Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Akčný plán výskumnej infraštruktúry v Rakúsku 2030 (FI Plan)

Výskumné infraštruktúry sú základným kameňom pre ďalší rozvoj a preorientovanie „Európskeho výskumného priestoru“ (ERA).

Už v roku 2015 predstavil „Výbor pre európsky výskumný a inovačný priestor“ (ERAC) plán ERA na roky 2015 – 2027 s cieľom špecifikovať dôležité priority vo výskume a inováciách na vnútroštátnej a európskej úrovni.      

Zdroj: bmbwf.gv.at

Rakúsko vypracuje pod vedením BMBWF do konca roku 2022 nový „Národný akčný plán ERA na roky 2022 – 2025“ s konkrétnymi opatreniami (vrátane kariéry vo výskume, výskumnej infraštruktúry, otvorenej vedy, zelenej a digitálnej transformácie). V rámci európskej „Stratégie výskumu a inovácií“ (Research and Innovation Strategy 2020–2024) zohrávajú inovácie a výskum kľúčovú úlohu pri prekonávaní výziev budúcnosti. „European Strategy Forum on Research Infrastructures“ (ESFRI) zohráva ústrednú  úlohu rozvoja základného vybavenia výskumných infraštruktúr. Stratégie a plány vypracované (ESFRI) stanovujú investičné priority pre európske výskumné infraštruktúry na nasledujúce obdobie 10 – 20 rokov.

Rakúsky „Akčný plán výskumnej infraštruktúry“ je výsledkom procesu, ktorý zohľadňuje záujmy vedeckej komunity a strategické ciele v rámci „Stratégie RTI 2030“ a súvisiacich paktov RTI (bottom up). Predpokladom excelentného výskumu a efektívnej účasti v globálnej konkurencii je rozširovanie a prístup k modernej výskumnej infraštruktúre a integrácia národných výskumných infraštruktúr do európskych rozsiahlych sietí výskumnej infraštruktúry. Prispieva to k spolupráci a rozvoju excelentnosti, ako aj k základnému výskumu a budovaniu profilu – najmä na univerzitách, v „Rakúskej akadémii vied“ (ÖAW) a „Inštitúte vedy a techniky v Rakúsku“ (ISTA). Ďalším dôležitým cieľom je využitie výskumnej infraštruktúry na aplikačne orientovaný výskum a vývoj a zlepšenie konkurencieschopnosti ekonomiky prostredníctvom spolupráce.

Zameranie akčného plánu výskumnej infraštruktúry

„Národný akčný plán výskumnej infraštruktúry“ (FI Plan) sa zameriava na inventarizáciu a hodnotenie potrieb, ako aj na koordinované obstarávanie a kooperatívne využívanie výskumnej infraštruktúry v Rakúsku, ako miesta pre výskum, technológiu a inovácie. Nepretržité hodnotenie je nevyhnutnou súčasťou nového akčného plánu. Ťažiskové je predovšetkým vytvorenie prístupu k európskym a medzinárodným rozsiahlym výskumným infraštruktúram, počítačovým a dátovým infraštruktúram, ako aj koordinované rozširovanie výskumných infraštruktúr, ktoré sú schopné spolupracovať.

Význam výskumnej infraštruktúry v Rakúsku

Výskumnú infraštruktúru Rakúska tvoria technologické zariadenia, nástroje, dátové infraštruktúry, e-infraštruktúry, testovacie centrá, prístroje, zbierky, alebo iné zdroje, ktoré sú prístupné na jednom, či viacerých miestach, alebo sú dostupné virtuálne. Výskumné infraštruktúry sa stali nenahraditeľnými vo všetkých vedných disciplínach a aplikáciách. Sú nevyhnutné na získanie vedomostí v základnom výskume, v orientácii na aplikačný výskum, experimentálny výskum a vývoj (R&D). Sú tiež základným faktorom interdisciplinárneho a transdisciplinárneho výskumu, prenosu poznatkov a prípravy mladých vedcov. Pre základný výskum sú nevyhnutné výskumné infraštruktúry na univerzitách. Základný výskum je hlavnou oblasťou zodpovednosti štátu v politike výskumu, technológií a inovácií. Základný výskum, aplikačne orientovaný výskum a aplikovaný výskum a vývoj je potrebné chápať ako súčasť „dynamického výskumného trojuholníka“.

