Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Český výskum v číslach: Inštitucionálna a účelová priama podpora vedy a výskumu

Výdavky na vedu a výskum v Česku v rokoch 2011 – 2021. Zdroj https://vedavyzkum.cz

Český štatistický úrad pred koncom roka 2022 zverejnil súhrnné štatistiky financovania vedy a výskumu (VaV) v ČR, ktoré obsahujú dlhodobé porovnanie údajov za roky 2010 až 2021. Podiel výdavkov na výskum prvýkrát v histórii dosiahol 2 % štátneho rozpočtu, medziročne ale podiel klesá.

Informácie, ktoré pripravil Český štatistický úrad (ČSÚ), sú kľúčové. Ročenka štatistického úradu „Priama verejná podpora výskumu a vývoja – 2021“ obsahuje podrobné údaje za roky 2010 až 2021 o financovaní výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu ČR podľa socioekonomických cieľov. Tieto údaje boli spracované ČSÚ v rámci ročnej medzinárodne porovnateľnej štatistickej úlohy známej pod skr. GBARD (Government Budget Appropriations for Research and Development) na základe údajov od poskytovateľov týchto prostriedkov.

Okrem členenia podľa socioekonomických cieľov nájdeme v publikácii aj podrobné údaje podľa typu výdavkov (bežné vs. kapitálové), formy financovania (účelové vs. inštitucionálne) či hlavných poskytovateľov a príjemcov tejto podpory. V publikácii nechýbajú ani regionálne a medzinárodné porovnania.

Hlavnou informáciou čerstvej ročenky je to, že českej vede sa podarilo dosiahnuť 2 % podiel na celkových štátnych výdavkoch, čo predstavuje 38-miliárd CZK. Zároveň ide ale o najnižší medziročný nárast, konkrétne o 0,2-miliardy CZK, od roku 2010. Ako uviedol Václav Sojka z odboru štatistík rozvoja spoločnosti ČSÚ: „Podiel výskumu a vývoja na celkových výdavkoch štátneho rozpočtu v Česku klesá už štvrtým rokom, a to z najvyššej hodnoty 2,4 % v roku 2017 na 2,0 % v minulom roku.“ Viac ako polovica výdavkov štátu na VaV dlhodobo smeruje do všeobecného rozvoja znalostí. Jedná sa predovšetkým o podporu základného výskumu v jednotlivých vedných odboroch vykonávaného na vysokých školách a pracoviskách Akadémie vied ČR.

Ako komentoval rozdelenie podpory Martin Mana, riaditeľ odboru štatistík rozvoja spoločnosti ČSÚ: „V minulom roku bolo na všeobecný rozvoj znalostí vynaložených celkom 22-miliárd CZK, pričom takmer 60 % z týchto prostriedkov, teda 12,6-miliardy CZK, smerovalo do výskumu v oblasti prírodných vied. Necelé 3-miliardy CZK boli určené na výskum a vývoj v technických vedách a približne po 2-miliardách CZK na humanitné, sociálne a lekárske vedy. Približne pol miliardy CZK potom pripadlo poľnohospodárskym vedám.“

Dôležité je tiež porovnanie s ďalšími európskymi susedmi. V roku 2021 dosiahli v krajinách EÚ štátne rozpočtové výdavky na výskum a vývoj celkom 109-miliárd EUR. Viac ako jedna tretina z tejto sumy pripadla na Nemecko. Česko bolo výškou podielu štátnych rozpočtových výdavkov na výskum a vývoj na HDP (0,63 %) pod úrovňou priemeru EÚ, ktorý dosiahol 0,75 %.

Podiel na rozpočte 2 %, na HDP 0,63 %

V schválenej verzii štátneho rozpočtu Českej republiky na rok 2021 boli výdavky na podporu VaV stanovené vo výške 37,5-miliárd CZK. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vyššie o 0,8-miliárd CZK a dosiahlo 38,3-milárd CZK (ukazovateľ GBARD). Rozdiel je daný čerpaním prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 2,5-milárd CZK, pričom asi 0,8-miliárd CZK zostalo k dispozícii na roky 2022 a ďalšie.

Okrem vyššie uvedenej sumy 38,3-milárd CZK bolo zo štátneho rozpočtu v roku 2021 uvoľnených ďalších 8,3-miliárd CZK na predfinancovanie prostriedkov na VaV krytých z rozpočtu EÚ, ktoré sa zahŕňajú medzi verejné zahraničné zdroje a nie sú tak súčasťou ukazovateľa GBARD. Ide o prostriedky, ktoré pochádzajú zo Štrukturálnych a investičných fondov EÚ a spolufinancujú sa práve z národných prostriedkov uvedených v GBARD.

Inštitucionálna a účelová priama podpora VaV

Podľa ČSÚ výšku jednotlivých foriem financovania ovplyvňuje najmä čerpanie prostriedkov z operačných programov a investície do infraštruktúry VaV. V období rokov 2010 až 2021 tiež nemožno vysledovať jednoznačný trend vývoja jednotlivých foriem financovania. Posledné dva roky ale rastie podiel podpory inštitucionálnej na úkor účelovej. Predvlani bolo formou inštitucionálnej podpory alokovaných do VaV 20,3-milárd CZK a účelovou formou 18-miliárd CZK.

Štátne rozpočtové výdavky na vedu a výskum v Česku podľa formy financovania v rokoch 2011 – 2021. Zdroj: https://vedavyzkum.cz

Ročenka uvádza, že v ČR patrí dlhodobo medzi najväčších poskytovateľov inštitucionálnej podpory Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR (MŠ ČR) a Akadémia vied Českej republiky (AV ČR). V roku 2021 pochádzalo zo zdrojov týchto dvoch inštitúcií 85 % všetkých inštitucionálnych výdavkov na VaV v ČR. Inštitucionálna podpora zo strany MŠ ČR smeruje predovšetkým do verejných vysokých škôl (9,1-miliárd CZK v roku 2021). AV ČR rozdelila medzi svoje výskumné ústavy 5-milárd CZK a ďalších 1,9-miliárd CZK bolo vyčlenených na financovanie infraštruktúry AV ČR. V roku 2021 išlo na výdavky spojené s medzinárodnou vedeckou spoluprácou ako napríklad členstvo v rôznych spoločenstvách a infraštruktúrach 1,1-milárd CZK.

Najvýznamnejším poskytovateľom účelovej podpory bola, v roku 2021 prvýkrát, Technologická agentúra ČR, ktorá v rámci svojich grantových programov poskytla úspešným žiadateľom 5,4-milárd CZK, čo tvorilo rovných 30 % celkového objemu účelových prostriedkov v roku 2021 v ČR. Ďalším v poradí, čo sa týka rozdelených prostriedkov účelovej podpory, bolo MŠ ČR s 4,6-milárd CZK a do týchto peňazí sa započítava aj spolufinancovanie projektov hradených z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Sumu 4,1-miliardy CZK potom rozdelila medzi žiadateľov o účelovú podporu v rámci základného výskumu Grantová agentúra Českej republiky. Posledným zásadným poskytovateľom účelovej podpory pre oblasť VaV v Česku patrí Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR, ktoré takto rozdelilo 1,1-milárd CZK, teda asi 6 % celkového objemu financovania VaV v roku 2021.

Viac informácií:

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje – 2021

Zdroj: https://vedavyzkum.cz, zverejnené: 10. 1. 2023, autor: rpa