Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Analýza strategického plánu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 je zverejnená

Analýza Strategického plánu Horizont Európa 2025 – 2027. Zdroj: EC

25. mája 2023 bola zverejnená Analýza Strategického plánu Horizont Európa 2025 – 2027, ktorá poskytuje solídny dôkazový základ na podporu rozvoja ďalšieho strategického plánu Horizont Európa, ako je uvedené v právnom základe.

Analýza je výsledkom procesu spoločnej tvorby medzi vnútornými útvarmi Európskej komisie a členskými štátmi EÚ. Bude slúžiť ako spoločný analytický základ pre rozvoj ďalšieho strategického plánu Horizont Európa a ako podpora pre Komisiu pri príprave na posledné dva roky rámcového programu pre výskum a inovácie (R&I) (2025 – 2027).

Analýza skúma, či by orientácia a činnosti zahrnuté v novom strategickom pláne mali odrážať najvýznamnejší nedávny vývoj v politike EÚ a globálnej politike, najmä ten, ktorý má vplyv na budúce výzvy a príležitosti pre výskum a inovácie. Tento dokument tiež analyzuje súčasný stav výskumu a inovácií v EÚ a hodnotí, aké zmeny by si vyžiadal prvý strategický plán Horizont Európa 2021-2024.

Analýza sa zameriava na relevantný vývoj priorít politiky EÚ a poskytuje príklady úlohy, ktorú zohráva výskum a inovácie pri ich riešení. Zahŕňa predvídavosť šitú na mieru, ako aj najmodernejšiu analýzu, ktorá je výsledkom Správy EÚ 2022 o vede, výskume a inováciách (SRIP). Okrem toho časť o spoločenskom dopyte po výskume a inováciách čerpá zo vstupov získaných zo špeciálneho podujatia na zapojenie občanov, ktoré sa konalo 1. decembra 2022, a z nedávno zverejnených výsledkov verejnej konzultácie. Nakoniec analýza poskytuje prehľad súčasných aktivít v oblasti výskumu a inovácií a identifikuje medzery v existujúcom úsilí pomocou údajov o implementácii programu Horizont Európa.

Analýza ukazuje, že výskum a inovácie sú v popredí pripravenosti, odolnosti, bezpečnosti a reakcie na krízy EÚ, keďže činnosti výskumu a inovácií majú špecifickú schopnosť ponúkať inovatívne udržateľné riešenia spoločenských, ekonomických a environmentálnych výziev, ktorým Európa a svet čelí. Ďalším kľúčovým posolstvom analýzy je, že EÚ zostáva vedeckou veľmocou a za posledných sedem rokov zlepšila svoju celkovú inovačnú výkonnosť, hoci zaostáva za Čínou a USA, pokiaľ ide o vedeckú excelentnosť (t. j. svetový podiel 1 % najlepších najcitovanejších vedeckých publikácií) a výdavkov na výskum a vývoj ako percento HDP. V analýze sa tiež uvádza, že EÚ zaostáva za Čínou a USA, pokiaľ ide o digitálny prechod, ale patrí medzi svetových lídrov v oblasti zeleného prechodu. V analýze sa napokon uvádza, že na splnenie európskej zelenej dohody a na zachovanie otvorenej strategickej autonómie EÚ sú potrebné značné investície do výskumu a inovácií.

Ako najväčší európsky program výskumu a inovácií má Horizont Európa potenciál priviesť verejné a súkromné ​​investície k týmto výzvam prostredníctvom financovania vynikajúceho a účinného výskumu a inovácií.

Pozadie

Strategický plán stanovuje priority politiky pre Horizont Európa, ako aj očakávané vplyvy. Je základom pre pracovné programy pokrývajúce druhý pilier programu Horizont Európa a jeho témy výziev.

Jedným z dôležitých cieľov strategického plánu Horizont Európa je podporovať súlad medzi pracovnými programami, prioritami EÚ a národnými prioritami a dosiahnuť kontinuitu a súdržnosť opatrení financovania po (dvoj)ročnom trvaní pracovných programov. Súčasný strategický plán pokrýva obdobie rokov 2021 – 2024.

Analýza strategického plánu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 podporuje vývoj strategického plánu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 tým, že poskytuje spoľahlivú dôkazovú základňu, ako je stanovené v právnom základe Horizontu Európa.

Viac informácií:

Horizon Europe strategic plan

The results of the public consultation on the future of EU Research and Innovation programmes are now public

Zdroj: EC, zverejnené: 26. 5. 2023, autor: rpa