Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Centrum vedecko-technických informácií SR otvára v tomto roku už svoju 85. kapitolu

85. výročie založenia CVTI SR. Zdroj: https://www.cvtisr.sk

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) oslavuje v tomto roku 85. výročie založenia. Vo svojej pomyselnej knihe tak otvára ďalšiu kapitolu fungovania. Je preto viac ako symbolické, že táto pôvodom významná vedecká knižnica na Slovensku si začína pripomínať výročie práve v mesiaci marec, ktorý je známy ako Mesiac knihy.

CVTI SR sa popri pozícii najväčšej vedeckej knižnice na Slovensku vyprofilovalo počas 85 rokov existencie na významné národné informačné centrum pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Poskytuje širokú ponuku knižnično-informačných služieb, realizuje mnohé popularizačné aktivity a podujatia a rozvíja dôsledne premyslený systém podpory slovenskej vedy a výskumu.

História CVTI SR sa začala písať už v roku 1938. Inštitúcia, ktorá sa pôvodne sformovala najskôr ako technická knižnica, prešla dlhým vývojom, ktorý vždy reagoval na potreby a požiadavky doby a zohľadňoval aktuálne trendy spracovania a šírenia vedeckých informácií. Časom sa stala aj dôležitým a rovnocenným partnerom v slovenskom i európskom knižnično-informačnom a vedeckovýskumnom priestore.

Ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR plní mnohé významné úlohy zamerané na informačnú podporu vedy a výskumu či správu a prevádzkovanie komplexných informačných systémov. Realizované aktivity inštitúcie vyjadruje aj motto tohto výročia, ktoré sa nesie v znamení 85 rokov podpory vedy. Výročie je ideálnou príležitosťou na bilancovanie aj plánovanie budúcnosti a toho, ako na základe bohatej histórie tejto inštitúcie možno ďalej rozvíjať jej dôležitú činnosť pre spoločnosť.

Ako uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič: „Naša inštitúcia intenzívne pomáha šíriť nové poznatky vo vede a výskume, úspešne spolupracuje nielen s univerzitami, vysokými školami či rôznymi výskumnými ústavmi a inštitúciami. Je pre ne dôležitým partnerom, ktorý im poskytuje okrem iného aj zázemie v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe formou transferu technológií. Vedu, výskum, techniku a inovácie CVTI SR dlhodobo nielen popularizuje a propaguje odbornej i laickej verejnosti, ale výraznou mierou sa podieľa aj na presadzovaní princípov otvorenej vedy a otvoreného prístupu k vede.“

Slovenská veda sa práve vďaka CVTI SR stala súčasťou európskeho výskumného priestoru. Prostredníctvom činnosti Národnej kancelárie Horizontu v oblasti najväčšieho programu na podporu európskej vedy a európskeho výskumu, ktorým je Horizont Európa, poskytuje CVTI SR slovenským výskumníkom poradenstvo a spoluprácu pri zapojení sa do tohto programu. Zriadením Styčnej kancelárie Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli, ktorej činnosť je súčasťou CVTI SR, sa vytvoril most medzi našou a európskou vedou.

CVTI SR v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti už roky prináša bohaté popularizačné aktivity odborníkom a všetkým nadšencom vedy. Organizuje pravidelné vedecké prednášky v cykle vedeckých kaviarní a cukrární, pripravuje podcasty a prostredníctvom interaktívneho Zážitkového centra vedy Aurelium či tvorivých dielní Fablab sprístupňuje vedu zábavnými a kreatívnymi spôsobmi.

Novinky zo sveta vedy a techniky zrozumiteľným jazykom a pútavou formou prináša portál VEDA NA DOSAH či magazín Quark. Inštitúcia má nezastupiteľné miesto tiež v oblasti propagácie slovenských vedkýň a vedcov a vo zviditeľňovaní ich úspechov. Každoročne organizuje oceňovanie najlepších vedeckých osobností v rámci národného podujatia Vedec roka SR a počas celoslovenského Týždňa vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom odovzdávania Ceny za vedu a techniku.

Ako doplnil generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič: „CVTI SR svojou činnosťou podporuje vedu na Slovensku už 85 rokov. Budúcnosť tejto významnej slovenskej informačnej a vedeckej inštitúcie je v aktuálne realizovaných a plánovaných aktivitách. Ich trvalou súčasťou by malo byť trpezlivé budovanie dôvery verejnosti vo vedu v záujme skvalitnenia života každého obyvateľa a neprestajné presadzovanie myšlienky o dôležitosti postavenia vedy a jej podpory v spoločnosti. Len tak je možný jej ďalší rozvoj, napredovanie a zabezpečenie konkurencieschopnosti.“

Inštitúcia si bude výročie pripomínať priebežne – počnúc marcom až do konca tohto významného roka – viacerými zaujímavými podujatiami a aktivitami, ktoré pripravuje pre priaznivcov aj všetkých nadšencov vedy a techniky.

Informácie o významných blížiacich sa podujatiach môžete nájsť na oficiálnej stránke CVTI SR, ako aj na stránke 85vyrocie.cvtisr.sk, ktorou inštitúcia pripomína verejnosti svoje výročie.

Centrum vedecko-technických informácií SR otvára v tomto roku už svoju 85. kapitolu 

Zdroj: https://www.cvtisr.sk, zverejnené: 6. 3. 2023, autor: rpa