Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CERN sa približuje k dosiahnutiu úplného otvoreného prístupu

Obrázok
Publikovanie s otvoreným prístupom v CERNe. Zdroj: https://twitter.com/CERN

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) od roku 2014 vyžaduje, aby všetky recenzované články primárneho výskumu od autorov CERNu boli publikované s otvoreným prístupom (OA), t. j. voľne dostupné komukoľvek na svete na prečítanie a opätovné použitie s príslušným uvedením zdroja. Táto politika odráža morálny imperatív CERNu ako organizácie financovanej z verejných zdrojov – podporovanej príspevkami z jej členských štátov – s cieľom zabezpečiť, aby výsledky ich práce boli prínosom pre všetkých.

S potešením CERN oznamuje, že je blízko k dosiahnutiu úplného súladu s pravidlami: v roku 2021 bolo 93,7 % z 1058 publikácií od autorov CERNu publikovaných ako OA.

Zásluha za tento úspech patrí členom výskumnej komunity, ktorí už dlho pochopili dôležitosť otvoreného prístupu pre ich výskum pre zvýšenie viditeľnosti a umožnenie opätovného použitia a spolupráce. Aby autori CERNu čo najviac uľahčili dodržiavanie politiky, vytvorila Vedecká informačná služba CERN (SIS) množstvo podporných mechanizmov, vďaka ktorým sa podiel OA na publikáciách CERNu postupne zvyšuje.

Najvplyvnejším z týchto mechanizmov je SCOAP3 (Sponzorské konzorcium pre publikovanie s otvoreným prístupom v časticovej fyzike), ktoré zabezpečilo automatický OA na výskum vo fyzike vysokých energií, publikované v 11 popredných časopisoch v odbore (zúčastnené časopisy). Táto iniciatíva – podporovaná globálnou komunitou viac ako 3 000 knižníc – nielenže pomohla podporiť otvorenosť väčšiny výskumov CERNu, ale jej globálny prístup v rámci celej disciplíny rozšíril túto výhodu na výskumníkov z celého sveta. Od svojho spustenia v roku 2014 umožnil SCOAP3 bezbariérové ​​publikovanie takmer 50 000 výskumných článkov od autorov z viac ako 120 krajín.

Ďalšími najväčšími prispievateľmi do výsledkov výskumu CERN-u OA – a rastúcou popularitou – sú početné dohody, ktoré SIS uzavrela s príslušnými vydavateľmi. Od roku 2020 bolo uzatvorených sedem zmlúv Read & Publish (ktoré kombinujú vydavateľské práva OA s prístupom iba na čítanie) s AIP, APS, Elsevier, IEEE, IOP, Springer-Nature a Wiley. Prostredníctvom nich môžu teraz autori CERNu publikovať svoje výskumné práce OA vo viac ako 3800 časopisoch. Tieto dohody pokrývajú predovšetkým výskumné články autorov CERN-u a v mnohých prípadoch aj spoluprácu pri experimentoch CERN.

Na pomoc autorom CERNu pri identifikácii ich možností publikovania OA bola vyvinutá komplexná príručka pre autorov. Autorom CERN-u sa odporúča, aby vyberali časopisy SCOAP3 vždy, keď je to možné, a v prípade mimo HEP by sa mali uprednostniť časopisy, na ktoré sa vzťahujú existujúce dohody.

Mechanizmy opísané v príručke pre autorov pokrývajú veľkú väčšinu časopisov v oblastiach relevantných pre CERN. Aby dodržali záväzok zabezpečiť OA pre svoje výstupy vo všetkých disciplínach, veľmi obmedzený centrálny fond bol vyčlenený na úhradu autorských poplatkov za články odoslané do časopisov, na ktoré sa nevzťahujú existujúce dohody. Nárok na toto financovanie je k dispozícii len za určitých podmienok, pričom platia osobitné predpisy pre vysokonákladové publikácie v časopisoch.

Pri výbere miesta publikovania je dôležité poznamenať, že sponzori výskumu pri hodnotení návrhov výskumu čoraz viac nekladú dôraz na impakt faktor časopisov. Napríklad v novom Sprievodcovi programom Európskej komisie Horizont Európa sa uvádza, že: „Význam publikácií sa nebude hodnotiť na základe impakt faktora časopisu na miesto, kde sú publikované, ale na základe kvalitatívneho hodnotenia poskytnutého navrhovateľmi pre každú publikáciu.“ Po parížskej výzve na hodnotenie výskumu sa v súčasnosti vytvára široká koalícia naprieč európskymi inštitúciami a donormi s cieľom reformovať procesy a postupy hodnotenia výskumu v prospech kvalitatívnejších opatrení. CERN sa pripojil k tejto iniciatíve a v dôsledku toho sú autori CERNu odrádzaní od používania impakt faktora ako kritéria pri výbere publikácie.

Dosiahnutie 100 % OA pre výskumný výstup CERN nie je len ašpiráciou; je to politická požiadavka a kľúčový prvok holistického prístupu k otvorenej vede, ktorého komplexná prax je kľúčová pri plnení nášho vedeckého poslania. SIS zverejnila podrobné informácie o možnostiach publikovania práce OA (vrátane príručky autora). S vašou pomocou môžeme dosiahnuť cieľ a pokračovať v stanovovaní nového globálneho štandardu vedeckej otvorenosti.

Autorom CERN-u sa odporúča, aby kontaktovali SIS – najmä rezidentnú expertku na OA, Anne Gentil-Beccot – o radu ešte pred podaním publikácie.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://home.cern, zverejnené: 17. 5. 2022, autor: rpa