Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Akčný plán umelej inteligencie AI Nemecko

Akčný plán AI 2023 predstavuje aktualizáciu stratégie AI od BMBF. Zdroj: https://www.bmbf.de

V tlačovej správe Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF) zo dňa 23.8.2023 sa uvádza, že Nemecko chce v oblasti umelej inteligencie (AI) dosiahnuť vrcholovú európsku a svetovú pozíciu.

Od hlasových asistentov až po ľudsky znejúce „chatboty“ je už dlho umelá inteligencia (AI) súčasťou nášho každodenného života. „Umelá inteligencia“ (AI) sa čoraz viac využíva aj vo výskume, alebo na pracoviskách. Potenciál ďalšieho rozvoja a zlepšovania týchto systémov by sa mal v budúcnosti rozširovať a čoraz viac využívať. S „Akčným plánom umelej inteligencie“ (AI) posúva (BMBF) svoj záväzok na ďalšiu úroveň. Vysoko dynamický vývoj v oblasti  „umelej inteligencie“ (AI) sa ešte ďalej zrýchli.

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF), ako hnacia sila, neustále rozširuje nemecké prostredie „umelej inteligencie“ (AI). Ekosystém „umelej inteligencie“ (AI) dostáva teraz nový impulz.

Spolková ministerka školstva a výskumu (BMBF), Bettina Stark-Watzinger  oficiálne predstavila „Akčný plán umelej inteligencie“ (AI) 23. augusta 2023.

Vo svojom tlačovom vyhlásení Bettina Stark-Watzinger, spolková ministerka školstva a výskumu (BMBF) uviedla: „Umelá inteligencia“ (AI) je kľúčovou technológiou. Prináša obrovské príležitosti pre vedu, rast, prosperitu, konkurencieschopnosť a spoločenskú pridanú hodnotu v našej krajine. „Umelá inteligencia“ (AI) je pevne zakotvená aj v budúcej výskumnej a inovačnej stratégii. Nemecko a Európa by mali zaujať vedúcu pozíciu vo svete „Powered by AI“ a dosiahnuť technologickú suverenitu v „umelej inteligencii“ (AI)Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF), považuje poskytovanie nástrojov, zručností a infraštruktúry (AI)  za súčasť základnej starostlivosti.Cieľom „Akčného plánu umelej inteligencie“ (AI) je zlepšiť rámcové podmienky ako aktualizáciu príspevku BMBF k „Stratégii Spolkovej vlády v oblasti „umelej inteligencie“ (AI). Vytvorili sme vynikajúci základ pre ekosystém „umelej inteligencie“ (AI)NemeckuNemecký výskumumelej inteligencie“ (AI) patrí medzi najlepšie na svete, počet odborníkov sa zvyšuje a startupové prostredie je mimoriadne aktívne. Napriek tomu musí Nemecko podniknúť cielené opatrenia a naliehavo konať s ohľadom na rýchle tempo rozvoja“.  

Ciele a oblasti činnosti

V „Akčnom pláne umelej inteligencie“ (AI) stanovuje „Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum“ (BMBF) tri hlavné ciele:

1. Vynikajúca vedecká základňa Nemecka vo výskume a kompetencie v oblasti „umelej inteligencie“ (AI) sa premieta do viditeľných a merateľných ekonomických úspechov a konkrétnych, viditeľných výhod.

2. „Umelá inteligencia“ (AI)“ je vytváraná  európskym spôsobom s cieľom dôveryhodnej „umelej inteligencie“ (AI) „Made in Europe“ a optimálnej integrácie s  predchádzajúcimi silnými stránkami Nemecka.                                                                                                                            

3. Proces dialógu a stratégie o „umelej inteligencie“ (AI) s ostatnými rezortmi, Spolkovými krajinami Nemecka, inými zainteresovanými stranami a na európskej úrovni sa posúva vpred cielene a spôsobom orientovaným na výsledky.  

Nové impulzy 

Akčný plán  poskytuje nový impulz, najmä pre umelú inteligenciu, a neustále ho ďalej rozvíja:

BMBF posilňuje centrálne prvky pre AI a cielene ich prepája. Na tento účel sa vytvára silná základňa špecialistov na AI, rozširujú sa výpočtové infraštruktúry, zlepšuje sa prístup k údajom a ďalej sa zdokonaľuje výskum AI

• Cieľom BMBF je zohrávať vedúcu úlohu pri navrhovaní a ďalšom vývoji európskej stratégie AI.     

