Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COVID-19 vedie ku krátkodobému a dlhodobému posunu v digitalizácii

Pandémia Covid-19 urýchlila digitalizáciu každodenného života. Najmä pokiaľ ide o prácu a nakupovanie, Švajčiari chcú, aby väčšina z týchto zmien zostala v dlhodobom horizonte. Prinášame výsledky reprezentatívneho prieskumu o používaní internetu vo Švajčiarsku, ktorý uskutočnila Univerzita v Zürichu.

V dôsledku pandémie Covid-19 je každodenný život vo Švajčiarsku od marca 2020 výrazne obmedzený a mnohé aktivity sa čoraz viac presúvajú do digitálneho priestoru. Tento nútený nárast digitalizácie je najvýraznejší v oblasti práce na diaľku: Kým pred pandémiou trávili zamestnaní užívatelia internetu len necelých 20 % svojich zamestnaných hodín prácou z domu, počas pandémie to bolo viac ako 60 %. Po pandémii chcú pracovať z domu približne dva dni v týždni.

Ako zdôraznil Michael Latzer, profesor mediálnych zmien a inovácií na Univerzite v Zürichu: „Existujú jasné rozdiely medzi pokrokmi v digitalizácii, ktoré si Covid-19 vynútil v krátkodobom horizonte, a tým, čo je žiadúce z dlhodobého hľadiska. Mnoho švajčiarskych používateľov internetu objavilo výhody práce z domu a používania bezhotovostných platieb počas pandémie, ale ukázali sa aj limity digitálnych alternatív, najmä v osobných vzťahoch.“ Napríklad podiel spoločenských stretnutí, ktoré sa konajú online, vzrástol v dôsledku pandémie z 9 na 25 %; z dlhodobého hľadiska je ideálny podiel 12 %.

Dnes je takmer každý online, 86 % využíva aj mobilný internet

Prieskum, ktorý uskutočnil prof. Michael Latzer a jeho tím už šiestykrát od roku 2011, ukazuje, že 95 % švajčiarskej populácie používalo internet v roku 2021. Medzi tými mladšími ako 70 rokov je to takmer 100 %. V roku 2021 využívalo mobilný internet aj 86 % celkovej populácie, čo je viac ako štvornásobok oproti pred desiatimi rokmi. Čas používania internetu sa medzi rokmi 2011 a 2019 zdvojnásobil na 3,5 hodiny a zaznamenal ďalší významný nárast počas koronakrízy, pričom v roku 2021 dosiahol 4,5 hodiny denne. Napriek tomu došlo len k malému nárastu obáv z používania internetu: v roku 2021 len o niečo viac používateľov internetu malo pocit, že trávia príliš veľa času online (29 %) ako pred pandémiou (25 ).

Počet neužívateľov internetu vo Švajčiarsku je okolo 330 000 (v porovnaní s 1,5 miliónom pred desiatimi rokmi). Každodenný digitálny život online populácie sa za posledné desaťročie výrazne zmenil: V roku 2021 84 % nakupovalo online (2011: 65 %), 80 % kontrolovalo fakty online (2011: 60 %) a 79 % používalo online bankovníctvo (2011: 59 %). Internetové hovory (82 %) a správy (93 %) sú dnes štandardom, kým pred desiatimi rokmi ich využívala menej ako polovica. Internet je od roku 2019 najdôležitejším zdrojom informácií a zábavy v porovnaní s inými médiami.

Väčšia digitálna priepasť medzi generáciou 70+ a zvyškom populácie

Hoci ľudia nad 70 rokov urobili najväčší skok v používaní internetu od roku 2019, štvrtina ešte v roku 2021 internet nepoužívala (2019: 40 %). Ich najdôležitejším zdrojom informácií zostáva televízia. Iba tretina generácie 70+ sa cíti začlenená do informačnej spoločnosti (31 %); medzi 20- až 29-ročnými je to 88 %. Pokroky v digitalizácii súvisiace s Covid-19 sú tu tiež oveľa slabšie: online nakupovanie sa počas pandémie zvýšilo len o tri percentuálne body (z 11 % na 14 %).

Na porovnanie, ľudia vo veku 20 až 49 rokov si počas pandémie objednali viac ako 40 % všetkých produktov online, čo predstavuje krátkodobý nárast o 11 percentuálnych bodov. Ako uviedol Michael Latzer: „Medzi generáciou 70+ a zvyškom sa digitálna priepasť prehlbuje v používaní internetu a postojoch k nemu.“ Napríklad takmer dvakrát toľko ľudí v tejto vekovej skupine (37 %) by si želalo väčšiu reguláciu internetu zo strany vlády ako medzi osobami mladšími ako 70 rokov (20 %).

Svetový internetový projekt

World Internet Project (WIP) je komparatívna longitudinálna (dáta sa zbierajú aspoň v dvoch rozdielnych časových obdobiach) štúdia, ktorá zaznamenáva šírenie a používanie internetu v 30 krajinách v medzinárodnom porovnaní a analyzuje sociálne, politické a ekonomické dôsledky rozvoja internetu.

Švajčiarsky projekt WIP realizuje od roku 2011 divízia Media Change & Innovation na Inštitúte komunikácie a výskumu médií (IKMZ) na Univerzite v Zürichu pod vedením prof. Michaela Latzera. Vychádza z reprezentatívneho telefonického prieskumu medzi 1 120 osobami vo veku 14 a viac rokov a uskutočnil ho DemoSCOPE v máji/júni 2021. Členmi projektového tímu na rok 2021 sú Moritz Büchi, Kiran Kappeler a Noemi Festic.

Špeciálna správa o Covid-19 a všetky tematické správy sú k dispozícii na stiahnutie.

Viac informácií:

World Internet Project – Switzerland 2021 (WIP-CH 2021)

Between the 70+ generation and the rest, the digital divide is deepening in both usage of and attitudes toward the internet. (Image: ikmz/media change and innovation)

Zdroj: https://www.uzh.ch, zverejnené: 22. 11. 2021, autor: rpa