Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COST podpísala dohodu o hodnotení reformy výskumu

COST sa stala oficiálnym signatárom Dohody o hodnotení reformy výskumu. Zdroj: https://coara.eu

COST, asociácia pre vytváranie sietí výskumníkov podporovaná EÚ, sa stala oficiálnym signatárom Dohody o hodnotení reformy výskumu a stane sa členom Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA).

Dohoda stanovuje spoločné smerovanie zmien v hodnotiacich postupoch pre výskum, výskumníkov a organizácie vykonávajúce výskum s hlavným cieľom maximalizovať kvalitu a vplyv výskumu. Je založená na 10 základných záväzkoch:

1. Uznať rozmanitosť príspevkov a kariéry vo výskume v súlade s potrebami a povahou výskumu

2. Založiť hodnotenie výskumu predovšetkým na kvalitatívnom hodnotení, pre ktoré je ústredné partnerské hodnotenie, podporené zodpovedným používaním kvantitatívnych ukazovateľov

3. Upustiť od nevhodného používania pri výskumnom hodnotení metrík založených na časopisoch a publikáciách, najmä nevhodného používania Journal Impact Factor (JIF) a h-indexu

4. Vyhnúť sa používaniu rebríčkov výskumných organizácií pri hodnotení výskumu

5. Vyčleniť zdroje na reformu hodnotenia výskumu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie organizačných zmien, ku ktorým sa zaviazali

6. Preskúmať a vypracovať kritériá hodnotenia výskumu, nástroje a procesy

7. Zvýšiť povedomie o reforme hodnotenia výskumu a poskytnúť transparentnú komunikáciu, usmernenia a školenia o hodnotiacich kritériách a procesoch, ako aj o ich používaní.

8. Vymieňať si postupy a skúsenosti s cieľom umožniť vzájomné učenie sa v rámci koalície aj mimo nej

9. Informovať o pokroku dosiahnutom pri dodržiavaní zásad a implementácii záväzkov

10. Vyhodnocovať postupy, kritériá a nástroje založené na spoľahlivých dôkazoch a najnovších poznatkoch výskumu v oblasti výskumu a otvorene sprístupňovať údaje na zhromažďovanie dôkazov a výskumu.

Tieto záväzky sú úzko zosúladené s princípmi systému predkladania, hodnotenia, výberu a schvaľovania COST (hodnotenie SESA), ktorý je založený na anonymnom, kvalitatívnom, partnerskom hodnotení návrhov akcií COST.

Zapojenie sa do CoARA umožní COSTu udržiavať dialóg s organizáciami, ktoré financujú výskum a vykonávajúcimi činnosť, ako aj s ostatnými zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií pri posudzovaní a zlepšovaní systémov hodnotenia, a následne preskúmavaní, vývoji a hodnotení vlastných hodnotiacich kritérií, nástrojov a procesov COST.

Viac ako 200 organizácií už podpísalo dohodu pred prvým zasadnutím koalície, ustanovujúceho zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 1. decembra 2022.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.cost.eu; https://coara.eu, zverejnené: 23. 11. 2022, autor: rpa