Podľa Frascatiho manuálu“ OECD,  má základný výskum za cieľ snahu o získanie vedomostí bez explicitného zvažovania konkrétnej aplikácie. Za „hlavné piliere základného výskumu“ sa považujú najmä univerzity. Podniky a priemysel, najmä (MSP) , ktoré stoja tvárou v tvár revolučnému technologickému vývoju a pokroku, potrebujú prístup k technologickým infraštruktúram, aby sa mohli rýchlo rozvíjať, testovať a úspešne uviesť svoje inovácie na trh. „Testovacia infraštruktúra“ (nazývaná aj technologická infraštruktúra) sú  rôzne zariadenia, vybavenie, kapacity a zdroje, ako sú testovacie lavice, pilotné linky, demonštračné zariadenia, skúšobné zariadenia, alebo reálne laboratóriá a súvisiace podporné služby, ktoré využívajú najmä spoločnosti. Profitujú z toho najmä (MSP), ktoré napredujú prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a hľadajú pomoc pri testovaní a experimentovaní s cieľom vyvinúť nové, alebo vylepšené produkty, procesy, alebo služby a testovať a rozširovať technológie.

Prístup k európskym a medzinárodným rozsiahlym výskumným infraštruktúram

Z pohľadu európskych a medzinárodných rozsiahlych výskumných infraštruktúr je zrejmé, že rozvoj a zriaďovanie infraštruktúr je v mnohých oblastiach veľmi nákladné. Pre jednotlivé krajiny sa preto rozsiahle projekty výskumnej infraštruktúry môžu realizovať len prostredníctvom európskej alebo medzinárodnej spolupráce. Prepojenie existujúcej infraštruktúry v rôznych krajinách je tiež nevyhnutné, aby sa zabezpečili normy vysokej kvality, trvalo udržateľný rozvoj technológií a zabezpečil sa najlepší možný prístup k výskumným infraštruktúram a údajom. Najmä „výskumné infraštruktúry“ (ESFRI) disponujú modernými modelmi prevádzkovateľov a výskumnými službami na európskej úrovni, ktoré okrem spätného toku znalostí a know-how majú pre Rakúsko aj ekonomické, sociálne, ekologické a spoločenské účinky.

Medzinárodná spolupráca

Globálne výzvy spôsobili aj razantný rozvoj nových oblastí výskumu (ako napr. zmena klímy, zdravie/pandémia, covidu 19), vedecký a technický pokrok (ako napr. vysokovýkonná výpočtová technika, kvantový výskum a kvantová technológia, strojové učenie, jednobunkové technológie, technológie regeneratívnej energie atď.)

Potreba medzinárodnej a transdisciplinárnej interakcie si vyžaduje prepojené a komplexné výskumné infraštruktúry. Zložitejšie infraštruktúry zvyčajne vedú k vyšším investičným nákladom, kratším cyklom reinvestícií a zvyšujúcim sa nárokom na zdroje (najmä pokiaľ ide o vedecký a technický personál).

Pre výskumné inštitúcie a firmy je čoraz ťažšie a zložitejšie obstarávať a prevádzkovať infraštruktúru vo vlastnej réžii. Z týchto dôvodov narastá potreba spoločnej implementácie výskumnej infraštruktúry prostredníctvom koordinácie a spolupráce, či už z hľadiska jej plánovania, financovania, obstarávania, prevádzky a využívania. Výskumné infraštruktúry, ktoré sú obzvlášť schopné spolupráce v zmysle  zásad „Open for Collaboration“– ako sú „Core Facilities“, „Open Innovation Center“, experimentálne laboratóriá a dielne, pilotné továrne sú pre Rakúsko obzvlášť významné. Umožňujú vytváranie dôležitej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja (F&E) v rámci vedeckého prostredia, aj nad jeho rámec, medzi vedou a priemyslom a tým podporujú sociálny vplyv prostredníctvom vytvárania znalostí, technologického rozvoja, transferu znalostí, otvorenej vedy (Open Science), občianskej vedy (Citizen Science), otvorených inovácií (Open Innovation) a konkurencieschopnosti na trhu.

Zdroje: bmbwf.gv.at; zverejnené: 30.03.2023; autor: Dr. Blanka Hermanová, onz