Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COINTT 2022 upriamil pozornosť na zefektívnenie kontaktu medzi univerzitami a podnikateľmi

Konferencia COINTT 2022 Zdroj: Marián Zelenák/CVTI SR
COINTT 2022 prepojil podnikateľov s akademikmi. Zdroj: Cointt.sk

18. a 19. októbra 2022 sa v bratislavskom hoteli Saffron uskutočnil 3. ročník najväčšej konferencie o transfere technológií na Slovensku COINTT 2022.

Podujatie Centra transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR), ktoré sa prvýkrát konalo prezenčnou formou, tentoraz zacielilo na zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

V jednotlivých vstupoch konferencie odborníci diskutovali o prínose Open a Easy Accessu pre komerčné využitie duševného vlastníctva, zjednodušení transferu technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách i o tom, aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou tieto pracoviská využívajú.

Ako uviedla Želmíra Gerová z organizačného tímu podujatia a odboru transferu technológií CVTI SR (OTT CVTI SR): „Hľadali sme odpovede na otázky, ako zatraktívniť ich činnosť pre súkromný sektor, akú úlohu má zohrať CTT CVTI SR ako celonárodné pracovisko a aký význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách.“

Konferencia hostila spolu 85 slovenských i zahraničných rečníkov, ktorí prezentovali svoje poznatky a diskutovali s účastníkmi podujatia v rámci 24 programových blokov na troch pódiách: Cooperation – Innovation – Technology Transfer.

Prínosom boli zahraniční spíkri

Veľkým prínosom podujatia bol Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity s jeho viac ako 15-ročnými skúsenosťami z oblasti transferu technológií a inovácií z Talianska, ktorý spoločne s riaditeľkou Know-How centra STU Luciou Rybanskou prezentoval jednu z kľúčových tém týkajúcu sa procesu stransparentňovania univerzít pre privátny sektor doma a v zahraničí.

Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity na COINTT 2022. Zdroj: Marián Zelenák/CVTI SR
Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity na COINTT 2022. Zdroj: CVTI SR

Kľúčovým spíkrom druhého dňa konferencie bol viceprezident pre inovácie Univerzity pre vedu a techniku kráľa Abdullaha (KAUST) v Thuwali v Saudskej Arábii Kevin Cullen, ktorý počas svojej prednášky predstavil Easy Access prístup pri ochrane duševného vlastníctva.

Vysvetlil, ako s ním v rámci komercializácie pracujú najmä britské a austrálske univerzity a ako sa tento prístup uplatňuje na Blízkom východe. Spolu s Cullenom vystúpil Michal Hrivnák z Ústavu regionalistiky a rozvoja vidieka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU), ktorý zmapoval, nakoľko princíp Easy Access uplatňujú slovenské univerzity.

Medzi poslednými stredajšími rečníkmi sa predstavil aj vedúci právneho oddelenia Centra pre transfer technológií Masarykovej univerzity v Brne Matej Búřil. Vo svojej prezentácii poskytol slovenským aktérom procesu transferu technológií návod, ako využívať Open Access v slovenských podmienkach v súvislosti s komercializáciou duševného vlastníctva z akademického prostredia.

Cena za transfer technológií na Slovensku

V podvečer prvého dňa podujatia odovzdali organizátori Cenu za transfer technológií na Slovensku. V kategórii Inovácia ocenila odborná porota profesorov Ferdinanda Devínskeho a Josefa Jampíleka a docentov Martina Pisárčika, Miloša Lukáča a Jana Hošeka z Univerzity Komenského v Bratislave a Výskumného ústavu veterinárneho lekárstva, v. v. i., v Brne za nanoformuláciu zlata na terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek.

Laureátmi kategórie Inovátor/Inovátorka sa stali Martin Balog a Peter Krížik z Ústavu materiálov a mechaniky strojov a Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CEMEA), ktorí sa venujú kompozitným materiálom využiteľným v rôznych priemyselných odvetviach. Konkrétne štyri inovácie v podobe rôznych kompozitných materiálov môžu nájsť svoje využitie v biomedicíne, doprave, energetike či dokonca vo vesmírnom výskume. Okrem priemyselno-právnej ochrany sú už všetky v určitej fáze komunikácie s konkrétnymi podnikateľskými subjektmi, ktoré o ne prejavili záujem.

Ocenenie v kategórii Počin v oblasti transferu technológií získalo Medové laboratórium Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i., za projekt prehlbujúci poznanie o kvalite a biologických vlastnostiach medu u odborníkov i laikov. V Medovom laboratóriu SAV vykonávajú rôzne testy a venujú sa vzdelávacej činnosti. Medové vzorky získajú následne na základe úrovne ich antibakteriálnej aktivity etikety, respektíve známky kvality.

Sformulovali päť bodov

OTT CVTI SR v Bratislave vytýčil ako hlavný organizátor podujatia v závere konferencie päť najpálčivejších tém, ktorých vývoj plánujú počas roka sledovať.

Za kľúčové pracovníci odboru považujú rozvoj regionálneho inovačného centra v Banskobystrickom samosprávnom kraji a vypracovanie návrhu pre založenie fondu na podporu inovatívnych začínajúcich podnikov. Chceli by tiež stanoviť konkrétne úlohy pre riešenie problémov v oblasti transferu technológií do strategických dokumentov plánu obnovy, prijať zmeny v legislatívnych predpisoch pre odstránenie prekážok v procese transferu technológií a vypracovať metodiku využiteľnosti Easy Access prístupu v procese transferu technológií pre slovenské akademické inštitúcie.

Ako poznamenal vedúci OTT CVTI SR a kľúčový pracovník CTT CVTI SR Miroslav Kubiš: „Jednotlivé body sú naformulované ako záväzky, no nemôžeme ich, samozrejme, poňať záväzne. Je to skôr naša predstava ako zámer.“ V závere svojho výstupu poďakoval prednášajúcim a návštevníkom konferencie za účasť, trpezlivosť, aktívny prístup a kladenie otázok a dodal: „Pevne veríme, že diskusie s panelistami boli pre účastníkov konferencie podnetné a pozitívnym spôsobom sa prejavia na ich každodennej práci.“

Jednotlivé body, ktorými sa CTT CVTI SR plánuje zaoberať, zverejnia čoskoro organizátori konferencie na stránke podujatia.

Spoluorganizátormi COINTT 2022 boli Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov – Civitta Slovakia, a. s. a Národné centrum pre transfer technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, Slovenskú akadémiu vied (SAV) a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; zverejnené: 21. 10. 2022, autor: rpa