Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Bezpečnostné riziká a odporúčania medzinárodnej spolupráce vo výskume

Riešenie problémov súvisiacich s bezpečnosťou výskumu v Nemecku. Zdroj: https://www.leopoldina.org

Nemecká výskumná nadácia – „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ (DFG) v tlačovej správe zo dňa 29. septembra 2023 uverejnila príspevok o riešení rizík spojených s medzinárodnou výskumnou spoluprácou.

„Deutsche Forschungsgemeinschaft“ (DFG) v ňom uvádza viaceré odporúčania pre väčšiu bezpečnosť pri predkladaní žiadostí a hodnotení spoločných projektov v rámci medzinárodnej výskumnej spolupráce. Ide o konkrétne úvahy a preskúmanie situácií, ktoré majú v rámci medzinárodnej spolupráce vo výskume zamedziť vzniku tzv. „červených čiar.“

V budúcnosti by sa v medzinárodnej výskumnej spolupráci, v projektoch financovaných (DFG), mali výraznejšie a systematickejšie reflektovať možné riziká takejto spolupráce. Najväčšia organizácia, financujúca výskum (DFG) a „Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum“ (BMBF) v Nemecku, sformulovali na tento účel odporúčania, ktoré teraz schválil „Spoločný vedecký výbor“(GA). Účelom odporúčaní je, najmä pri práci s výskumníkmi v autoritárskych krajinách, realisticky posúdiť potenciál zneužitia výsledkov výskumu a na tomto základe prijať vyvážené rozhodnutia. Odporúčania sú zamerané predovšetkým na žiadateľov a výskumné inštitúcie, ale mali by byť začlenené aj do procesu hodnotenia a rozhodovania (DFG).

Prezidentka DFG, profesorka Dr. Katja Becker, ktorá predstavila tieto odporúčania, vo svojom vystúpení podotkla: „Výmena údajov, skúseností, zručností a medzi ľuďmi, ktorá je súčasťou charakteru projektov vedeckej spolupráce, môže vždy zahŕňať určité riziká. Tie závisia nielen od predmetu výskumu, ale aj od spolupracujúcich partnerov, ako aj od politických cieľov a legálnych možností prístupu orgánov v spolupracujúcej krajine. Z pohľadu DFG musí byť každá medzinárodná spolupráca riadne posúdená. Vedome sa zdržiavame všeobecných „červených čiar“ s ohľadom na konkrétne krajiny, partnerské inštitúcie alebo výskumné témy, pretože akademická sloboda, ktorá je v Nemecku chránená ústavou, je cenným prínosom. Namiesto toho sme zostavili testovacie a reflexné kroky, ktorých cieľom je upozorniť našich žiadateľov na možné riziká a poskytnúť im väčšiu dôveru v ich konanie. Takto môžeme spoločne a promptne reagovať na geopolitické zmeny a presadzovať premyslený prístup k príležitostiam a rizikám výskumných aktivít.“

Podľa zverejnených odporúčaní by žiadatelia, ktorí chcú spolupracovať s medzinárodnými partnermi, mali v budúcnosti čo najkonkrétnejšie vysvetliť, aké riziká môžu pri spolupráci vzniknúť. Malo by sa napríklad skontrolovať, či sa v príslušnom partnerskom ústave vykonáva výskum na vojenské, alebo iné porovnateľné účely a či je  možný predpoklad, alebo očakávaný systematický prístup k neoprávnenému odčerpávaniu údajom z výskumu. Predmet výskumu by sa mal tiež preveriť z hľadiska kritických možností aplikácie, alebo jeho využitia. Mali by sa zohľadniť aj obmedzenia, týkajúce sa akademickej slobody v partnerskej krajine, napríklad pokiaľ ide o zverejňovanie výsledkov projektov.

Pre všetky odporúčané kroky testovania a reflexie platí zásada, čím väčšie sú riziká, tým presnejšie a rozsiahlejšie by mal byť výskumný projekt odôvodnený. Ak v projekte, o ktorý sa žiada, nie sú žiadne rozpoznateľné riziká, stačí krátka poznámka. Okrem toho by výskumní pracovníci mali mať možnosť spoľahnúť sa na svoje univerzity a neuniverzitné výskumné ústavy, ktoré majú právnu zodpovednosť za spoluprácu a ktoré aktívne pomáhajú

Pre všetky odporúčané kroky testovania a reflexie platí zásada, čím väčšie sú riziká, tým presnejšie a rozsiahlejšie by mal byť výskumný projekt odôvodnený. Ak v projekte, o ktorý sa žiada, nie sú žiadne rozpoznateľné riziká, stačí krátka poznámka. Okrem toho by výskumní pracovníci mali mať možnosť spoľahnúť sa na svoje univerzity a neuniverzitné výskumné ústavy, ktoré majú právnu zodpovednosť za spoluprácu a ktoré aktívne pomáhajú vytvárať špecifické rámcové podmienky. Okrem pomoci pri dodržiavaní právnych požiadaviek to zahŕňa aj nepretržitú podporu zo strany „Komisie pre etiku vo výskume“ (KEF), súvisiacej s bezpečnosťou. Pri zvažovaní rizík a prínosov jednotlivých spoluprác sa vedcom odporúča aj úzka konzultácia v rámci vlastných vedeckých komunít s už zriadenými komisiami a zástupcami v mnohých výskumných inštitúciách. Relevantné informácie o riešení rizík v rámci medzinárodnej spolupráce pre žiadateľov a tých, ktorí sú zapojení do rozhodovacieho procesu, sa v súčasnosti presúvajú do príslušných dokumentov a technických systémov v kancelárii (DFG). Nové hodnotenia rizík tiež dopĺňajú už existujúce nariadenia „Spoločného vedeckého výboru“(GA), ktorý bol zriadený (DFG) a „Leopoldinou“ v roku 2015. Zverejnil odporúčania týkajúce sa výskumu, relevantného z hľadiska bezpečnosti a jej výziev (Dual Use) a zaoberal sa aj medzinárodným rozmerom výskumnej spolupráce. Tieto nariadenia boli naposledy aktualizované v novembri 2022. Aj súčasné, zverejnené odporúčania, by sa mali pravidelne prispôsobovať aktuálnemu vývoju.

Viac informácií:

Gemeinsamer Ausschuss zum Umgang mit Sicherheitsrelevanter Forschung

Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung in Deutschland — Auf einen Blick

Zdroj: https://www.dfg.de, zverejnené: 16. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa