Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Budúci lekárnici sú stotožnení s očkovaním v lekárňach

Ilustračná fotografia: Tomáš Madeja

Vzdelávací projekt Advanced Training in Pharmacy Care (ATIP) Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uplynulú jeseň zameral na problematiku očkovania proti prenosným infekčným ochoreniam. V rámci projektu bol v gescii Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) a v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie SLS realizovaný prieskum o očkovaní v lekárňach na Slovensku, ktorý ukázal vysokú dôveru v očkovanie medzi farmaceutmi, ale aj ochotu poskytovať očkovanie v lekárňach v budúcnosti.

Prieskumu Slovenskej lekárnickej komory sa zúčastnilo 457 lekárnikov z celého Slovenska a jeho cieľom bolo zistiť názory, postoje, vnímané prekážky a potrebné opatrenia v súvislosti so zavedením možnosti odporúčaného očkovania v lekárňach na Slovensku. Medzi odporúčané očkovanie patrí napr. očkovanie proti chrípke, COVID-19, pneumokokom, hepatitíde, kliešťovej encefalitíde, ľudskému papilomavírusu, pričom očkovanie proti chrípke v lekárňach je dnes už bežnou súčasťou očkovacej stratégie v mnohých iných krajinách. Študenti sa zapojili nielen do aktívneho oslovenia lekárnikov na ich účasť v prieskume, ale na začiatku prieskumu aj oni sami vyplnili dotazník.

Ako konštatovala koordinátorka projektu doc. Mináriková z Univerzity Komenského: „Považovali sme to za zaujímavú vzorku, keďže títo študenti aktuálne vykonávajú svoju povinnú 6-mesačnú lekárenskú prax vo verejných lekárňach, a teda už majú určitú skúsenosť s prácou v lekárni. Navyše ide o študentov, ktorí v krátkej dobe ukončia svoje štúdium a prevažná väčšina začne vykonávať povolanie lekárnika, takže prípadné zavedenie odporúčaného očkovania v lekárňach by sa ich priamo týkalo.“

Ako uviedol prof. Miloš Jeseňák z UK, prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS a tohtoročný prednášajúci na podujatí „Nielen COVID-19, ale aj chrípka patria medzi vysoko infekčné akútne ochorenia, ktorým je možné účinne predchádzať len očkovaním. Vítame všetky snahy, ktoré pomôžu zlepšiť dostupnosť očkovania a lekárne sú v tomto prípade veľmi vhodné zdravotnícke zariadenia.“

Ako ďalej dodal Jaseňák: „Prieskum priniesol mnoho zaujímavých zistení, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri rozširovaní očkovacej stratégie do verejných lekární, ktoré incioval SLeK vznikom expertnej platformy Fórum za dostupnejšie očkovanie,“ hovorí PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident SLeK. „Teší nás, že 59 % lekárnikov a až 83 % študentov, a teda budúcich lekárnikov by súhlasilo so zavedením odporúčaného očkovania v slovenských lekárňach.“

Členmi Fóra sú aj zástupcovia Farmaceutickej fakulty UK. Prieskum tiež ukázal pozitívne cítenie a vnímanie lekárnikov pri rozširovaní ich kompetencií v duchu modernej lekárenskej starostlivosti, ktorej je ústretovo nastavená najmä mladšia generácia. Ako konštatoval prof. Ján Klimas, dekan FaF UK v Bratislave: „Sme hrdí na to, aký postoj majú naši študenti k očkovaniu, a to nielen osobný, ale aj ten profesijný. Je to znakom, že ich vzdelávanie orientujeme správnym smerom a vychovávame odborne, ale aj hodnotovo správne orientovaných budúcich lekárnikov.“

Hlavné výstupy z prieskumu:

Lekárnici ako zdravotnícki pracovníci a očkovanie

 • Takmer 53 % lekárnikov bolo v minulosti očkovaných proti chrípke, aktuálne sa plánovalo proti chrípke očkovať len 36 %. V prípade študentov to bolo 26 % v minulosti a takmer 31 % to malo v pláne.
 • Proti COVID-19 v čase prieskumu bolo už očkovaných 85 % lekárnikov a takmer 96 % študentov, 47 % lekárnikov a rovnako aj študentov sa plánovalo dať očkovať (nerozlišovalo sa, či by sa jednalo o prvé alebo ďalšie preočkovanie). Štvrtina lekárnikov a 26 % študentov uviedli, že už COVID-19 prekonali.
 • 48 % lekárnikov a až 65 % študentov súhlasilo s názorom, že zdravotnícki pracovníci (vrátane lekárnikov), ktorí nemajú limitujúci dôvod, by mali byť očkovaní proti chrípke, aby chránili seba a svojich pacientov. V prípade COVID-19 tento súhlasný postoj malo až 76 % lekárnikov a 94 % študentov.

