Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Doktorandi a doktorandky UK dostali finančnú podporu na svoj výskum

Podpora vedeckého výskumu doktorandov na UK. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Univerzita Komenského v Bratislave podporuje vedecký výskum mladých prostredníctvom Grantov UK už 27 rokov. V tomto roku rozdelila 211 750 EUR medzi 214 projektov, na každý projekt tak priemerne pripadá takmer 1000 EUR.

V roku 2023 požiadalo o grant 415 doktorandov a doktorandiek, tradične najviac z Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Lekárskej fakulty UK.

Vedomosti a postoje slovenských adolescentov o liekoch, ich rizikách a o ich bezpečnom a správnom užívaní preskúma Jana Urbánková z Farmaceutickej fakulty UK. Zaujíma ju, odkiaľ získavajú informácie o liekoch a či ich užívanie konzultujú s rodičmi alebo odborníkmi. Overí, či krátka interaktívna edukácia farmaceutom ovplyvní ich postoj. Výsledkom by mal byť návrh vyučovacej hodiny pre adolescentov.

Daniel Kyselica z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK chce získať informácie o správaní objektov vo vesmíre, najmä vesmírneho odpadu zo satelitov či asteroidov. Použije na to metódu strojového učenia, ktorá umožní zo svetelných kriviek zaznamenávajúcich intenzitu svetla objektu získať informácie o vlastnostiach objektu a o jeho rotácii. Tieto informácie sú dôležité pri odhade ich budúceho správania či odstraňovania.

Negatívnym a v niektorých prípadoch aj pozitívnym vplyvom pandémie a energetickej krízy na malé a stredné podniky sa bude zaoberať Pavel Danihel z Fakulty managementu UK. Malé a stredné podniky sú ako hybná sila ekonomiky ohrozené týmito vopred nepredvídateľnými javmi. Ako uviedol doktorand: „Výskum sa zameria aj na možnosti obnovy ich finančných zdrojov využitím tradičných i menej tradičných foriem štátnej pomoci, aktuálne i pomocou Plánu obnovy.“ hovorí doktorand.

Monika Šmeringaiová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied bude skúmať, ako a či rodinná politika ovplyvňuje zvýšenie počtu narodených detí. Výskum porovná situáciu v prostredí OECD krajín a podrobnejšie slovenskú a českú rodinnú politiku. Ako vysvetlila Monika Šmeringaiová: „Skúmam agendu jednotlivých vládnych kabinetov, ktoré rôznym spôsobom adresujú práve tému rodinnej politiky.“

Cieľom projektu Richarda Hluška z Prírodovedeckej fakulty UK bude zistiť, aký je počet spojov autobusovej a železničnej dopravy vo všetkých obciach na Slovensku. Na základe týchto údajov spracuje dostupnosť verejnej dopravy a rozdiely v rámci krajiny. Výsledkom má byť model pre obyvateľov, ktorý im vypočíta, za aký čas sa dopravia do určeného miesta napríklad z miesta bydliska.

Ako reagoval rektor UK Marek Števček: „Univerzita každý rok vyčleňuje približne štvrť milióna eur na podporu vedy a výskumu našich najmladších vedcov, ktorými sú doktorandi a doktorandky. Verím, že ich grant poteší a posmelí vo vedeckom úsilí. Veda je úchvatná, preto verím, že viacerí z nich sa rozhodnú pokračovať vo výskume aj po štúdiu a rozšíria tak rady zanietených výskumníkov a výskumníčok.“

Zdroj: https://uniba.sk; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 4. 4. 2023, autor: rpa