Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Bratislava má svoj prvý komplexný klimatický plán

Klimatický plán Bratislavy. Zdroj: https://www.bratislava.sk

 

Mesto Bratislava má svoj prvý komplexný klimatický plán. Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a posilnenie ochrany obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami zmeny klímy.

Navrhnuté opatrenia sa týkajú nielen magistrátu a mestských spoločností, ale aj obyvateľov i firiem. Koordinovať ho bude klimatická kancelária, ktorú zriadili v novembri 2023.

“V praxi to znamená, že v oblasti napríklad adaptácie a udržateľnej dopravy budeme pokračovať v tom, čo robíme. Nový je rozvoj energetiky a energetickej efektívnosti a zavádzanie, respektíve zvýšenie produkcie energie z obnoviteľných zdrojov,” uviedla pre TASR Soňa Andrášová z tímu klimatickej kancelárie.

Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hlavného mesta vznikol ako odpoveď na klimatické výzvy, ktorým čelí aj Bratislava. Obsahuje 16 strategických priorít a 65 opatrení, ktoré sú organizované okolo štyroch strategických cieľov. Ide o zníženie tvorby skleníkových plynov do roku 2030 oproti roku 2005 o 55 % a prípravu mesta na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Rovnako tak zlepšenie adaptácie mesta na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vrátane zlepšenia krízového manažmentu.

Opatrenia akčného plánu sa budú realizovať v šiestich kľúčových oblastiach:

Mesto ide príkladom: Správa, prevádzka a služby mesta sú priamo zodpovedné len za 11% z celkových emisií na území mesta, sektor mestského majetku mesta je však kľúčový, keďže mesto chce ísť príkladom ostatným aktérom. Spolu so svojimi organizáciami a mestskými podnikmi sa preto sústredí na urýchlenie obnovy budov, inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie či dokončenie komplexnej obnovy verejného osvetlenia.

Zhodnotenie odpadov: Plán podporuje maximalizáciu využitia nerecyklovateľného odpadu a odpadových vôd ako zdroje energií. Opatrenia zahŕňajú napríklad modernizáciu zariadenia na energetické využite odpadov (ZEVO), výstavbu kompostárne a bioplynovej stanice či overenie možnosti využitia zostatkového tepla z odpadových vôd.

Udržateľná mobilita: Strategickou prioritou v tomto sektore je prostredníctvom kombinácie rozličných opatrení zvyšovať podiel verejnej, pešej a cyklodopravy až na 70 %.

• Pre obyvateľov Bratislavy a zodpovedné firmy bude kľúčové pokračovať v renovácii budov a zapojiť sa do výroby obnoviteľnej energie priamo v meste. Úlohou Bratislavy bude podporovať energetickú transformáciu prostredníctvom motivačných a regulačných opatrení: dôležité bude napríklad územné plánovanie nových štvrtí, ktoré by mali byť dizajnované s ohľadom na potrebu odklonu od fosílnych palív vo výrobe energie a adaptované na zmenené klimatické podmienky.

V oblasti adaptácie na zmenu klímy mesto plánuje pokračovať v rozvoji zelenej a modrej infraštrukúry a v posilňovaní biodiverzity v meste. Zameria sa aj na zvyšovanie ochrany zdravia obyvateľov pri horúčavách či posilnenie krízového riadenia mesta.

 

“Mesto chce prepájať a koordinovať rôznych aktérov a chce im ísť príkladom, aby sa zníženie emisií skleníkových plynov podarilo v čo najväčšej miere,” poznamenala Andrášová.

Niektoré opatrenia bude možné financovať z vlastných zdrojov či eurofondov, pri niektorých sa navrhuje využitie úverových zdrojov.

Keďže akčný plán je komplexným materiálom, na prvé roky implementácie je vybratých desať kľúčových opatrení. Ide napríklad o zavedenie energetického manažmentu na budovách mesta s cieľom ušetriť aspoň 35 % energií, inštaláciu fotovoltických elektrární na objektoch v majetku mesta, ktoré pokryjú aspoň 20 % ročnej spotreby elektriny či dokončenie modernizácie verejného osvetlenia. V pláne je tiež revitalizácia 15 parkov a verených priestorov, vybudovanie a modernizácia desiatich kilometrov električkových tratí, výsadba 25.000 stromov a kríkov, inštalácia 80 pitných fontánok či vybudovanie 400 nových nabíjacích staníc pre osobné elektrické autá. Opomenutá nie je ani snaha znižovať emisie v teplárenstve.

Akčný plán schválilo 25.4.2024 bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Vypracovanie akčného plánu bolo spolufinancované z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava.

 

 

Viac informácií:

Bratislava predstavila svoj prvý komplexný klimatický plán

 

Zdroj: https://bratislava.sme.sk; https://www.bratislava.sk, zverejnené: 3.5.2024, autor: rup