Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COST: Monitorovanie biodiverzity pomocou eDNA

COST: Monitorovanie biodiverzity pomocou eDNA. Zdroj: https://www.cost.eu

Tvorcovia politík na všetkých úrovniach vlády musia byť informovaní prostredníctvom spoľahlivého poradenstva v oblasti vedeckej politiky. COST so svojou „sieťou expertných sietí“ má ideálnu pozíciu na to, aby prispieval k veľmi širokému spektru tém. COST financuje aktivity šírenia informácií, ktoré aktívne spolupracujú s tvorcami politiky a prijímateľmi rozhodnutí. A všetky akcie COST dostávajú špecifické školiace príležitosti o tom, ako sa zapojiť do spolupráce s tvorcami politiky a zvýšiť ich vplyv na politiku.

COST tiež posilňuje svoj vzťah so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) rozšírením spolupráce na činnostiach „veda pre politiku“ a snahou povzbudiť viac výskumníkov JRC, aby sa zapojili do akcií COST.

Dobrým príkladom aktivity COST, ktorá významne prispela k vedeckej politike, je akcia COST DNAqua-Net (Vývoj nových genetických nástrojov na biologické hodnotenie vodných ekosystémov v Európe) a jej práca okolo nových techník hodnotenia biodiverzity a kvality vody.

Kvalitná voda

Podľa rámcovej smernice EÚ o vode je ochrana vodných ekosystémov právne záväzná pre všetky členské štáty. Ako však hodnotíte ekologický stav daného vodného útvaru? Tradične sa získavajú údaje o vodnej biodiverzite založené na morfotaxonómii a porovnávajú sa s referenčným vodným útvarom. To závisí od expertnej analýzy počtu a typu organizmov vo vzorke vody, čo je časovo náročné a náchylné na ľudské chyby. Nové genomické nástroje ponúkajú alternatívnu techniku, ktorá by mohla doplniť a v niektorých prípadoch nahradiť tradičné biologické hodnotenie, je však potrebná štandardná metodika. Toto bol východiskový bod pre DNAqua-Net.

Ako vysvetlil profesor Florian Leese z Univerzity v Duisburgu-Essene, predseda Akcie: „Koncept genómovej analýzy je odobrať vzorku vody, extrahovať DNA, amplifikovať charakteristický markerový gén a porovnať sekvencie identifikované z environmentálnej DNA – eDNA – s databázou.“ Ďalej dodal: „Poskytuje to dobrý prehľad o biodiverzite vo vzorke a dá sa to urobiť rýchlo a efektívne. V súčasnosti sa však vyvíja mnoho rôznych protokolov a metodológií – už viac ako 100 rôznych pracovných postupov – takže bolo potrebné harmonizovať a tiež posúdiť všetky medzery v referenčných databázach.“

DNAqua-Net spojila viac ako 500 účastníkov zo 49 krajín z celého sveta vrátane taxonómov, expertov na biomonitorovanie, vývojárov DNA technológií, politikov a manažérov s cieľom predefinovať a zlepšiť dohľad nad životným prostredím.

Stretnutie DNAqua-Net v Duisburgu-Essene, marec 2017. Zdroj: https://www.cost.eu

Porovnanie techniky

Ako uviedol Florian: „Zorganizovali sme asi 50 výmen ľudí medzi krajinami s cieľom preniesť znalosti, porovnať a zdieľať techniky. To umožnilo odborníkom na molekulárnu biológiu navštíviť tradičné laboratóriá taxonómie – a naopak – aby sa o sebe navzájom dozvedeli, lepšie pochopili limity technológií, vyvinuli najlepšie metódy a definovali hranice pre techniku.“

Ďalej dodal: „Bola vydaná kniha o osvedčených postupoch. Nedefinovať jeden štandard, ale zdokumentovať vyvíjajúce sa techniky a pomôcť zabezpečiť, aby sa výsledky zlepšovali a boli porovnateľné.“

DNAqua-Net viedla k pozoruhodným úspechom vrátane vytvorenia Medzinárodného časopisu Peer Review Journal s otvoreným prístupom, zriadenia pracovnej skupiny EU CEN pre štandardizáciu metodík eDNA a príspevku pre ECO–STAT – pracovnú skupinu Európskej komisie pre rámcovú smernicu o vode. Akcia tiež zorganizovala jednodňové zasadnutie o metódach štandardizácie na Vedeckom samite Organizácie Spojených národov v roku 2022.

Ako uzatvoril Florian: „Celkovo viac ako 100 dokumentov vzišlo z akcie a dva projekty Horizont EÚ preberajú myšlienky a nápady z akcie.“

Akcia DNAqua-Net. Zdroj: https://www.cost.eu

Viac informácií:

View the DNAqua-Net Action webpage

View the DNAqua-Net website

DNAqua-Net publications

DNAqua-Net Flyer

Learn more on Science4Policy at COST

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.cost.eu, zverejnené: 4. 9. 2023, autor: rpa