Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Digitálna ekonomika a výskum spoločnosti v Nemecku

Digitálna stratégia Nemecka. Zdroj: https://www.bildung-forschung.digital

„Digitálna stratégia Nemecka“ poskytuje odpovede na otázky spojené s digitálnou budúcnosťou. Aký bude nový spôsob učenia, výučby a výskumu v digitálnej budúcnosti? Ako bude vyzerať vytváranie nových pracovných miest, keď tie staré zaniknú?

Základom aktívneho formovania digitálnych zmien je dobré vzdelanie, ktoré zabezpečí väčšie digitálne zručnosti, digitálne dobre vybavené a prepojené univerzity a výskumné inštitúcie, excelentný výskum a otvorená kultúra inovácií a podnikania a postupovania rizík.

„Spolkové ministerstvo školstva a výskumu“ (BMBF) špecifikuje päť centrálnych spoločenských oblastí, v ktorých bude pomáhať formovať digitálne zmeny prostredníctvom mnohých výskumných programov a nových iniciatív ako sú napríklad:

1. Lepší a udržateľnejší život, práca a podnikanie

2. Posilnenie digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy v inštitúciách

3. Vytváranie znalostí a inovácií z údajov

4. Zabezpečenie technologickej suverenity a vedeckej priekopníckej úlohy 

5. Vytváranie dôvery a poskytnutie bezpečnosti

Umelú inteligenciu (AI) používame napríklad na posilnenie bezpečnosti údajov a ochranu súkromia. Nemecko podporuje výskum a vývoj aplikácií umelej inteligencie (AI) aj na ochranu spotrebiteľov. Nemecko vyhlásilo „Národnú dekádu boja proti rakovine“, ku ktorej viedlo poznanie veľkého potenciálu moderných technológií v oblasti prevencie rakoviny. Prostredníctvom programu „DigitalPakt“ chce umožniť Nemecko svojim budúcim generáciám, aby sa nezávisle vysporiadali s digitálnymi inováciami.

Taktiež „Akčný plán MINT“ je základom a garantom toho, aby Nemecko naďalej zotrvalo na čele vedy, výskumu a inovácií.

„Digitálnu stratégiu“ vníma Nemecko ako dynamický proces, ktorý napreduje v duchu otvoreného dialógu s cieľom spoločne čeliť výzvam digitálnych zmien, kde stredobodom záujmu sú ľudia. Prostredníctvom vzdelávania a výskumu sa pripravia na meniace sa životné a pracovné podmienky, čím Nemecko posilní inovačnú silu  ekonomiky a tým si zabezpečí svoju prosperitu.

„Spolkové ministerstvo školstva a výskumu“ (BMBF) sleduje prostredníctvom „Digitálnej stratégie“ holistický prístup, ktorý sa riadi  tromi dôležitými a kľúčovými presvedčeniami:

  1. Digitalizácia má slúžiť ľuďom a spoločnosti. Posilní sa ich súdržnosť, keď bude udržateľným spôsobom narastať ich prosperita a kvalita života, tvorba hodnôt  a pracovné miesta budú zachované aj v digitálnom svete.
  2. Digitalizácia bude slúžiť na zachovanie nášho živobytia a otvára nový potenciál pred svetom práce.
  3. Úspech digitalizácie závisí od dôvery. Dôvera narastá vtedy ak sa dozvieme, že digitalizácia spočíva na našom hodnotovom základe a bude slúžiť ľuďom a spoločnosti.

Odkaz na iné stratégie

„Digitálna stratégia Nemecka“ špecifikuje príspevok „Spolkového ministerstva školstva a výskumu“ (BMBF) k „High-Tech Stratégii“ a „Digitálnej agende“ Nemeckej Spolkovej vlády. Ďalšie prepojenie je so „Stratégiou pre umelú inteligenciu“(AI) a „Stratégiou udržateľného rozvoja“, vzdelávacou ofenzívou pre digitálnu znalostnú spoločnosť a prierezovým inovačným programom „Spolkového ministerstva školstva a výskumu“ (BMBF) s názvom “KMU innovativ“ pre malé a stredné podniky (MSP). Spoločné projekty Spolkových krajín Nemecka, ako je „Digitálny pakt“, „Národná výskumná dátová infraštruktúra“ a vysokovýkonná výpočtová technika, zohrávajú kľúčovú úlohu v úspechu digitalizácie vo vzdelávaní a výskume Nemecka.

Viac informácií:

Aktionsplan Forschungsdaten

MINT-Aktionsplan 2.0

Fortschrittsbericht DigitalPakt Schule 2019–2022

Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten

Zdroj: https://www.bmbf.de; https://www.bildung-forschung.digital, zverejnené: 19. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa