Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Analýza systémových nedostatkov v organizačnom modeli výskumného prostredia na Slovensku

Na jar 2020 Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) oslovila výskumníkov a inovátorov pôsobiacich na Slovensku s dotazníkovým prieskumom, v ktorom sa snažila identifikovať základné prekážky a nedostatky v ich práci v rámci slovenského výskumno-inovačného ekosystému. Zaujímalo ju, čo všetko výskumníci potrebujú, aby dokázali dosahovať výsledky s akademickou alebo komerčnou hodnotou. Výsledky prieskumu vám prinášame v analýze s názvom:

Od súmraku do úsvitu: Analýza systémových nedostatkov v organizačnom modeli výskumného prostredia na Slovensku.

Z prieskumu vyberáme niekoľko zaujímavých zistení:

  • výskumníci venujú asi jednu tretinu svojho pracovného času tvorivému výskumu, čo je však v prípade tak kľúčovej činnosti pomerne nízke číslo;
  • výskumníci vnímajú, že ich kapacita originality nie je naplno využívaná – mohli by robiť ešte originálnejší výskum;
  • za najdôležitejšie aspekty výskumnej činnosti považujú tvorivosť (kreativitu) a autonómiu;
  • výskumníci, ktorí cítia potrebu byť v práci tvoriví, majú tendenciu byť súčasne nadšení, autonómni a aj ochotní riskovať netypickými riešeniami;
  • rola manažéra je pri vytváraní kvalitne fungujúceho pracoviska veľmi dôležitá – manažér hrá kľúčovú úlohu pri nadväzovaní externých spoluprác;
  • výskumníčky sa sťažujú na blok v kariérnom raste, ktorému musia vo výskumnom prostredí čeliť;
  • zamestnanci majú tendenciu hodnotiť riadenie pracovísk podstatne kritickejšie ako manažéri;
  • k medziodborovej komunikácii dochádza najviac v technických, lekárskych a farmaceutických vedách, naopak najmenej v humanitných;
  • nové pracovné príležitosti hľadá približne polovica respondentov;
  • systematicky zlyhávajúci štát môže sektor poškodzovať viac, než ak by nekonal vôbec.

Prečítajte si celú analýzu, ktorá je výstupom práve prebiehajúceho projektu Scipol: Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.

V prípade záujmu si môžete prečítať aj prvú analýzu z projektu Scipol s názvom Ako zlepšiť výskum a inovácie na Slovensku? Analýza hodnotení výskumných a inovačných politík medzinárodnými inštitúciami.

Zhrnutie analýzy

Zdroj: SOVVA, zverejnené: 13.10.2020, autor: rpa