BMBF stanovuje priority s ohľadom na konkrétne ekonomické a sociálne výhody.                                                                           

BMBF bude čoraz viac využívať AI vo svojej vlastnej správe.                                                                                              

BMBF vypláca zálohové platby v súlade s akčným plánom AI s cieľom ďalej rozvíjať „Stratégiu Spolkovej vlády“ v oblasti AI.                                                                                                                          

BMBF v súčasnosti financuje výskum, vývoj a aplikáciu AI ako súčasť 50 prebiehajúcich opatrení. Tieto budú teraz cielene doplnené najmenej o 20 ďalších iniciatív. V súčasnom legislatívnom období investuje BMBF do AI viac ako 1,6-miliardy EUR.                                                                                                        

                                                                              

Oblasti pôsobenia 

Nemecko má vynikajúce podmienky na to, aby pomáhalo formovať vývoj „umelej inteligencie“ (AI). Nemecko sa radí medzi svetových lídrov vo výskume „umelej inteligencie“ (AI). V posledných rokoch dokázalo prilákať mnohých odborníkov na „umelú inteligenciu“ (AI)  a má veľmi aktívny sektor „start-upov.“  

BMBF identifikovalo jedenásť konkrétnych oblastí činnosti, v ktorých existuje najnaliehavejšia potreba konať:                                                                     

1. Ďalšie dôsledné posilňovanie výskumnej základne

2. Zriadenie výskumná agenda pre nové perspektívy     

3. Cielene rozširovať infraštruktúru AI

4. Presadzovať ofenzívu kompetencií AI

5. Výskum a dizajn technológií založených na AI vo vzdelávacom systéme                                                                                                

6. Presadzovať prenos AI do rastu a ekonomických príležitostí

7. AI v oblasti zdravia: sociálne prínosy pre každého    

8. Sociálne a cielene rozvíjať vedecké prínosy AI

9. Usilovať sa o užšiu európsku a medzinárodnú solidaritu

10. Posilniť sociálny dialóg a multidisciplinárny výskum AI

11. Rozhodnúť o vhodnej, agilná a inováciám priaznivá regulácia

 

Akčný plán obsahuje empiricky podložené fakty a rozvíja konkrétne politické ciele a objasňuje, ako to opatrenia BMBF riešia už dnes a čo by malo a musí nasledovať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

Zastrešujúce ciele 

„Spolkové ministerstvo školstva a výskumu“ (BMBF) sa považuje za ústrednú hybnú silu AI. Ako spolutvorca stratégie AI už roky nielenže investuje značné zdroje do AI, ale implementuje aj dôležité iniciatívy v oblasti výskumu, myslenia a zručností, infraštruktúry a prenosu, čím sme vytvoril vynikajúci základ pre nemecký ekosystém AI (vrátane kompetenčných centier a servisných stredísk AI, 150 dodatočných profesúr AI). 

Financovanie z BMBF tvorí základ pre žiadosti, na ktorých môžu stavať ostatní. S akčným plánom AI chce BMBF posunúť svoj záväzok na ďalšiu úroveň. Ide o aktualizáciu príspevku BMBF k „Stratégii  umelej inteligencie (AI) Nemeckej Spolkovej vlády“.  BMBF stanovilo tieto zastrešujúce ciele:                      

• premeniť vynikajúcu základňu Nemecka v oblasti výskumu a zručností na viditeľné a merateľné ekonomické úspechy a konkrétny, citeľný prínos pre spoločnosť v podobe transferu

• myslieť na AI európskym spôsobom s cieľom vytvoriť dôveryhodnú AI „Made in Europe“ a optimálne ju zladiť s  predchádzajúcimi silnými stránkami  

• podporovať dialóg a strategický proces  AI s ostatnými oddeleniami, krajinami, inými zainteresovanými stranami.

Viac informácií:

Aktionsplan Künstliche Intelligenz des BMBF

Künstliche Intelligenz

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 3. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa