Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (2010 – 2021)

S koordinátormi dlhodobého projektu venovaného dejinám chemického priemyslu na súčasnom území Slovenska pod názvom Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska sa stretol 28. októbra 2021 predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Na prijatí na pôde akadémie bol prítomný aj podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.

Projekt sa realizoval v rokoch 2010 až 2021 a spolupracovali na ňom Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v BratislaveHistorický ústav SAV v Bratislave. Na projekte participovali aj Slovenská chemická spoločnosť pri SAV a Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie. Hlavnými koordinátormi a zároveň aj významnými autormi sledovaného projektu boli za FChPT STÚ prof. Ing. Michal Uher, DrSc., a prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., a za HÚ SAV PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., a PhDr. Miroslav Sabol, PhD. V prvom období sa do riešenia projektu v úlohe koordinátora zapojil aj dr. M. T. Morovics. Cieľom projektu bolo zmapovať vývoj chemického priemyslu, ako aj chemickej vedy a školstva na dnešnom území Slovenska od nástupu priemyselnej revolúcie do roka 1990 s výhľadom do súčasnosti. Ďalším kľúčovým cieľom bol záchranný výskum prameňov k dejinám chemického priemyslu na Slovensku v druhej polovici 20. storočia na základe využitia historickej pamäti a osobných archívov predstaviteľov chemickej výroby, výskumu, vedy a školstva. Preto boli do riešenia projektu zapojení ako externí spolupracovníci a autori početní bývalí manažéri a odborníci z chemickej výrobnej praxe, vedy a školstva.

Ciele dlhodobého projektu sa mali realizovať publikovaním dvanástich zväzkov dejín chemického priemyslu na Slovensku, ktoré by zachytili všetky hlavné segmenty vývoja chemickej výroby a s ňou spojeného školstva a vedy. Nakoniec sa toho podarilo ešte viac. V období rokov 2010 – 2021 bolo vydaných 12 zväzkov v 16 podtituloch, čiže celkovo 16 publikácií projektu Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska, ktoré zmapovali nielen priemysel anorganickej a organickej chémie, ale aj dejiny farmácie, keramického, sklárskeho a magnezitového priemyslu, dejiny výroby papiera a celulózy, maltovín a cementu, chemických vlákien, dejiny ropného, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, potravinárstva a osobitne liehovarníctva, dejiny jadrovej a radiačnej chémie a niektorých ďalších odvetví. Na 16 publikáciách sa podieľalo 36 autorov a početní recenzenti. Niektorí z nich nás už medzičasom navždy opustili. Celý plán dejín chemického priemyslu sa realizoval v rámci štyroch projektov agentúry VEGA a troch projektov agentúry KEGA. Jeho výsledky boli prezentované na ôsmich zjazdoch slovenských a českých chemikov a na viacerých vedeckých konferenciách.

Zdroj: SAV, zverejnené: 4. 11. 2021, autor: rpa