Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ČR v Horizonte Európa k decembru 2023: 970 financovaných účastí

K 19. decembru 2023 databáza Európskej komisie eCORDA evidovala pre Česko 970 financovaných účastí v 699 projektoch programu Horizont Európa (ďalej len „HE“). K tomu istému dátumu tuzemskí účastníci si nárokovali čistý príspevok EÚ vo výške 350-miliónov €.

Medzi členskými krajinami EÚ a k programu HE pridruženými krajinami si ČR dlhodobo udržuje 17. pozíciu, a to ako z hľadiska počtu účastí, tak z hľadiska čistého príspevku EÚ. Pre porovnanie: Poľsko je dlhodobo v oboch ukazovateľoch šestnáste (1 196 účastí s čistým príspevkom EÚ 434-mil. €), Slovinsko je v účasti 19. (772 účastí) a v čistom príspevku EÚ 18. (256-mil. €). Poradie SR, ale aj Poľska či Slovinska, úplne zodpovedá celkovej ekonomickej výkonnosti týchto krajín – v ukazovateli HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily je SR medzi členskými krajinami EÚ a k programu HE pridruženými krajinami 18., Slovinsko 20. (pozri kartodiagramy nižšie).

 

Zdroj: Európska komisia – eCORDA – 19. decembra 2023 a Svetová banka – 11. januára 2024 (dáta k roku 2022)

 

Zdroj: Európska komisia – 19. decembra 2023 (eCORDA) a 11. januára 2024 (European Innovation Scoreboard 2023)

 

Program Horizont Európa ako celok k decembru 2023 evidoval 72 000 financovaných účastí v 11 000 projektoch s nárokovaným čistým príspevkom EÚ vo výške 31,5-mld. €. Najväčší počet účastí vykázali Nemecko (8 335), Španielsko (7 988), Taliansko (6 970), Francúzsko (6 826), Holandsko (4 734) a Belgicko (4 032). Najvyšší čistý príspevok EÚ nárokovali účastníci z Nemecka (5,2-mld. €), Francúzska (3,6-mld. €), Španielska (3,4-mld. €), Holandska (2,9-mld. €), Talianska (2 ,7-mld. €) a Belgicka (2,2-mld. €).

Štruktúru aktuálnej (12/2023) účasti v programe HE udáva graf nižšie. Tuzemskí účastníci v Česku vykázali v I. pilieri programu HE (Excelentná veda) 290 účastí a nárokovali si 95-mil. € čistého príspevku EÚ; v II. pilieri (Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu) potom 551 účastí s nárokovaným čistým príspevkom EÚ 184-mil. €. V rámci II. piliera najvyššiu účasť vykazujú klastre Klíma, energetika a doprava (157 tuzemských účastí s nárokovaným čistým príspevkom EÚ 70-mil. €) a Digitalizácia priemysel a vesmír (153 tuzemských účastí a 41-mil. €).

 

 

Podľa právnej formy medzi domácimi účastníkmi programu HE k decembru 2023 prevažovali vysoké školy. Zúčastnili sa 399-krát a nárokovali 173-mil. € čistého príspevku EÚ. Najväčší európsky príspevok nárokovali Masarykova univerzita (42-mil. €), Univerzita Karlova (28-mil. €), České vysoké učenie technické v Prahe (19-mil. €) a Univerzita Palackého v Olomouci (tiež 19-mil. €). Tuzemské podniky a výskumné inštitúcie vykázali podobný počet účastí – 227 podnikov a 212 výskumných inštitúcií. Podniky nárokovali čistý príspevok EÚ 81-mil. € – štvrtina pripadala na Honeywell International s.r.o. (21-mil. €), ktorý sa významne zúčastňuje najmä spoločných podnikov v letectve (Clean Aviation, SESAR3). Tuzemské výskumné inštitúcie nárokovali 72-mil. € čistého príspevku EÚ – najviac Fyzikálny ústav AV SR, v. v. i., (13-mil. €), Biologické centrum AV ČR, v. v. , v. v. i., (7,3-mil. €) a Biotechnologický ústav AV SR, v. v. i., (4,6-mil. €).

Dôležitú úlohu má koordinácia projektov. Tuzemské subjekty k decembri 2023 koordinovali 157 projektov. Pri týchto projektoch nárokovali čistý príspevok EÚ vo výške 149-mil. €, tzn. dve pätiny celkového čistého príspevku EÚ nárokovaného tuzemskými účastníkmi. Koordinátori boli najčastejšie zastúpení medzi vysokými školami a výskumnými inštitúciami – koordinácia projektov im prináša zhruba polovicu ich čistého príspevku EÚ.

 

 

Regionálny pohľad aj štruktúra účastníkov v jednotlivých regiónoch zostávajú stabilné. Najvyšší čistý príspevok nárokujú účastníci z Prahy (179-mil. €) a Brna (81-mil. €). Viac ako 8-mil. € k decembru 2023 nárokovali aj účastníci z okresov Olomouc (20-mil. €), Praha-západ (11-mil. €), České Budějovice (9,5-mil. €) a Ostrava-mesto (8,7-mil. €). V Prahe sídlia tri pätiny podnikov a výskumných inštitúcií, ktoré v programe HE nárokujú prostriedky EÚ. Pražské a brnenské vysoké školy zúčastňujúce sa programu HE nárokujú podobnú výšku prostriedkov EÚ (68, resp. 65-mil. €, t.j. po dvoch pätinách čistého príspevku EÚ určeného tuzemským vysokým školám).

 

 

Na záver tohto príspevku ešte stručná zmienka o účasti českých subjektov v projektových návrhoch. V nich boli tuzemské subjekty uvedené 4 163-krát (v 3 127 projektoch), v tom 925-krát v úlohe koordinátorov. Čistý príspevok EÚ požadovaný v projektových návrhoch tuzemskými subjektmi dosahoval 1,8-mld. €.

Zhrnutie: ČR k decembru 2023 vykázala 970 financovaných účastí v programe HE s nárokovaným čistým príspevkom EÚ vo výške 350-mil. € a udržuje si svoju dlhodobú pozíciu medzi členskými krajinami EÚ a k programu HE pridruženými krajinami. Medzi domácimi účastníkmi prevažujú vysoké školy – najmä vysoké školy sídliace v Prahe a Brne. Podobnú mieru zastúpenia vykazujú podniky a výskumné inštitúcie – 60 % z oboch typov organizácií zúčastňujúcich sa programu HE sídli v Prahe. Dôležitú úlohu v domácej účasti v programe HE zohráva koordinácia projektov, ktorá vysokým školám a výskumným inštitúciám prináša polovicu ich čistého príspevku EÚ.

 

Zdroj: https://vedavyzkum.cz, zverejnené: 22. 2. 2024, autor: rup