Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dáta pre lepšie zdravotníctvo v Nemecku

Bavorská štúdia jasne hovorí: zdravotné údaje sú dôležitou výhodou lokality. Zdroj: https://www.pressebox.de

Klaster pre medicínsku techniku ​​a biotechnológiuBiom-Biotech Development GmbH“ publikoval vo svojej tlačovej správe zo dňa 6. septembra 2023 informáciu o novej bavorskej štúdii s názvom „Health Data Location Factor“, ktorú realizoval v spolupráci so „ZD.B Topic Platform Digital Health and Medicine.“ Štúdia jasne hovorí o faktore digitálnych zdravotných údajov, ako o prednosti a výhode tejto lokality.

Nemecko však v medzinárodnom porovnaní zaostáva. Prieskum ukazuje, že zdravotné údaje od nemeckých pacientov sú veľmi dôležité pre produktové cykly a konkurencieschopnosť nemeckého zdravotníckeho priemyslu.                                                                                                                                                                                                          V Nemecku je však príliš málo týchto údajov, ktoré sú dostupné, čo v súčasnosti predstavuje značnú  nevýhodu lokality. Aby sa zamedzilo presunu aktivít nemeckých firiem do zahraničia a Nemecko zostalo miestom medicínskych inovácií, je bezpodmienečne potrebná intenzívnejšia digitalizácia a dostupnosť zdravotných údajov. Vyžaduje si to však urobiť rázny krok v zdravotníctve a tým je včasné  prispôsobenie zákonov a tiež komplexná digitálna komunikácia v zdravotníctve.

Zber a vyhodnocovanie „Big Data“, vrátane využívania umelej inteligencie (AI), prispieva čoraz viac k rozvoju medicínskych technológií a rastúcemu priemyslu „digitálneho zdravia“. Údaje o zdravotnom stave pacientov sú kritickým faktorom pri vývoji viac prispôsobených a efektívnejších produktov, pri zvyšovaní rýchlosti (čas uvedenia výrobku na trh) a pri znižovaní nákladov na vývoj. Obyvateľstvo teda priamo i nepriamo profituje z lepšej zdravotnej starostlivosti a ekonomickej efektívnosti.

Nemecké priemyselné odvetvie zdravotnej starostlivosti je ekonomicky dôležité a v medzinárodnej konkurencii je vysoko dynamické.

Ako sa môže zvyšovať výroba zdravotných produktov a služieb v Nemecku? Do akej miery je možné realizovať ich vývoj špeciálne zameraný na nemeckú a európsku populáciu? Ako možno zlepšiť kvalitu, pokiaľ sú údaje nedostatočné? Autori bavorskej štúdie „Location Factor Health Data“ sa podrobne pýtali 106 zástupcov spoločností v Nemecku akú úlohu bude zohrávať prístup k údajom pri rozvoji ich spoločnosti teraz a v budúcnosti.

Prístup k zdravotným údajom je kritickým faktorom pre lokalitu s veľkou a naliehavou potrebou konať. Respondenti vidia deficit a veľkú potrebu externých zdravotných údajov pre všetky fázy životného cyklu produktu, od základného výskumu, cez vývoj až po kontroly po trhu. Iba približne 20 % opýtaných však uviedlo, že získali v Nemecku potrebný prístup k relevantným zdravotným údajom. Z pohľadu približne štyroch z piatich zástupcov spoločností, súčasný prístup nezodpovedá potrebám spoločnosti. Dôvodom tohto nedostatku je vo všeobecnosti obmedzená dostupnosť, výrazne obmedzený prístup k existujúcim údajom a prísne požiadavky GDPR a iných nariadení o ochrane údajov. Ďalšou významnou prekážkou v Nemecku je vysoká časová náročnosť, ktorá je potrebná na skutočné zavedenie nového prístupu.

Zvýšiť atraktivitu Nemecka ako lokality pre priemysel súvisiaci so zdravotnou starostlivosťou

Základom úspešného odvetvia zdravotnej starostlivosti a celkovo zlepšenej starostlivosti musí byť oveľa väčšia digitálne uchovávaná starostlivosť o pacienta, založená na štruktúrovaných a interoperabilných údajoch. Ide najmä o elektronickú dokumentáciu pacienta (ePA), ktorá je v súčasnosti podporovaná nemeckými návrhmi zákonov „Digitál Act“ (DigiG) a „Health Data Usage Act“ (GDNG), ale aj komplexnú digitálnu komunikáciu v systéme zdravotnej starostlivosti na primárne využitie dát.

Nevyhnutným predpokladom pokroku v priemyselnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom údajov je základ strojom čitateľných digitálnych údajov o pacientoch.

Ako uviedol Dr. Jörg Traub, vedúci zdravotníctva v Bayern Innovativ GmbH: „V porovnaní s inými krajinami má Nemecko enormnú potrebu dobehnúť zameškané v oblasti štruktúrovaného zberu údajov, dokumentácie a interoperability systémov. Len ak bude zavedená digitalizácia údajov v zdravotníctve, t. j. na primárne využitie údajov, môže Nemecko zostať životaschopné pre inovácie v medicínskych technológiách, v oblasti digitálnych zdravotníckych aplikácií a biotechnológií.“

Pre sekundárne využitie, t. j. využívanie údajov zdravotníctvom, je tiež nevyhnutné vytvoriť a neustále rozširovať právne bezpečný, transparentný a nízkoprahový prístup k údajom na jednej strane a spoluprácu s inštitúciami v zdravotníctve na strane druhej. Spolkové krajiny Nemecka a významní miestni zberatelia údajov, najmä kliniky a verejné výskumné inštitúcie, môžu súčasnú situáciu aspoň krátkodobo zlepšiť zvýšením ochoty zapojiť sa do dialógu, uľahčením byrokratických procesov, cieleným a uváženým využívaním zdrojov či dokonca zodpovedajúce projekty. „Priemyselný prístup k zdravotným údajom v Nemecku musí byť efektívny a udržateľný. Na tento účel je potrebné upraviť zodpovedajúcim spôsobom existujúce zákony na spolkovej úrovni, ako aj navrhnúť nové zákony, ako napríklad: potrebný zákon o používaní zdravotných údajov so zapojením podnikateľskej sféry. Nemecko by sa malo tiež výrazne podieľať na formovaní „európskeho zdravotníckeho dátového priestoru“ (EHDS): dodal Dr. Jens Wiehler, partner projektu BioM a DigiMed Bayern.

Viac informácií:

Brožúra s výsledkami štúdie „Location Factor Health Data“

Zdroj: https://www.pressebox.de, zverejnené: 6. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa