Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

Cena za transfer technológií na Slovensku. Zdroj: CVTI SR

CVTI SR vyhlasuje súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2023 a pozýva vedeckovýskumné inštitúcie k zapojeniu sa do 11. ročníka celoslovenskej súťaže.

Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov,  motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Súťaž prebieha v troch kategóriách:

  • INOVÁCIA

Kategória INOVÁCIA je určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky (technológie) vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Ocenenie získa: pôvodca/pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív

  • INOVÁTOR/INOVÁTORKA

Kategória INOVÁTOR/INOVÁTORKA je určená pre nominácie osôb (pôvodcov/pôvodkyne) alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie. Ocenenie získa: pôvodca/pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív

  • POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Do kategórie POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku, alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie, či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií. Ocenenie získa: osoba/kolektív alebo  alebo organizačná jednotka verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať:

  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe – ďalej len „CTT“)
  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR (ďalej len „CTT CVTI SR“)

Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU v roku 2023 prebieha v termíne 1. 4. 2023 – 31. 8. 2023. Nominácie do súťaže sa zasielajú v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, najneskôr do 31. augusta 2023 a to prostredníctvom určeného formulára, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.nptt.sk, alebo v príslušnom CTT. Veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB.

Do súťaže je možné zaradiť len také nominácie, ktoré budú spĺňať podmienky súťaže uvedené v štatúte a zároveň budú doručené s udeleným písomným súhlasom  so spracúvaním osobných údajov nominovaných, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou formulára nominácie.

Zdroj: https://nptt.cvtisr.sk, zverejnené: 25. 4. 2023, autor: rpa