Lekárne a očkovanie

 • 59 % lekárnikov a 83 % študentov súhlasilo so zavedením odporúčaného očkovania v slovenských lekárňach. Malo by ísť o odporúčané očkovanie zdravých dospelých, a to proti chrípke (75 % lekárnikov a až 94 % študentov), proti COVID-19 (65 % lekárnikov a až 94 % študentov) a o iné odporúčané očkovania (58 % lekárnikov a 83 % študentov). S uvedenými odporúčanými očkovaniami bez limitov, napr. aj u seniorov, tehotných a dojčiacich žien a pod. súhlasil len malý podiel účastníkov prieskumu.
 • 59 % lekárnikov sa domnievalo, že ich lekáreň by mala záujem poskytovať očkovanie proti chrípke a 54 % z nich by sa chcelo stať očkujúcim lekárnikom a toto očkovanie realizovať, v prípade študentov to bolo až 79 %.
 • Za hlavné činnosti spojené s očkovaním lekárnici považovali objednávanie, skladovanie a výdaj vakcín (takmer 95 %), odborné poradenstvo o vakcínach a očkovaní pre návštevníkov lekárne, monitoring a hlásenie nežiaducich účinkov v súvislosti s očkovaním (90 %). Očkovať priamo v lekárni označilo 55 % lekárnikov a aj mimo lekárne 58 %. Len 25 % lekárnikov súhlasilo s poskytovaním priestoru lekárne na očkovanie inými zdravotníckymi pracovníkmi a 28 % súhlasilo s predpisovaním vakcín na odporúčané očkovanie.
 • Za najväčšie prekážky pri potenciálnom zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach lekárnici považovali nedostatok personálu v lekárňach a jeho pracovnú záťaž (takmer 78 %) a nevyhovujúci priestor lekárne (73 %). Za najmenšiu prekážku označili nedostatočnú podporu a ochotu vedenia lekárne (19 %). Finančné ohodnotenie tohto výkonu nebolo uvedené v daných prekážkach, nakoľko sa počíta, že pri zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach by to bolo automaticky systémovou súčasťou tohto lekárenského výkonu.
 • Za najdôležitejšie opatrenie pre zavedenie očkovania proti chrípke lekárnici označili špeciálny kurz/školenie pre vakcinačného lekárnika vrátane prvej pomoci (takmer 86 %). Viac ako 80 % respondentov označilo ďalšie opatrenia: možnosť konzultácie s lekárom, riešenie zodpovednosti a rizík pre vakcinačného lekárnika a lekáreň, motivujúce finančné ohodnotenie pre lekáreň a lekárnika a podpornú kampaň na propagáciu očkovania v lekárni. Potrebný súhlas lekára s očkovaním pacienta proti chrípke v lekárni a možnosť organizovať očkovanie v rámci lekárne (napr. objednávanie, vyčlenenie určitého dňa a pod.) označilo 74 % a 73 % lekárnikov.

Fórum pre dostupnejšie očkovanie je projekt Slovenskej lekárnickej spoločnosti s podporou viacerých kľúčových expertov a odborných skupín angažovaných v prevencii infekčných ochorení. Cieľom projektu je otvoriť a viesť diskusiu o možnostiach rozšírenia očkovacej stratégie na Slovensku na lekárne, ktoré majú perspektívu byť súčasťou dobre fungujúcej stratégie očkovania.

ATIP (Advances Training in Pharmacy Care) je edukačný projekt Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, farmaceutickej spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko, s.r.o., a Slovenského spolku študentov farmácie pri FaF UK, ktorý sa koná každoročne od roku 2016.

Ciele projektu: 

 • Spojiť vysokoškolské štúdium s praxou.
 • Rozšíriť a doplniť teoretické poznatky a praktické zručnosti študentov FaF UK pri príprave na profesiu verejného lekárnika.
 • Edukovať študentov FaF UK o správnej dispenzačnej a poradenskej činnosti pri OTC liekoch a samoliečbe.
 • Zapojiť študentov FaF UK do výskumnej činnosti.
 • Prezentovať získané výsledky na domácich aj zahraničných odborných podujatiach.

Zdroj: https://uniba.sk, zverejnené: 18. 1. 2022, autor: rpa