Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ako konkurencieschopný je váš región? Komisia zverejnila Index regionálnej konkurencieschopnosti (RCI)

Index regionálnej konkurencieschopnosti (RCI). Zdroj: https://ec.europa.eu

Európska komisia 27. marca 2023 zverejnila Index regionálnej konkurencieschopnosti (RCI), plne revidovanú verziu už dlho zavedeného nástroja, ktorý meria rôzne dimenzie konkurencieschopnosti pre všetky regióny EÚ.

Plne revidovaný RCI 2.0 ukazuje, že medzi regiónmi EÚ stále existujú veľké rozdiely, ale aj to, že menej rozvinuté regióny zlepšujú svoju konkurencieschopnosť. Index ukazuje, že regióny Utrecht, Zuid-Holland a región hlavného mesta Francúzska Île-de-France sú najkonkurencieschopnejšími regiónmi v EÚ.

Menej rozvinuté regióny dobiehajú

Medzi vydaniami indexu v roku 2016 a 2022 sa regionálna konkurencieschopnosť zlepšila v menej rozvinutých regiónoch, zatiaľ čo výkonnosť prechodných regiónov bola zmiešanejšia. Najvyspelejšie regióny sú aj naďalej najvýkonnejšie.

Najnižšie hodnoty sú však stále sústredené v menej rozvinutých regiónoch východných členských štátov EÚ.

Všetky regióny vo východných členských štátoch EÚ zlepšili svoju výkonnosť medzi ročníkmi 2016 a 2019, zatiaľ čo výkonnosť v južných regiónoch EÚ, ktoré tiež vykazujú relatívne nízku úroveň konkurencieschopnosti, bola zmiešaná. Medzi vydaniami z rokov 2019 a 2022 väčšina východných regiónov EÚ naďalej dobiehala, vrátane pobaltských štátov, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Slovinska. Časti Česka, Rumunska, Slovenska a Bulharska sa však viac vzdialili od priemeru EÚ.

V južnej časti EÚ zlepšili svoju výkonnosť regióny v Portugalsku, Španielsku a väčšine Grécka (hoci v druhom prípade z veľmi nízkej úrovne), ale väčšina regiónov v Taliansku a na Cypre sa vzdialila od priemeru EÚ.

Regióny hlavných miest sú takmer vždy najkonkurencieschopnejšie, ale rozdiel je nižší v konkurencieschopnejších členských štátoch.

Regióny hlavných miest sú najkonkurencieschopnejšie vo všetkých členských štátoch okrem Nemecka, Talianska a Holandska. Rozdiel medzi ostatnými regiónmi môže byť veľký a obzvlášť vysoký je vo Francúzsku, Rumunsku a na Slovensku.

Konkurencieschopnejšie krajiny majú tendenciu mať menší rozdiel medzi regiónom hlavného mesta a ostatnými regiónmi. Zdôrazňuje to, že verejné politiky a investície by mali podporovať vzostupnú konvergenciu, ktorá pomôže menej konkurencieschopným regiónom zlepšiť ich výkonnosť a dobehnúť zaostalé, a zároveň zabezpečiť, aby najkonkurencieschopnejšie regióny naďalej prosperovali.

Konkurencieschopnejšie regióny majú významné výhody

V konkurencieschopnejších regiónoch je HDP na obyvateľa vyšší. Ženy tiež dosahujú lepšie výsledky, dosahujú vyššie úspechy a menej mladých žien, ktoré nie sú zamestnané, ani sa nevzdelávajú alebo sa nevzdelávajú (miera NEET). Napokon, konkurencieschopnejšie regióny sú obzvlášť atraktívne pre čerstvých absolventov, keďže si tam ľahšie nájdu prácu.

Význam politiky súdržnosti pre regionálnu konkurencieschopnosť EÚ

Výsledky RCI 2.0 ukazujú, ako regióny EÚ stále potrebujú podporu EÚ, aby zlepšili svoju konkurencieschopnosť a znížili rozdiely medzi nimi. Politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ na podporu regiónov, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovanie kvality života občanov.

Ako uviedla Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira: „Územná konkurencieschopnosť je schopnosť regiónu ponúknuť podnikateľom a obyvateľom atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu. Tento revidovaný index nám poskytuje hlbší pohľad na rôzne úrovne konkurencieschopnosti v regiónoch EÚ a je cenným nástrojom na lepšiu tvorbu politiky. Umožní nám vypracovať lepšie politiky, ktoré môžu občanom v regiónoch Európy poskytnúť atraktívne a trvalo udržateľné životné podmienky. Toto je hlavný cieľ politiky súdržnosti. Pretože každý región je jedinečný, poskytujeme im na mieru šitú podporu, aby sme ich posilnili a pomohli im využiť ich silné stránky a aktíva.“

Pozadie

RCI, ktorý bol spustený v roku 2010 a uverejňuje sa každé tri roky, umožňuje regiónom EÚ monitorovať a hodnotiť svoj vývoj v čase a v porovnaní s inými regiónmi. Ide o dôležitý nástroj, ktorý poskytuje európsky pohľad na konkurencieschopnosť regiónov na základe 68 ukazovateľov.

Vydanie RCI z roku 2022 používa úplne revidovanú metodiku a prepočítava predchádzajúce dve vydania. Tento RCI 2.0 sa skladá z 3 podindexov: „Základný“, „Efektívnosť“ a „Inovácia“ a z 11 pilierov o rôznych aspektoch konkurencieschopnosti: „Inštitúcie“, „Makroekonomická stabilita“, „Infraštruktúry“, „Zdravie“, „ Základné vzdelávanie“, „Vyššie vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie“, „Efektívnosť trhu práce“, „Veľkosť trhu“, „Technologická pripravenosť“, „Obchodná sofistikovanosť“ a „inovácia“.

RCI 2.0 vychádza zo štatistických regiónov NUTS 2 (Nomenklatúra jednotiek územnej štatistiky). Všetky ukazovatele predchádzajú vojne na Ukrajine. Toto je prvé vydanie RCI bez Spojeného kráľovstva.

Index regionálnej konkurencieschopnosti (RCI) v EÚ. Zdroj: https://ec.europa.eu

Viac informácií:

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 28. 3. 2023, autor: rpa