená udržateľná, ekologická cesta do budúcnosti. Chceme na tom participovať a spolupracovať, aby sme zabezpečili kvalitu a atraktívnosť života v hnedouhoľných revíroch.“   

Vzdelávací klaster  4.0 v hnedouhoľných regiónoch

Vzdelávací proces sa má študentov formovať moderným a udržateľným spôsobom, aby mohol ponúknuť mladým ľuďom perspektívu zostať v regióne. Vzdelávací klaster 4.0 je odvetvovo špecifické združenie spoločností, najmä malých a stredných podnikov (MSP), „start-upov“, a ďalších aktérov, ako sú vzdelávacie inštitúcie, alebo združenia s regionálnou základňou v jednom z troch veľkých nemeckých lignitových regiónov. Pod vedením tzv. „klastrového agenta“ zainteresované strany spolupracujú na modernizácii duálneho odborného vzdelávania v profesiách v súlade s poslaním príslušného lignitového regiónu a spoločne tak presadzujú štrukturálne zmeny vo svojej oblasti. Vyhlásenia o poslaní vzdelávacích klastrov 4.0 zahŕňajú CO2-neutrálne dodávky energie, rozvoj nových priemyselných hodnotových reťazcov, zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov a ďalšie témy ako sú inovácie, udržateľnosť, digitalizácia a vzdelávanie.   

Sprievodný program so širokou škálou aktivít

Zodpovedný zadávateľ projektu VDI/VDE-IT podporuje vzdelávacie klastre 4.0 širokou škálou sieťových aktivít, kvalifikačných opatrení na profesionalizáciu klastrov vyvinutých v spolupráci s „Inštitútom nemeckej ekonomiky“ (IW Cologne) v Kolíne nad Rýnom, ako aj ďalšími školeniami na témy kvalitu vzdelávania, digitalizácie a udržateľnosti. Postará sa aj o formovanie vzťahov s verejnosťou naprieč klastrami, najmä o imidžovú kampaň, ako aj o nadregionálnu výmenu, s cieľom rozvíjať synergie a potenciál spolupráce medzi jednotlivými klastrami.

Začínajúci „start-up“ podnikatelia sa môžu stať školiteľmi

Školiacu činnosť môžu implementovať začínajúci „start-up“ podnikatelia prostredníctvom programu „Training Cluster 4.0.“ Účastníci klastra sa stávajú súčasťou siete a preto môžu podľa potreby školiť špecialistov v konkrétnych častiach profesie. Môžu tiež profitovať z bezplatných kvalifikačných opatrení, poradenských služieb a výmeny „know-how.“ Všetko je pomerne jednoduché. 

Viac informácií:

Förderbekanntmachung „Ausbildungscluster 4.0 in den Braunkohleregionen“

Ausbildungscluster 4.0 in den Braunkohleregionen

Investitionsgesetz Kohleregionen (Investitionsgesetz Kohleregionen – InvKG)

Zdroj: https://www.bmwk.de, zverejnené: 15. 12. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa