Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Artificial Intelligence Mission Austria 2030

Artificial Intelligence Mission Austria 2030. Zdroj: https://www.bmk.gv.at

„Umelá inteligencia“ (AI) zahŕňa počítačové systémy, ktoré vykazujú inteligentné správanie. „Umelá inteligencia“ (AI)  môže nám všetkým pomôcť zlepšiť naše životy. Aplikácie, ako napríklad automatický preklad sú už dnes bežné. Sme však len na začiatku vývoja a v budúcnosti treba v tejto oblasti očakávať oveľa viac inovácií.

Systémy založené na „umelej inteligencii“ (AI) analyzujú svoje prostredie a konajú autonómne tak, aby dosiahli určité ciele. Pracujú s využitím znalostí pravidiel vytvorených odborníkmi, alebo na základe štatistických modelov odvodených z údajov (strojové učenie alebo hlboké učenie). „Umelá inteligencia“ (AI) zahŕňa čisté softvérové systémy, ktoré vykonávajú akcie vo virtuálnom prostredí, ako aj hardvér a roboty. Oblasti použitia „umelej inteligencie“ (AI) sú rôznorodé. Zahŕňajú systémy, ktoré rozumejú ľudskej reči (napríklad automatické prekladače) až po programy, ktoré analyzujú vizuálne informácie (napríklad pri autonómnom riadení vozidiel), vyhľadávacie nástroje a systémy, ktoré odvodzujú z údajov závery. Patria sem aj asistenčné a konzultačné programy, či autonómne roboty a vozidlá. Systémy „umelej inteligencie“ (AI) sú často integrovanou súčasťou iných technických systémov, napríklad v motorových vozidlách.

Výskum a inovácie

Rakúsko potrebuje excelentný výskum „umelej inteligencie“ (AI), aby mohlo ťažiť z medzinárodného technologického rozvoja a vytvoriť tak širokú vedomostnú základňu, ktorá je základom pre neskoršie aplikácie. Napriek pokroku stále existuje veľká potreba výskumu v oblasti technológií „umelej inteligencie“ (AI), od základného výskumu až po mnohé témy týkajúce sa rozhraní, ako sú aplikácie „umelej inteligencie“ (AI) v spoločnostiach. Výskum „umelej inteligencie“ (AI) na rakúskych univerzitách a vo firmách je preto dôležitou oblasťou pôsobenia. Výskum zohráva dôležitú úlohu aj vo vzdelávaní. Rakúsko musí byť schopné využívať technológie „umelej inteligencie“ (AI) inovatívnym spôsobom. To si vyžaduje vyškolených odborníkov, ktorí sa v ideálnom prípade zoznámili so stavom výskumu v „umelej inteligencii“ (AI) prostredníctvom vlastných projektov na univerzitách a vysokých školách technického zamerania. Okrem technických znalostí by títo špecialisti mali mať v ideálnom prípade aj znalosti z ekonomických oblastí použitia.

Formovanie budúcnosti umelej inteligencie v Rakúsku

Výskum umelej inteligencie má v Rakúsku veľmi dlhú tradíciu. Medzi tradičné oblasti záujmu patria logické systémy a prístupy založené na znalostiach, neurónové siete, robotika a systémy na porozumenie jazyka. V oblasti výroby a „Industry 4.0“ sa objavili nové možnosti, napríklad pre prediktívnu údržbu. „Rakúska Spolková“ vláda financovala tento výskum v rokoch 2012 až 2017 celkovou sumou 349,9-milióna EUR. Rakúske spoločnosti majú preto dobrý základ pre úspešný vývoj a inovatívne využitie „umelej inteligencie“ (AI). Najmä výrobné spoločnosti môžu ťažiť z flexibility systémov „umelej inteligencie“ (AI) a integrovať ich do svojich systémov v rámci „Industry 4.0“ (napr. dodávateľský automobilový priemysel).  

Narastajúca digitalizácia však ponúka široké možnosti využitia aj mimo výroby, od marketingu a starostlivosti o zákazníkov až po účtovníctvo. V sektore služieb sa „umelá inteligencia“ (AI)  považuje za jednu z najsľubnejších oblastí udržateľného rastu, napríklad v bankách, poisťovniach alebo poradenských službách. Mnohé spoločnosti v Rakúsku sú zároveň vývojármi, aj používateľmi inovatívnych technológií „umelej inteligencie“ (AI).   

Výkonnosť systémov „umelej inteligencie (AI) narastá

V dôsledku narastajúcej digitalizácie sa systémy „umelej inteligencie“ (AI) (miniaturizácia, senzory, sieťovanie) stali v posledných rokoch oveľa výkonnejšími a dostupnosť údajov sa výrazne zvýšila. Zároveň výrazne klesli náklady na ukladanie dát a výpočtový výkon. Okrem toho existuje v súčasnosti množstvo robustných a teda relatívne ľahko použiteľných metód „umelej inteligencie“ (AI) , z ktorých niektoré sú ľahko dostupné, aj ako internetová služba (cloud).

Dominujúce inovácie „umelej inteligencie“ (AI)

* Inteligentné vyučovacie systémy (inteligentné doučovanie), ktoré sa prispôsobujú úrovni vedomostí a potrieb študentov a podporujú a vyzývajú ich individuálne

* Plne autonómna jazda vo vlakoch a robotických taxíkoch – dokonca aj v zlom počasí alebo v hustej premávke

* Univerzálne prekladače, ktoré dokážu preložiť hovorené slovo jazyk v reálnom čase

* Bezpečnostné systémy s podporou AI pre počítačové systémy

* Umelá inteligencia (AI) v právnom systéme, napr. na vytváranie prognóz pre konania alebo na analýzu veľkých portfólií duševného vlastníctva

Spoločnosť, etika trh a  práce

„Umelá inteligencia“ (AI) bude mať veľký vplyv na trh práce a spoločnosť. Rôzne profesie sa radikálne zmenia, alebo sa dokonca stanú nadbytočnými a zaniknú. Spoločensky prijateľný a hodnotovo orientovaný ďalší rozvoj „umelej inteligencie“ (AI) podporuje v Rakúsku široká spoločenská diskusia. Takýto dialóg môže vyvrátiť výhrady, ktoré môžu stáť v ceste šíreniu „umelej inteligencie“ (AI) a pomôcť zabezpečiť výhody pre široké vrstvy obyvateľstva. Nevyhnutnou súčasťou takéhoto dialógu musia byť, okrem vedecky overených informácií aj etické otázky a sociálne princípy. Zástupcovia politiky, občianskej spoločnosti, vedy, obchodu a umenia môžu k tomuto dialógu prispieť významnou mierou.                            

Viac informácií:

Artificial Intelligence Mission Austria 2030

Zdroj: https://www.bmk.gv.at, zverejnené: 7. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa