Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Budovanie mostov: Ako krátkodobé vedecké misie COST zlepšujú výskumnú spoluprácu

Krátkodobé vedecké misie COST (STSM). Zdroj: https://www.cost.eu

Krátkodobé vedecké misie COST (STSM) už mnoho rokov zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci COST tým, že poskytujú výskumníkom cenný nástroj na prehlbovanie ich spojení s inými inštitúciami a výskumníkmi. STSM umožňujú výskumníkom navštevovať organizácie a inštitúcie v iných krajinách po celom svete za účelom školenia, spolupráce a výmeny vedeckých poznatkov a odborných znalostí. Je to dôležité najmä pre mladých výskumníkov z Cieľových krajín inkluzívnosti (ITC). Zvýšením expozície a prístupu k novým príležitostiam môžu títo výskumníci výrazne profitovať z STSM.

Jednou z jedinečných vlastností STSM je, že sú otvorené pre uchádzačov zo všetkých fáz kariéry. STSM sú navyše vysoko flexibilným nástrojom COST, ktorý umožňuje širokú škálu možností z hľadiska výberu hostiteľa, tematického zamerania a vykonávaných činností.

Ročne sa v celej Európe aj mimo nej organizuje viac ako 2000 STSM.

Nedávno, s cieľom lepšie porozumieť STSM a ich príspevkom k akciám, združenie COST poverilo Technopolis vypracovaním štúdie hodnotenia vplyvu krátkodobej mobility, ktorá sa uskutočnila medzi marcom a októbrom 2022. Táto štúdia hodnotila 44 STSM rôznych charakteristík a trvania, prostredníctvom rozhovorov s výskumníkmi zapojenými do výskumných pobytov.

Štúdia zistila, že STSM sa využívajú na rôzne aktivity a ciele vrátane diskusií o výskumných témach, možností vytvárania sietí medzi príjemcom grantu a výskumníkov v hostiteľskom inštitúte, kolaboratívneho výskumu, učenia sa nových metód a využívania výskumnej infraštruktúry hostiteľskej inštitúcie. Štúdia tiež zistila, že hoci STSM prevažne prispievajú k práci jednotlivých príjemcov, môžu mať vplyv na niekoľko zainteresovaných strán:

Na individuálnej úrovni

Výsledkom STSM je zlepšenie kvality výskumu a rozšírenie tém výskumu. Napríklad základný výskum uskutočnený počas jedného STSM viedol k údajom, ktoré pomohli príjemcovi grantu naštartovať vlastnú experimentálnu prácu v rámci jeho výskumnej skupiny. Materiál, ktorý bol vyrobený počas STSM s vybavením hostiteľov, bol zásadný a nevyhnutný pre začiatok experimentálneho výskumu na novej postdoktorskej pozícii, najmä na pozadí chýbajúceho vybavenia v novovybudovanom laboratóriu.

Na úrovni hostiteľskej inštitúcie

Výsledkom STSM môžu byť nové výskumné projekty a návrhy, zdieľanie údajov a distribúcia výskumnej metódy. Napríklad jeden z hostiteľov považoval za dôležité mať na katedre prítomnú vedúcu osobnosť z odboru, ktorá by slúžila ako inšpirácia pre doktorandov, zviditeľňovala tému v rámci univerzity, ale aj spájala so širšou skupinou kolegov na katedre v inštitúcii. Konkrétne, po návšteve bolo prijatých viac žiadostí od doktorandov; STSM navyše viedol k viacerým výmenám medzi hostiteľskou inštitúciou a inštitúciou prijímajúcou grant.

Na úrovni akcie COST

STSM zlepšujú kvalitu výstupov COST Action a posilňujú prepojenia medzi účastníkmi. Konkrétne výsledky sú niekedy zdieľané so širšou komunitou COST Action alebo priamo prispievajú k výstupom COST Action. Spoločné publikácie medzi hosťujúcim výskumníkom a hostiteľom boli tiež bežne uvádzané ako dôležité výsledky. V jednom prípade bola práca vykonaná počas STSM nápomocná pri vypracovaní výskumnej agendy. V rámci tohto programu bolo naplánovaných 15 referátov, z ktorých 10 už bolo napísaných.

Ako uviedol Dr Elwin Reimink, referent analýzy údajov a vplyvu v spoločnosti COST: „STSM sú kľúčovým sieťovým nástrojom, ktorý poskytuje tisíckam výskumníkov neoceniteľné skúsenosti zo spolupráce s partnerskými výskumníkmi. Sme radi, že toto hodnotenie podčiarkuje hodnotu STSM pre akcie. Prostredníctvom našej filozofie akčného správcovstva bude COST pokračovať v podpore akcií pri efektívnej organizácii STSM s optimálnym dopadom.“

Štúdia odporúča opatreniam COST zachovať flexibilitu pre výskumníkov, organizovať STSM v počiatočnom štádiu akcie, mať rôzne typy STSM v závislosti od načasovania a zvážiť proces určovania tém STSM.

Štúdia konkrétne navrhuje prijať vedomú voľbu medzi prístupom zhora nadol alebo zdola nahor. Prvý prístup zabezpečuje vysokú relevantnosť a zhodu s cieľmi akcie, zatiaľ čo druhý môže pomôcť určiť témy STSM. Na záver, štúdia potvrdzuje, že COST STSM sú cenným nástrojom pri zlepšovaní výskumnej spolupráce a výmeny poznatkov. Môžu mať hlboký vplyv na jednotlivých výskumníkov, hostiteľské inštitúcie a akcie COST a poskytnúť príležitosti pre výskumníkov z ITC.

Rebríček najdôležitejších výstupov STSM. Zdroj: https://www.cost.eu

Viac informácií:

Read the Impact Assessment Study on Short-Term Mobility

COST STSM YouTube video

Discover COST Action Networking tools

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.cost.eu, zverejnené: 3. 3. 2023, autor: rpa