Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Danubius Scientist Awards 2023 pre mladých vedcov získala archeologička Dominika Oravkinová

Ocenení vedci podunajského regiónu. Zdroj: https://www.sav.sk

Vo štvrtok 19. októbra 2023 v rámci „Danubius Awards 2023“ ocenili za ich akademické úspechy výnimočné vedecké osobnosti z podunajského regiónu. Medzi ocenenými mladými výskumníkmi a výskumníčkami je aj Dominika Oravkinová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. Ocenenia odovzdal riaditeľ oddelenia pre medzinárodnú vedecko-výskumnú spoluprácu v rámci Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky Heribert Buchbauer spoločne s Dr. Cătălinou Armanca Ancuța, prorektorkou a vicekancelárkou zodpovednou za internacionalizáciu a stratégiu diaspóry na Západnej Univerzite v Temešvári.

Prestížne ocenenie „Danubius Awards“ založili v roku 2011 s cieľom oceniť jednotlivcov, ktorí sa výnimočným spôsobom svojou akademickou prácou alebo tvorbou zaoberajú dunajským regiónom. Dáva sa každoročne, pričom sa alternatívne uznávajú úspechy v humanitných, kultúrnych a spoločenských vedách a úspechy v biologických vedách (2023). 

Ocenenie sa od roku 2014 udeľuje aj v kategórií „Danubius Young Scientist Awards“, ktorá vyzdvihuje vedeckú prácu a talent mladých výskumníkov a podporuje ich zapájanie do výskumu Dunaja a podunajského regiónu. V roku 2017 oceneniu pribudla aj kategória „Danubius Mid-Career Award“.

Medzi štrnástimi mladými ocenenými vedcami a vedkyňami bola v tomto ročníku vyznamenaná aj Dominika Oravkinová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. „V posledných rokoch, vďaka podpore domácich a medzinárodných grantov (APVV, VEGA, National Geographic, Návratová projektová schéma SAV), mám vzácnu príležitosť stabilne spolupracovať s odborníkmi z príbuzných vedných disciplín doma a v zahraničí, ale tiež s múzeami, občianskymi združeniami a s miestnymi autoritami,“ približuje D. Oravkinová, ktorú oslovili hlavne terénny výskum opevneného sídliska v Spišskom Štvrtku a materiálové analýzy nálezov zo sídlisk a pohrebísk zo staršej doby bronzovej na východnom Slovensku (napr. keramika, kostená a parohová industria, bronzové predmety, jantár). „Stále prekvapujú novými poznatkami, ktoré dokladajú značnú spoločensko-ekonomickú úroveň a komplexnosť výmenno-obchodných vzťahov nad rámec karpatskej oblasti. Podtrhujú tým význam dunajského regiónu ako komunikačného koridoru s kľúčovým významom pre spoločnosť osídľujúcu naše územie už pred 3500 rokmi,“ približuje výskum mladá ocenená archeologička.

Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil aj Martin Polaschek, rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu. Vo svojom príhovore zdôraznil veľký význam excelentného vedeckého výskumu pre akademický uzol Rakúska a Podunajska. „Všetci ocenení sú dôkazom zásadného prínosu vedy k zachovaniu podunajského regiónu ako živej a ekonomickej oblasti a k ​​rozvoju riešení z hľadiska udržateľnosti,“ povedal spolkový minister Polaschek. „Okrem toho ma teší, že sme tento rok už po desiatykrát udelili ceny ´Danubius Young Scientist Awards´, čím sme prispeli k zviditeľneniu vynikajúcich talentov v regióne. Všetkým oceneným k úspechu srdečne blahoželám. Vďaka svojmu vynikajúcemu výkonu posúvajú naše výskumné a vedecké centrum o veľký krok ďalej.“ 

Ocenená Dominika Oravkinová vníma prestížne ocenenie výsledkov doterajšej práce ako dôležitý stimul pre rozvoj ďalších plánovaných aktivít a projektových spoluprác na regionálnej, nadregionálnej a európskej úrovni.  

Cenu „Danubius Award 2023“ získal prof. Andreas H. Farnleitner. Ocenenie „Danubius Mid-Career Award 2023“ dostal Dr. Marco Beaumont. 

Dominika Oravkinová z Archeologického ústavu SAV a riaditeľ oddelenia pre medzinárodnú vedecko-výskumnú spoluprácu v rámci Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky Heribert Buchbauer. Zdroj: https://www.sav.sk

Zdroj: https://www.sav.sk; https://archeol.sav.sk, zverejnené: 3. 11. 2023, autor: rpa