Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ako si EÚ vedie v oblasti inovácií?

Správa Innovation Output Indicator sleduje inovačnú výkonnosť v 46 krajinách. Zdroj: JRC

 

Európska únia prekonáva Nový Zéland, Austráliu a Čínu, pokiaľ ide o produkciu inovácií, ale stále zaostáva za krajinami ako Švajčiarsko, Spojené štáty americké a Južná Kórea. Toto je najnovšie zistenie zverejnené v správe JRC o Innovation Output Indicator (IOI), zloženom ukazovateli, ktorý meria inovačnú výkonnosť pre 46 krajín vrátane členských štátov EÚ, bloku EÚ ako celku a vybraných krajín EZVO, OECD a rozvíjajúcich sa ekonomík. Index vychádza zo zverejnenej správy o výkonnosti v oblasti vedy, výskumu a inovácií (SRIP), ktorá analyzuje dynamiku výskumu a inovácií a výkonnosť Európy v oblasti vedy a inovácií.

Podľa správy JRC o IOI zaznamenala EÚ medzi rokmi 2012 a 2022 nárast IOI o 8 %. Znamená to zlepšenie výkonnosti inovačných výstupov, ktoré je porovnateľné s tými, ktoré uvádzajú USA (10 %) alebo Izrael (11 %). Naproti tomu Čína v rovnakom období oznámila takmer 30 % zlepšenie IOI a zdá sa, že čoskoro preklenie medzeru v inováciách oproti EÚ.

Inovačný výstupný indikátor EÚ v porovnaní s vybranými tretími krajinami, 2022. Zdroj: JRC

 

Rozdiely medzi členskými štátmi EÚ

Najlepšie v EÚ sú na tom Švédsko a Nemecko, za nimi nasleduje Fínsko a Írsko. Švédsko je obzvlášť silné, pokiaľ ide o aplikácie duševného vlastníctva. Nemecko je na druhej strane krajinou, ktorá je najmenej závislá od zahraničných vstupov vo výrobnom sektore: viac ako polovica hodnoty jeho znalostne náročného exportu pochádza z domáceho prostredia. Naopak, Rumunsko, Lotyšsko a Poľsko vykázali najnižšie výkony spomedzi členských štátov EÚ.

 

Aplikácie duševného vlastníctva sú na vzostupe

Patentové prihlášky sú užitočným ukazovateľom na porovnanie inovačnej výkonnosti medzi krajinami, keďže sú výsledkom inovačných aktivít a sú celosvetovo štandardizované. V tomto smere si EÚ nevedie veľmi dobre: ​​po vrchole v roku 2018 počet patentových prihlášok (na milión obyvateľov) v EÚ v rokoch 2019 a 2020 mierne klesol a dosiahol najnižšiu úroveň od rokov 2012 – 2013. Kórea a Japonsko vedú v rebríčku tohto ukazovateľa, zatiaľ čo Čína zaznamenala najväčšie zlepšenie medzi rokmi 2012 a 2020.

 

Patentové prihlášky zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) na milión obyvateľov, EÚ, 2010-2020. Zdroj: JRC

 

Posun smerom k znalostne náročným aktivitám

Podiel zamestnanosti v priemyselných odvetviach náročných na znalosti (ako sú IKT alebo farmaceutický sektor) je ďalším užitočným ukazovateľom, pretože ukazuje, aká veľká časť ekonomiky krajiny aktívne sleduje inovácie. V EÚ sa tento ukazovateľ počas predchádzajúceho desaťročia zvýšil a v roku 2022 dosiahol podiel 14,8 % (nárast z 13,2 % v roku 2012). Hoci sa hospodárstvo EÚ jasne posúva smerom k činnostiam náročným na znalosti, stále je ďaleko za USA, kde sa podiel v rovnakom období blížil 20 %.

Podiel zamestnanosti v znalostne náročných činnostiach v podnikateľských odvetviach, EÚ, 2012-2022. Zdroj: JRC

 

Autonómia EÚ vo vývoze služieb je stále nízka, ale rýchlo sa zlepšuje

IOI zahŕňa aj podiel krajiny na domácej pridanej hodnote na znalostne náročnom vývoze. Keďže väčšina dnešného vývozu nie je úplne vyrobená vo vyvážajúcej krajine, ich hrubá hodnota zahŕňa určitý podiel pridanej hodnoty inými krajinami v dovážaných medziproduktoch. Z tohto dôvodu nie je pohľad na hrubú exportnú hodnotu vždy efektívnym spôsobom hodnotenia konkurencieschopnosti krajiny. Podiel domácej pridanej hodnoty na exporte lepšie vypovedá o technologických schopnostiach krajiny a poukazuje na možné zahraničné závislosti vo výrobe tovarov a služieb na export.

IOI analyzuje vývoz výroby a služieb oddelene, keďže krajiny v týchto dvoch sektoroch často dosahujú veľmi rozdielne výsledky. Pochopenie týchto rozdielov pomáha rozvíjať účinnú priemyselnú a inovačnú politiku s cieľom posilniť odolnosť EÚ v kľúčových sektoroch a znížiť jej závislosť od tretích krajín, pokiaľ ide o strategické technológie a dodávateľské reťazce.

EÚ sa menej spolieha na zahraničné vstupy vo výrobnom sektore, kde hodnota jej vývozu na domácom trhu so stredne vysokou a špičkovou technológiou bola v roku 2020 vyššia ako 50 %, podobne ako v USA a Kórei. Na porovnanie, hodnota jej vývozu služieb náročných na znalosti vyrábaných na domácom trhu sa v tom istom roku blížila k 40 %. Autonómia EÚ v službách sa však zlepšuje viac ako dvakrát rýchlejšie ako vo výrobe.

Obsah domácej pridanej hodnoty znalostne náročných exportov ako podiel na celkovom exporte, EÚ, 2010-2020. Zdroj: JRC

 

Pozadie

Výročná správa JRC o IOI je súčasťou projektu INNOVA MEASURE VI. Cieľom projektu je poskytovať nepretržité hodnotenie inovačnej výkonnosti v jednotlivých krajinách a dôkazy relevantné pre politiku o prínosoch a hnacích silách vedy, techniky a inovácií.

Ďalšia časť správy IOI bude obsahovať analýzu členských štátov EÚ na regionálnej úrovni (NUTS2), ktorá pomôže monitorovať regionálne rozdiely v inovačných výstupoch a prispeje k diskusii o fungovaní regionálnych inovačných systémov.

Inovačný výstupný indikátor je jedným z kľúčových ukazovateľov používaných v správe o vede, výskume a inovačnej výkonnosti EÚ (SRIP) na hodnotenie inovačnej výkonnosti EÚ. Správa SRIP je dvojročná správa, ktorá má široký pohľad na analýzu výskumu a inovácií EÚ v niekoľkých dimenziách. 27.júna 2024 bolo zverejnené vydanie správy SRIP za rok 2024.

 

Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu, zverejnené: 3.7.2024; autor: rup